Rodiče mají možnost přihlásit své děti podle spádové oblasti trvalého pobytu nebo podle svých potřeb či nabídek jednotlivých škol.

K zápisu by měly přijít všechny děti, které dovrší 31. srpna 2011 šesti let, a také ty, které mají již z uplynulých let odklad školní docházky. V případě, že chtějí rodiče poslat do školy dítě mladší, pak je zapotřebí doporučení dětského lékaře nebo pedagogicko psychologické poradny. (r)

Počítače nebo sport? aneb Vyberte si školu


Dali jsme školám v Chomutově a okolí možnost představit rodičům prostřednictvím Chomutovského deníku své zaměření a nabídku. Využili toho jen některé, u ostatních uvádíme alespoň internetové stránky, kde si můžete informace dohledat.

CHOMUTOV

ZŠ Zahradní
www.2zscv.cz

ZŠ Na Příkopech
www.3zscv.cz

ZŠ Kadaňská
www.4zscv.cz

ZŠ Písečná
Pracovníci školy připravili netradiční formu zápisu, při kterém se děti budou cítit jako v pohádce a zároveň se svými rodiči poznají prostředí školy. Na všechny budoucí prvňáčky čekají i drobné dárky.

Co škola na Písečné, kromě vlastní povinné výuky, nabízí pro své žáky?

Plně kvalifikovaný pedagogický sbor a kvalitně zpracovaný vzdělávací program. Vynikající sportovní zázemí se dvěma tělocvičnami, když ta větší je spíše sportovní halou, travnaté fotbalové hřiště, volejbalové kurty i atletický areál. Moderní učebnu výpočetní techniky se stálým připojením na internet a mnoha výukovými programy, které využívají i žáci prvních tříd. Krásnou učebnu výtvarné výchovy doplněnou o keramickou pec. Školní knihovnu s více než 10.000 tituly knih. Odpočinkové sportovní koutky pro žáky 1.-5.tříd. Školní prodejnu s občerstvením pro žáky. Možnost zapojení do špičkových dětských pěveckých sborů „Berušky“ a „Hlásek“, které získaly vavříny i na mezinárodní úrovni. Možnost zapojení dětí k docházce do některého z více než 50 oddělení volitelných a nepovinných předmětů nebo kroužků od literárně dramatických až po čistě sportovní. Rozšířenou výuku zaměřenou na kopanou ve spolupráci s FC Chomutov a nově od 1.9.2011 výuku Aj pro žáky prvních tříd.

ZŠ Školní
www.zakladni.skola.cz

ZŠ Heyrovského
ZŠ Akademika Heyrovského plánuje ve školním roce 2011/12 otevřít dvě první třídy. Výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu „ŠKOLA STROM ŽIVOTA“, který je zaměřený na rozvoj komunikačních, jazykových a sportovních dovedností, na rozvoj tvořivosti dětí a estetického cítění.
Co nabízíme a proč si vybrat ZŠ Akademika Heyrovského?
– vzájemná úcta a respektování ve vztahu učitelé – žáci
– možnost výuky anglického jazyka již od 1.ročníku
– malý počet žáků ve skupinách cizích jazyků - díky zapojení do projektu EU
– integrovaný předmět Tvořivost ( dříve Hv, Vv, Pracovní činnosti), zajišťující všestranný rozvoj– podpora žáků s poruchami učení a se speciálními vzdělávacími potřebami - s žáky pracují individuálně speciální pedagogové, logopedická péče– rozvoj ICT dovedností – dvě počítačové učebny, natáčení dětské televize, nabídka volitelných a nepovinných předmětů s výukou programování
– výběr zájmových kroužků pro žáky nejen 1. ročníku: Sportík, Loskutáček,Práce s počítačem, Logopedický kroužek, Přípravný sbor, Keramika, Výtvarný kroužek, Sálová kopaná, Florbal
– provoz školní družiny je zajištěn od 6,00 do 16,30 hodin, v rámci ŠD pracují kroužky Sportík, Loskutáček, Práce s počítačem,
– dvě tělocvičny pro sportovní využití žáků, spolupráce se sportovními oddíly
– specializovaná učebna výtvarné výchovy a keramická dílna s keramickou pecí
– školní psycholog
– úzká spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálními pedagogickými centry
– nabídka výběru ze dvou jídel ve školní jídelně – zdravé stravování, zajištění pitného režimu
– blízkost DDM, který nabízí široké spektrum zájmové činnosti.
www.12zscv.cz


ZŠ Březenecká
www.zsbrezenecka.cz

ZŠ Speciální a MŠ Palachova
Vzdělání handicapovaným v naší škole…
Downův syndrom, mentální postižení, kombinované vady, autismus, smyslové vady…
V naší škole plní žáci povinnou školní docházku a jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu „Pomoz mi, abych to dokázal sám“.

