Žádná rošáda nenastala, ovšem Šroubek neodstoupil. „Neřekl jsem kdy,“ řekl k tomu Deníku. Je pravda, že přesný termín neuvedl, nicméně jako jakousi metu udal právě datum zasedání zastupitelstva.

O případném novém vedení jednaly tento a minulý týden politické kluby. Nejsilnější opoziční strana ČSSD by změnu brala, ale pouze za předpokladu, že by pro ni získala širší koalici. To se jí nepodařilo, a proto ani návrh na odvolání někoho z radních či přímo starosty včera nepodala.

Bylo vidět, že jednání zastupitelů probíhá s vědomím tohoto rozložení sil, přímo v sále kulturního domu k žádným diskusím ohledně odvolávání či neodvolávání nedošlo.

Pnutí mezi místostarostou Šroubkem a vedením města se odrazilo v úterním zápisu jednání Rady města, který měli k dispozici i zastupitelé. Rada doporučila, aby Šroubek ze své funkce odstoupil. On sám na jednání rady nebyl, podle svých slov měl už předem domluvenou jinou schůzku a nemohl ji zrušit.

Podle starosty Jan Houšky bylo doporučení vydáno právě s ohledem na výroky Šroubka. „Vyjádřil se, že odchází, pokud se vedení nezmění,“ řekl Deníku. Podle něho bylo už v úterý zřejmé, že k ničemu takovému nedojde, doporučení mělo být impulsem, aby místostarosta dostál svému slibu.

Na zasedání to mezi oběma politiky jiskřilo, zvlášť, když se mluvilo o kláštereckých lázních, ovšem o odvolání či rezignaci se nemluvilo.

Šroubek do budoucna svůj odchod nevyloučil, opuštěním své pozice ale prý nechce nechat rozdělané některé projekty. Neurčitě dodal, že jeho případný odchod bude otázkou dalších jednání a že se rozhodne i s ohledem na výsledky včerejšího zasedání.

Situace v Klášterci se vyhrotila po policejní razii v únoru, následně na to byl Šroubek obviněn z trestných činů.

Státní zástupce ale jeho stíhání zastavil pro nedostatečné důkazy. Policie případ dál vyšetřuje.

On-line přenos z jednání zastupitelstva

9:07 Starosta Jan Houška zahajuje zastupitelstvo

9:08 Přítomno je všech 21 zastupitelů.

9:13 Řeší se program jednání. Zastupitel Ivan Dimun (ČSSD) navrhuje samostatný bod, který se týká hospodaření společnosti Lázně Evženie. Jeho návrh je odsouhlasen.

9:14 Jiří Vilánek (SNK-ED) chce zařadit bod o pronájmu lázeňské restaurace Peřeje. Chce revokovat usnesení Rady města v tomto bodě. Zajímá se také o možném vybudování benzínové pumpy v centru města. Rovněž je zařazen do programu jednání.

9:16 Nikdo jiný se nepřihlásil. Pokud by opozice chtěla odvolat vedení či starostu města, pravděpodobně by tento bod zařadila do programu. Ale program se může pozměnit i v průběhu dalšího jednání.

9:20 blok informací starosty.

9:31 Starosta stručně informoval o jednáních se strategickým partnerem lázní, o jednání s developery z firmy Centrepoint.

9:32 Podle informací hrozí městu pokuta až ve výši desítek milionů korun, jde o zateplovací akce z let 2001 a 2002. Město nemělo dodržet programy dotačních programů.

9:33 Klášterec nezískal dotaci na obnovu Weberova domu. Podle starosty dostal projekt "mimořádně málo bodů".

9:34 Hovoří místostarosta Stanislav Stehlík. Informuje o menších investičních akcích.

9:40 Slovo si bere Tomáš Šroubek, kterého šetřila policie. Mluví o situaci na svém odboru strategického rozvoje, o tom, že po odchodu zaměstnanců se projekty opožďují.

9:45 Místostarosta Šroubek se dotkl článků v novinách o ukončení jeho trestního stíhání. Ke svému možnému odchodu z vedení města či možnému vystoupení z koalice neřekl nic.

9:47 Tajemnice Lenka Antolová uvedla, že na místa na strategický rozvoj se přihlásilo dvanáct uchazečů, z toho jedenáct vysokoškoláků.

9:50 Opoziční zastupitelka Jana Dimunová (SNK KL) kritizuje Klášterecké noviny, které jsou placeny z veřejných peněz. Prý se staly tribunou pro výměnu názorů pouze dvou politických stran, respektive starosty Houšky a místostarosty Šroubka.

