O záměru vyhlášení zvláště chráněného území Mědník informoval odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje. A obratem také obec Měděnec, které se věc bezprostředně dotýká. „Vyhlášení přírodní památky se předpokládá v průběhu roku 2023,“ uvedl vedoucí oddělení životního prostředí krajského úřadu Tomáš Burian.

Mědník je 910 metrů vysoký vrch v Krušných horách, pod jehož jižním svahem se rozkládá bývalá hornická obec Měděnec.

Příroda na Mědníku je už nyní pod ochranou jako součást evropsky významné lokality Klínovecké Krušnohoří a také je součástí světového dědictví UNESCO. Nelze tam tedy provádět jakékoliv zásahy, které by prostředí závažně či nevratně měnily.

Vyhlášení přírodní památky ochranu prohloubí. „Reálný efekt bude spočívat v tom, že na pozemcích vyznačených v terénu bude zakázáno takové jejich hospodářské využívání, které by mohlo vést k poškození vyjmenovaných ekosystémů/biotopů a druhů,“ vysvětlil Burian s tím, že se nemusí jednat, a zpravidla také nejedná, o stejné předměty ochrany, jako v případě evropsky významné lokality.

Kadaň a okolí na leteckém snímku
Úžasné pohledy na Kadaň, Klášterec i okolí nabízí nová kniha leteckých snímků

Předmětem ochrany na Mědníku je celá řada vzácných druhů rostlin a živočichů: hruštička okrouhlolistá (Pyrola rotundifolia), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), prasetník plamatý (Hypochaeris maculata), úrazník skalní (Sagina saginoides), vratička měsíční (Botrychium lunaria), čolek horský (Triturus alpestris), netopýrovití (Vespertilionidae).

A také jejich biotopy, na které jsou vázány. Podle záměru jde o mozaiku nelesních, historickou těžbou podmíněných stanovišť acidofilních trávníků, horských luk a fragmentů acidofilních bučin. „Vzhledem k dlouhodobé absenci běžného obhospodařování v území je vhodné jej znovu obnovit, a to optimálně kosením v kombinaci s regulovanou extenzivní pastvou,“ popsal krajský úřad.

Vizualizace.
Kadaň může mít 3D tištěný kanál pro vodní sporty. Zřejmě první na světě

Nová přírodní památka Mědník má mít výměru 7,1 hektaru. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je takové území zakázáno jakkoliv poškozovat, například při hospodářském využívání, či ho měnit.

Ochranné pásmo, tvořící 50 metrů široký pás kolem zvláště chráněného území, má mít dalších 6,1 hektaru. Tam je bez předchozího souhlasu orgánu ochrany přírody zakázáno například budovat stavby, dělat terénní úpravy, měnit využití vod nebo používat chemické prostředky.

„Tato právní ochrana bude pro tyto pozemky zároveň zapsána v katastru nemovitostí. Ústecký kraj bude povinen zajišťovat pro podporu předmětů ochrany péči o toto území podle schváleného plánu, popřípadě bude moci za tím účelem poskytnout příspěvek vlastníku či nájemci těchto pozemků,“ upozornil Tomáš Burian.

Uvnitř evropsky významné lokality Klínovecké Krušnohoří bude postupně vyhlášeno několik dalších maloplošných zvláště chráněných území, tedy přírodních památek, přírodních rezervací nebo smluvně chráněných území. A to v jejich nejcennějších částech. Zbytek území zůstane v režimu takzvané základní ochrany.

Kdo také bydlí na Mědníku

Čolek horský (Triturus alpestris)
Aktuálně odborníci na vrchu zaznamenávají výskyt vyšších desítek jedinců. Živočich s populací v kategorii „zranitelný“ vyhledává kamenité plochy a úkryty pod zemí včetně štol.

Netopýrovití (Vespertilionidae)
U těchto letounů jsou na vrchu Mědník pozorovány nižší stovky jedinců různých druhů. Obývají tamní štoly. Jejich stupeň ohrožení je v kategoriích „málo dotčený“ a „téměř ohrožený“.