Poskytujeme
• vzdělávání podle individuálních plánů
• moderní vybavení (interaktivní tabule, snoozelen, PC učebna, keramická dílna…)
• aktivity (plavecké závody, bowlingové turnaje, přehlídka dramatické tvořivosti Divadýlko…)
• bezbariérový přístup
• úzká spolupráce s MŠ
• tuzemské i zahraniční psychorehabilitační pobyty
• zájmové kroužky
• výchova k samostatnosti a soběstačnosti
• zaměření na osobnostní rozvoj a rozvoj pohybových dovedností
Mobil: 777 55 30 50
www.specialni-škola.cz

Soukromá škola Duhová cesta
Zveme Vás k zápisu dětí do 1. třídy, který se koná : 21.1.2011 od 15 hod. do 18 hod., 22.1.2011 od 9 hod. do 12 hodin. V budově DDM v Chomutově.
T: 603 805 316
www.zsduhovacesta.cz

JIRKOV

ZŠ Budovatelů
www.1zsjirkov.cz

ZŠ Studentská
www.2zsjirkov.cz

ZŠ Nerudova
www.3zsjirkov.cz

ZŠ Krušnohorská
www.4zsjirkov.cz

OKOLNÍ OBCE

ZŠ Strupčice
Základní škola Strupčice poskytuje žákům vzdělání v menších kolektivech tříd, v klidném, rodinném prostředí školy a v nově opravených učebnách.

Zápis do první třídy se koná 21. ledna od 14 do 17 hodin.

Budoucí prvňáčky budou vítat nejen paní učitelky za školy, ale zápisu jsou přítomné každoročně také paní učitelky z mateřské školy, které děti dobře znají a případně napomohou dětem při ostychu z neznámého prostředí.

Na děti čeká několik úkolů, které děti plní v přátelské atmosféře za přítomnosti maminek a tatínků. Při plnění úkolů paní učitelky zjišťují, jak děti komunikují, zda mají utvořené základní matematické představy, jak ovládají psací náčiní, zda umí nakreslit jednoduchý obrázek.
Následně je veden s rodiči rozhovor o jejich představách vzdělávání dítěte, případně je doporučen odklad školní docházky.

Vzhledem k nízkému počtu dětí ve třídách škola umožňuje ideální podmínky i pro integraci dětí s postižením, popřípadě s vývojovými poruchami, či jiným zdravotním znevýhodněním.

Škola má nadstandardní možnosti sportovního vyžití ve Sportovním areálu ve Strupčicích, nadstandardní vybavení informačními technologiemi, zároveň je orientována vzhledem ke svému umístění na environmentální vzdělávání. Učitelé jsou kvalifikovaní a pracují moderními metodami práce. Pro prohloubení komunikace mezi rodiči a školou slouží elektronická žákovská knížka.
www.strupcice.cz .

ZŠ Březno
Zápis se koná: v pondělí 31. ledna 2011 d 14.00 – 17.00 hod., v úterý 1. února 2011 od 14.00 – 17.00 hod.
Důvody proč si vybrat naši školu:

1/ Ve srovnání s městskými školami máme malé třídní kolektivy, v průměru méně jak 15 žáků na třídu. A tedy větší možnosti pro individuální přístup k dětem.

2/ Kvalita výuky na I.stupni ZŠ je minimálně na stejné úrovni jako v městských školách. Naše učitelky tvoří zkušený pedagogický sbor, jsou všechny plně kvalifikované.

3/ Uvnitř obce nejsme dotčeni městským provozem, děti se cítí bezpečněji.

4/ Máme velmi dobře fungující školní družinu- ZDARMA, kde děti mohou trávit čas hrami, přípravou na vyučování, zájmovými činnostmi do příjezdu spoje či vyzvednutí zákonným zástupcem.

5/ Velmi příjemné prostředí, pěkně vyzdobené třídy, vybavení multimediálními pomůckami se stává samozřejmostí. Postupné vybavování tříd novým nábytkem. Učebna informatiky (1x pro I.st, 2x pro II.st.), využíváme prostornou halu pro výuku tělesné výchovy s dobrým vybavením, máme k dispozici hřiště na kopanou, na tenis, nová dětská hřiště…

6/ Nabízíme množství kroužků, akcí a dalších mimoškolních činností.

7/ Obec Březno dále plánuje v rámci svého rozvoje další akce, které zpříjemní život žákům naší školy. Ať jsou to nová sportoviště, nebo odpočinková zóna, která umožní v letních měsících výuku ve venkovních prostorách.
http://zsmsbrezno.cz