9:52 Starosta říká, že reagovat musel, noviny jsou podle něho určeny pro občany. Jedním z důvodů byla krize na odboru rozvoje a pak se cítil nucen reagovat na text místostarosty Šroubka, který město obvinil ze špatného hospodaření v době krize.

10:00 J. Dimunová (SNK KL) požaduje, aby jí byla předložena koncepce Kláštereckých novin.

10:01 Diskutuje se o kruhovém objezdu na křižovatce ulic Petlerská, Dlouhá a 17. listopadu. Podle místostarosty Stehlíka se kruhový objezd může postavit nejdříve za pět let.

10:05 Blok informací vedení města je ukončen.

10:07 Přichází blok jednotlivých výborů.

Opoziční Miroslav Bilík požaduje zápis z jednání kontrolního výboru, ne pouze jeho výsledek. Pro příště se tak má stát.

10:10 Předseda výboru pro národnostní menšiny H. Kotouč (KSČM) informuje o práci odboru. Lehce zabrousil do historie, ostatně jako na minulém zastupitelstvu. Výsledky práce odboru jsou v zápise.

10:13 Šéfka odboru rozvoje Kateřina Mazánková, která z města v květnu odchází, popisuje stav projektů hrazených z evropských dotací.

10:15 J. Dimunová (SNK KL, ředitelka základní školy) se ptá místostarosty Šroubka na realizaci energetických úspor na školách a zda se bude město ucházet o další dotace na zateplování škol.

10:20 Šroubek potvrzuje že ano, konstatuje ale, že konkurence bude velká.

10:22 Vedoucí odboru v odpovědi na dotaz, zda se projekty nezpozdí, odpovídá, že nejspíše ano, protože někteří účastníci výběrového řízení se odvolali.

10:24 Veselejší okamžik, starosta se přeřekl, chtěl nechat hlasovat zastupitele města Kadaně místo Klášterce.

10:26 Vyhlášena krátká přestávka.

10:50 Zastupitelstvo pokračuje, probírají se méně zajímavé body, prodej a nákup pozemků. Místostarosta Šroubek zatím na jednání chybí.

10:53 Místostarosta Šroubek se na své místo už vrátil.

10:57 Pokračuje schvalování prodeje bytů, vše jde hladce.

11:06 Podle informací získaných o přestávce opozice dnes nenavrhne odvolání vedení města nebo rady. Platí to, co řekl šéf opoziční ČSSD M. Řebíček včera, tedy že pro odvolání vedení města nemá opozice přesvědčivou většinu hlasů. Proto se o to ani nepokusí.

Je ale možné, že odstoupí místostarosta Tomáš Šroubek. Rada města mu to v pondělí doporučila. On sám dříve řekl, že tak udělá, pokud se vedení města nezmění, což se už teď s největší pravděpodobností nestane.

11:20 Zastupitelé se dohadují o prodeji zdravotního střediska v ulici Sadová. Město ho chce prodat soukromým lékařům, kteří v něm už nyní ordinují. Některým se nelíbí, že se tak město ztratí kontrolu nad lékařskou péčí. Opoziční ČSSD nemá s prodejem větší problém.

11:32 Starostovi jsou uložena jednání se všemi nájemníky střediska, včetně jednání o předkupních právech pro dosavadní lékaře. Je zde obava ze spekulativního jednání velkých zdravotnických firem. Koaliční komunisté ale s prodejem střediska nesouhlasí.

11:34 Vedoucí odboru K. Mazánková ukončila svůj blok a rozloučila se se všemi přítomnými. Z úřadu odchází, výpověď dala kvůli okolnostem dějícím se na úřadě v souvislosti s únorovou razií policie a vyšetřováním.

11:41 Na řadě je ekonomický blok. Jsou vypočítávána rozpočtová opatření. Například místní zámek má nedoplatek za elektřinu ve výši cca 220 tisíc korun.

11:46 J. Dimunová se ptá na hřiště pro školu v Krátké ulici, které šéfuje. Chce vědět kdy a jak bude hřiště realizováno. Na zasedání se přišli podívat i žáci 9. třídy této školy. Starosta jí navrhl schůzku, stejně tak přijal pozvání ředitelky k návštěvě školy.

11:54 Blok kultury, vedoucí odboru informuje o přiznaných grantech na kulturu. Zájemci požádali o třetinu peněz, co jsou ve fondu. Peníze chtějí pořadatelé hudebního festivalu, výstavy fotografií, výstavy dětských prací či akci mateřských školek. Vedoucí odboru pozval všechny na výstavu Adolfa Borna, která začíná zítra.

12:00 Přichází bod Různé, v něm se bude hovořit o lázních, pronájmu restaurace Peřeje a kruhovém objezdu.

