Zápisy: Kdo, kdy, kam a s čím?

Zápisy dětí do městských škol v Chomutově se konají ve středu 4. a ve čtvrtek 5. února od 14 do 17 hodin. Termíny zápisů u soukromých škol píšeme u jejich charakteristiky.

K zápisům se musí dostavit děti narozené mezi 1. zářím roku 2008 a 31. srpnem roku 2009. Rodiče si mohou vybrat, do jaké školy své dítě umístí, pokud ale zvolí jinou než spádovou školu, není zaručeno, že dítě přijmou.

K zápisu se s dítětem musí dostavit jeho rodič či zákonný zástupce, a to i v případě, že chtějí žádat o odklad školní docházky. Mladší děti, jež by také chtěly nastoupit do školy, musí mít doporučení dětského lékaře nebo pedagogicko-psychologické poradny. S sebou je zapotřebí přinést občanský průkaz rodiče či zákonného zástupce a rodný list dítěte. Rodiče, kteří by s dětmi k zápisu bez vážného důvodu nepřišli, se dopouští přestupku.

ZŠ ak. Heyrovského

Základní škola Akademika Heyrovského láká na motto „U nás se pořád něco děje". A výčet školní i mimoškolních aktivit na jejím webu to potvrzuje. O školáky jistě nebude mít nouze, právě naopak. Také proto již loni zřídila elektronické objednávání na zápis. Pokud se rodiče přes web registrují na určitý čas, mají pozornost učitelů zajištěnou bez stání ve frontách.

Ředitel: Miloš Zelenka

Kontakt: 474 628 590

ZŠ Na Příkopech

Základní škola Na Příkopech je zaměřena na výuku předmětu informatika. Naostro začínají s výukou už třeťáci. Po skončení školní docházky mají žáci velmi dobré znalosti v oblasti výpočetní techniky. Poradí si nejen s programováním, ale dokáží velmi dobře pracovat s digitálními záznamy, ať už fotografiemi či videi.

Učitelky na prvním stupni využívají genetickou metodu pro výuku čtení a psaní (děti se učí číst nejprve celou velkou tiskací abecedu, teprve později přidávají malá písmena tiskací abecedy a nakonec psací tvary). Rychleji se tak naučí číst souvislý text a čtení je více baví. Matematiku pak vyučují podle metody prof. Hejného. Ta vychází z dosavadních zkušeností žáka, které jsou základem pro porozumění.

V některých třídách na prvním stupni se využívá výuky v programu „Začít spolu", která je založena na spolupráci dětí a učitele, ale především dětí mezi sebou navzájem. Ve školním roce 2013/2014 tu začali s výukou anglického jazyka od 1. třídy. Od sedmé třídy se tu vyučuje druhý cizí jazyk (ruský, francouzský nebo německý).

Ředitel: Miloslav Hons

Kontakt: 474 651 418

ZŠ Školní

Základní škola ve Školní ulici nabízí svým žákům pestrou skladbu činností a možností. Školní družina tu funguje už od půl šesté ráno, a to až do půl páté odpoledne. Mají tu zkušené pedagogické pracovníky, kteří se neustále vzdělávají. Školáci si mohou vybrat ze zájmových kroužků v těchto oblastech: stolní tenis, šikovné ruce, country tance, hra na kytaru, výtvarný kroužek, gymnastický kroužek, mladý divák. Nabízejí tu také individuální přístup k žákům i využití služeb výchovných poradců.

Ředitelka: Vlasta Marková

Kontakt: 474 629 709

ZŠ Kadaňská

Zájem ze strany rodičů očekává škola velký, přednostně tu proto budou brát děti ze spádové oblasti a poté ty, kteří již mají na škole sourozence.

Ředitelka: Radmila Zítková

Kontakt: 474 629 646

ZŠ Hornická

V některých třídách mají vybraní žáci rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na lední hokej.

Ředitel: Václav Mach

Kontakt: 474 629 890

ZŠ Písečná

Pracovníci školy připravili opět netradiční formu zápisu. Děti se budou cítit trochu jako v pohádce a zároveň se svými rodiči poznají prostředí školy. Na všechny budoucí prvňáčky čekají i drobné dárky.

