Technické služby mají nové svozové vozidlo, které zároveň umožňuje mytí vnitřku a ručně i vnějšku odpadních nádob. Navíc nakoupily další hnědé kontejnery na bioodpad, takzvané kompostejnery, které nejpozději v červenci rozvezou ke všem rodinným domům s pozemkem ve městě. „To nám umožní výrazně rozšířit a zkvalitnit svoz bioodpadu, ale i celkové nakládání s odpady," řekl náměstek primátora Martin Klouda.

Do konce července by měly být speciální hnědé odpadní nádoby rozvezené v tomto pořadí: Černý Vrch, okolí nemocnice, Zátiší a Ctiborova ulice, Domovina, Kadaňská, Dukelská a střed města. Zároveň občané obdrží do poštovních schránek letáky s informacemi, co do kompostejneru patří a harmonogram svozu v dané lokalitě. „Poté budeme moci od prvního srpna začít svážet bioodpad i z nových lokalit novým vozidlem a zároveň tak skončí svážení pytlů s bioodpadem," upřesnil ředitel technických služeb Zbyněk Koblížek.

Občané mohou k bioodpadům z domácnosti doplnit v případě volné kapacity kompostejneru bioodpady z údržby zahrad. Každý rodinný dům ve městě může naplnit 120 litrovou nádobu na bioodpad za čtrnáct dní. „Kapacitně zatím není možné svážet veškerý bioodpad ze zahrad, ostatní si mohou občané odvézt sami na sběrné dvory," dodal Koblížek. Svozová vozidla budou odebírat pouze bioodpad umístěný v přistavených nádobách a nikoli to, co bude volně nebo v pytlích uloženo vedle. Navýšení svozu odpovídá přibližně dvěma třetinám stávající kapacity.

Technické služby získaly dotaci z operačního programu životního prostředí na zkvalitnění nakládání s odpady. V rámci tohoto projektu byl pořízen aerobní fermentor a drtící a třídící lopata, pomocí nichž se podařilo zvýšit kapacitu kompostárny. Nakoupily se i speciální odpadní nádoby a svozové vozidlo s možností jejich mytí. „Díky tomuto novému autu budou myty nejen kompostejnery, ale i ostatní odpadní nádoby, a to minimálně jednou ročně," doplnil Klouda.

Autorka: Šárka Schönová, mluvčí magistrátu Chomutov