12:01 Starosta mluví o benzínce a kruháku místo tzv. "likusáku" v centru města. Kvůli tomuto kroku přišly na město dvě petice, nesouhlasí s ním ani opozice. Starosta informuje, že se vše teprve zvažuje a čeká se na nabídku investora. Dodává, že on ani rada nic násilím prosazovat nebude.

12:04 Místostarosta Stehlík podotýká, že je na straně dalšího jednání, vítá i další návrhy. I. Dimun opakuje, že dvě čerpací stanice Klášterci stačí, podotýká, že všechna města se jich v centru zbavují. S. Stehlík říká, že na místě kruhák vůbec být nemusí, že vše je otázka budoucích návrhů.

12:11 Slovo dostává jeden z návštěvníků, vyjadřuje se k benzínové pumpě. Chtěl koupit pozemek na inkriminovaném místě, tvrdí, že mu rada kvůli pumpě nevyhověla. Na jeho vystoupení reaguje další příchozí, řeší vlastní spory o dům, který stojí poblíž.

12:17 Z publika se ozývají protesty proti pumpě, mnohým příchozím se záměr města nelíbí a hlasitě dávají najevo nespokojenost.

12:20 M. Řebíček (ČSSD) navrhuje referendum k pumpě, podle něho jsou ve hře různé ekonomické zájmy, které mají vliv i na Radu města. Starosta Houška se ohrazuje proti nařčení ze sledování ekonomických zájmů. Žádá, aby to M. Řebíček vzal zpět nebo konkretizoval, považuje to za silné prohlášení, viditelně jej to naštvalo. Dále se ohrazuje radní Homolka, který je odpůrcem benzínky, nicméně se chce zaobírat všemi žádostmi a také odmítá Řebíčkovo nařčení.

12:25 Bodem sváru je i potlesk od dětí a hostů, které sklidila slova M. Řebíčka.

12:30 Starosta ukončuje diskusi o benzínové pumpě.

12:30 Humornější okamžik, žáci školy, které jednání sledují v rámci "výuky demokracie" chtějí položit dotaz zastupitelům, chvíli je ticho, poté se přihlásí jeden nebojsa. Ptá se na legální plochy pro sprejování a graffiti.

12:35 Zastupitelé navrhují některé volné plochy.

12:35 Vyhlášena přestávka na oběd.

O přestávce jsme se zeptali T. Šroubka, co říká na rozhodnutí rady, která doporučila jeho odstoupení z pozice místostarosty. Odpověděl, že na Radě nebyl a že mu nikdo tento bod neinterpretoval, dozvěděl se ho ze zápisu. "S některými radními jsem se dnes bavil, a ti řekli, že by pro mé odvolání nehlasovali," řekl Deníku. Podle svých slov je v tomto rozpor, a nechápe, proč mu rada odstoupení doporučila. Sám dnes odstupovat nebude, ačkoliv dříve řekl, že pokud se nezmění vedení města, odstoupí. Prý ale neřekl kdy. Dodal, že dnešní jednání zastupitelstva bude hrát v jeho rozhodování roli. Podotkl také, že ještě dnes může návrh na jeho odvolání padnout.

13:35 Jednání pokračuje.

13:36 Místostarosta S. Stehlík mluví o lázních Evženie, je novým předsedou představenstva Lázní Evženie a.s.

13:40 M. Řebíček z opozice se ptá na vztah strategického partnera Lázní Felicitas a městské společnosti L. Evženie. Chce si vyjasnit, jak vypadá vztah těchto dvou společností.

13:42 S. Stehlík říká, že jednatel společnosti Felicitas se změnami v představenstvu souhlasí. Zastupitelé nové představenstvo schválili. T. Šroubek, který byl dříve předsedou, se hlasování zdržuje.

13:52 Schválena je i dozorčí rada společnosti, která kontroluje lázně.

13:56 S. Stehlík říká, že se množily informace občanů a firem na to, v jakém stavu jsou lázně. Z "bezpečnostních důvodů" bylo převoleno představenstvo, kde měli dosud majoritu Lázně Felicitas. Podle Stehlíka právníci obou stran nedoporučují vypovězení smlouvy. Mezi městem a strategickým partnerem to skřípalo, podle města dělal strategický partner nestandardní kroky. Stehlík navrhuje další jednání, on sám by chtěl smlouvu ukončit, ale dohodou.