A co škola na Písečné svým žákům nabízí? Jen namátkou:

- plně kvalifikovaný pedagogický sbor a kvalitně zpracovaný vzdělávací program

- rozšířenou výuku TV zaměřenou na kopanou ve spolupráci s FC Chomutov a Fotbalovou asociací ČR

- výuku Aj pro žáky prvních tříd

- činnost školní družiny pro žáky 1. - 5. tříd, v odůvodněných případech i pro zájemce z vyšších ročníků

- více než 40 volitelných a nepovinných předmětů nebo kroužků od literárně dramatických až po čistě sportovní

- možnost zapojení do špičkových dětských pěveckých sborů „Berušky" a „Hlásek"

- vynikající sportovní zázemí se dvěma tělocvičnami, z nichž ta větší je spíše sportovní halou

- kompletně zmodernizovaný venkovní sportovní areál tartanová dráha, víceúčelová hřiště s umělým povrchem, nové kurty pro volejbal, tenis, basketbal, házenou i malou kopanou.

A mnoho dalších.

Ředitel: Karel Poláček

Kontakt: 474 659 965

ZŠ Zahradní

Škola se specializuje na výuku cizích jazyků. Již od 1. ročníku se děti hravou formou seznamují s angličtinou. Od 3. ročníku nabízí dětem třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků.

Ředitelka: Libuše Slavíková

Kontakt: 474 650 166

ZŠ 17. listopadu

Základní škola a Mateřská škola poskytuje vzdělávání a školské služby pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  - osoby se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním v přípravné třídě základní školy, v mateřské škole a základní škole v Nemocnici s poliklinikou Chomutov, v základní škole praktické a pomocných třídách.

Ředitelka: Hana Horská

Kontakt: 474 656 598

ZŠ Březenecká

Bezbariérová škola (integrují imobilní žáky), k dispozici je výtah a výtahová plošina, která převáží žáky do všech pater budovy. Mají zajímavou nabídku sportovních aktivit (moderní gymnastika, kanoistika, florbal a jiné), široké sportovní zázemí (2 tělocvičny, travnaté hřiště, rozsáhlý sportovní areál, dva tenisové kurty, volejbalové hřiště.

Ředitelka: Jitka Červená

Kontakt: 474 624 110

ZŠ speciální, Palachova

Ve škole plní povinnou školní docházku děti se středním, těžkým a hlubokým mentálním postižením, děti s kombinací vad a děti s autismem. Škola má vytvořené ideální podmínky pro vzdělávání dětí s handicapem, je vybavena nejen moderními pomůckami, moderními technologiemi, ale i dostatkem kompenzačních pomůcek. Ve třídách, kde pracuje s kvalifikovanou učitelkou vždy i asistentka pedagoga, je uplatňován individuální přístup ke každému žákovi. Většina žáků pracuje podle individuálního vzdělávacího plánu. Součástí školy je i školní družina a nadstandardně vybavené prostory pro další aktivity velká zahrada s moderními interaktivními prvky a bazénem.

Ředitelka: Marie Grimlová

Kontakt: 474 686 078

Soukromé základní školy a zápisy

ZŠ Duhová cesta

V základní škole a mateřské škole Duhová cesta, s.r.o. bude zápis do 1. třídy probíhat ve středu 4. 2. a ve čtvrtek 5. 2. vždy od 14 do 17 hodin. Budoucím žákům tu nabízí angličtinu od 1. třídy, velký výběr volnočasových aktivit, menší počet dětí ve třídě, moderně vybavené učebny i zajímavé metody a formy práce. Kladou důraz na rodinný přístup a příjemnou atmosféru. Kontakt: 777 240 074

ZŠ Harmonie

Zápisy do základní školy s pedagogikou Montessori v Otvicích do Jirkova má zápisy pondělí 2. února od 12 do 18 hodin a v úterý 3. února od 8 do 16 hodin. Nabízí • individuální přístup • přítomnost od 6:30 do 16:00 hodin • pravidelné setkávání s rodiči • výuku cizích jazyků od první třídy - anglický a německý jazyk • kvalitní stravu. Kontakt: 733 772 636