Město vyhlásilo dvě výzvy. První z nich zahrnuje sportovní kluby a jednotlivé sportovce, kteří mohou žádat o grant od 2. května. Druhá výzva je určena pro neziskové organizace a spolky, o granty se hlásí od 13. května.

V žádosti sportovní kluby musejí uvést vedle základních údajů, jako jsou počty dětí, mládeže a dospělých či zapojení do soutěží, také na co plánují peníze využít, například na údržbu objektů, pronájmy, turnaje, ceny, sportovní materiál či nákup majetku. Musejí také doložit veškeré požadované dokumenty, tedy doklad o bankovním účtu, doklad o předchozích dotacích, výkaz zisků a ztrát a podobně. Pro sport jsou v rozpočtu města vyčleněny stejně jako v předchozích letech dva miliony korun. „Předpokládáme, že rozhodovat o žádostech budeme průběžně, bez zbytečného odkladu," uvedl jirkovský starosta Radek Štejnar.

Žadatelé z řad neziskových organizací, kteří chtějí peníze od města použít k nabídce a zkvalitnění celospolečensky prospěšných aktivit, by měli být podle starosty zaměřeni na kulturu, sport, tělovýchovu, volnočasové aktivity, ochranu přírody, zdravotnictví a prevenci patologických jevů, rozvoj cestovního ruchu a prezentaci města, mezinárodní spolupráci nebo sociální péči. „Pro ně je určen druhý program, v němž přijímáme žádosti od 13. května. Týká se spolků, humanitárních organizací či jiných právnických nebo fyzických osob působících ve výše zmíněných oblastech.

V letošním roce je pro neziskovky vyhrazeno 618 tisíc korun, jež lze využít například na úhradu provozních nákladů, na údržbu a opravy, na pořízení majetku či propagaci činnosti.

O poskytnutí podpory rozhoduje rada města, u částek nad padesát tisíc korun v jednom kalendářním roce potom zastupitelé.