14:05 Podle místostarosty rozpočet lázní nemůže jít pod deset milionů korun, i kvůli dodržení počtu pracovních míst. S. Stehlík odhaduje, že ztráta lázní za letošek může být pět milionů korun, za dobrý výsledek by považoval ztrátu 4 miliony korun. Původně se hovořilo o tom, že lázně by letos měly skončit na "velké nule". Situace se má řešit dál a nemá být jednoduchá.

14:12 S. Stehlík dodává, že náklady jsou převážně personální.

14:33 I. Dimun (opozice, ČSSD) se rozhorlil nad ztrátami lázní. Vyžaduje krizového manažera, který by lázně stabilizoval. Ptá se na ztrátu za první čtvrtletí a kolik lázně budou stát klášterecký rozpočet.

14:45 O lázních mluví T. Šroubek, který je léta vedl, a který je chtěl v březnu opustit, nakonec byl odvolán radou. Říká, že Rada města, která odvolala představenstvo a ke konci března chtěla rozvázat smlouvu s Lázněmi Felicitas, nekoná rychle.

14:50 Upozorňuje, že návrh na zrušení smlouvy vůbec není v programu dnešního zasedání. Dále pokračuje v kritice města, nemyslí si, že město není schopné lázně provozovat bez toho, aniž by najalo někoho schopného a zkušeného v lázeňství.

15:00 J. Dimunová (opozice, SNK KL) tvrdí, že vedení města spolu nekomunikuje a že je to trapné, a ptá se, co říká vedení na doporučení rady k odchodu T. Šroubka.

15:03 V reakci na to pokračuje přestřelka T. Šroubka a starosty ohledně lázní. T. Šroubek říká, že nemá všechny informace ohledně lázní.

15:05 T. Šroubek: od nikoho jsem neslyšel, že mi doporučují odchod. Měl schůzku s ČEZem, když byla rada a měl ji domluvenou dopředu, uvádí důvody, proč na úterní radu, která mu doporučila odchod, nepřišel.

15:07 Debata se vrací zase k lázním, opozice říká, že dostává materiály pozdě a pak nemůže kvalifikovaně rozhodnout.

15:15 Těsnou většinou prošlo, že vedení města má jednat se strategickým partnerem lázní o ukončení smlouvy dohodou, nebo o další spolupráci.

15:18 Diskuse o pozici místostarosty T. Šroubka vyzněla do ztracena, z vedení ani z ostatních se k ní nikdo nevyjádřil. J. Dimunová odešla z jednání na třídní schůzky.

15:22 Pronájem restaurace Peřeje, který se musí stát součástí lázní, je předmětem kritiky zastupitele Vilánka. Říká, že po všech krocích se její pronájem nevyplatí. Říká, že výběrové řízení vyhrál ten, kdo nedal nejvyšší nájem, což bylo nejdůležitější kritérium.

15:31 Podle vedení byl jeden z argumentů ten, že nový nájemce hospodu už dříve "vyhrabal z trosek" a pozvedl na vyšší úroveň.

15:32 T. Šroubek podotýká, že na takovém základě by se rozhodovat nemělo. Měl by se podle něho vybrat nejvýhodnější nájemce pro město. Komisi rady označil za "partu".

15:36 Situace se přitvrzuje, místostarosta Stehlík i starosta se ohrazují proti tvrzením T. Šroubka.

15:40 Vl. Klíma se ptá, kdo hodnotící kritéria nastavil, podle něho jsou špatně. Podle starosty to připravoval Šroubek. Podle Šroubka je připravil S. Stehlík.

15:45 Starosta bere svá slova zpět.

Sporem je fakt, že restaurace byla pronajata nájemci, který podle některých nesplnil podmínky výběrového řízení. Ozývá se publikum, sedí v něm nejspíše příznivci nájemců, kteří o restauraci neúspěšně žádali.

15:48 Radní V. Homolka říká, že ve správě nového nájemce je i vedlejší penzion, stejně i byt v areálu a uvádí další argumenty. Rozhodnutí je podle něho v pořádku.

Padají návrh na změnu rozhodnutí rady ohledně nájmu restaurace.

15:54 Zastupitelé odhlasovali přehodnocení pronajmutí restaurace do Rady města, pro hlasoval i S. Stehlík.

15:57 Následuje diskuze. První dotaz se týká laviček v parku, další opravy silnice v Ciboušově.

Na odvolání místostarosty T. Šroubka to nevypadá, sám od sebe neodstoupí. Několik vyhrocenějších situací vždy skončilo ve ztracenu, nikdo nechce o vnitřním pnutí ve vedení města mluvit na jednání zastupitelstva.

16:03 Blok inteprelací a dotazů města je ukončen, slovo mají občané. Ptají se na cyklostezku a kanalizaci.

16:11 Zastupitelstvo skončilo.