Obec Strupčice je zásobena ze skupinového vodovodu přes vodojem Údlický vrch o objemu 1000 metrů krychlových. Z vodojemu vede voda přes redukční šachtu a obec Okořín do Strupčic přívodními řady z roku 1929 a roku 1955.

Ve většině délky, tedy zhruba 1 628 metrů, bude řad položen bezvýkopovou technologií horizontálního řízeného vrtání. Zásobování pitnou vodou je zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba zahájená protokolárním předáním staveniště v polovině května bude podle smlouvy o dílo dokončena nejpozději do 31. října 2021.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických - vyvolaných legislativou, a to o celkovém objemu investic 132,2 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: mapa.dopravniinfo.cz.