Senátní volby se konají stejně jako volby do krajského zastupitelstva tento víkend, v pátek 12 a sobotu 13. října. Na Chomutovsku kandiduje celkem dvanáct lidí. Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, postoupí dva kandidáti s největším počtem hlasů do druhého kola, v němž se bude hlasovat následující víkend.

Milada Benešová (ANO 2011)

Milada Benešová.45 let, podnikatelka

Volební motto: Vůle, vytrvalost, prosperita.
Vůle  - tvořit a měnit zákony tak, aby byly funkční a zajistí pořádek o úřednících, o majetkových přiznáních, o zrušení anonymních listinných akcií na doručitele. Vůle je o tom dosáhnout předem stanoveného cíle, aby ČR byla slušnou zemí, kde není korupce, lidé drží slovo a plní své závazky, politiky nevyjímaje.
Vytrvalost -  důslednost v prosazování zákonů, dotažení změn do konce bez ústupků koaličním partnerům v zájmu udržení u moci. Schvalují se nové zákony, ale mnohdy již pokřivené, právě z tohoto důvodu.
Prosperita  - bude-li vůle a budeme-li vytrvalí, povede to k prosperitě nás všech, co poctivě pracují, studují, nikoliv jen pro kmotry a tzv. lobisty, kteří na současné situaci parazitují. Pak bude i práce pro nezaměstnané.

Politické smýšlení: Jsem bezpartijním kandidátem na kandidátní listině nového politického hnutí ANO2011, je mi sympatické jeho heslo Doleva? Doprava? Ne. S námi ! Není důležité být napravo nebo nalevo, důležité je, aby se problémy řešily konstruktivně, vznikaly funkční zákony, abychom se zbavily přebujelé administrativy, aby zemi vedli zodpovědní a pracovití lidé.

Politické cíle: Chci prosazovat odpolitizování státní správy a přijetí zákona o státní službě. Školy a jejich zřizovatelé by měli reagovat pružněji na trh práce, studenti by měli mít možnost získat praxi už při škole. Chci zabránit zneužívání dětí jako prostředku za účelem získávání sociálních dávek, a to důslednou kontrolou, a zároveň podpořit ty, kteří se aktivně snaží zapojit do pracovního procesu, vzdělávají se a nebojí se rekvalifikace.

Možná spolupráce v Senátu: Umím si představit spolupráci s každým, kdo má stejné cíle jako já, jde mi o budoucí generace. O to, co předáme našim dětem. Mám pocit, že toho už moc nezbývá. Nedovedu si představit spolupráci s Tomáše Vandasem představitelem DSSS.

Jiří Binter (ODS)

Jiří Binter.58 let, lékař

Volební motto: Společně vyléčíme Chomutovsko
Během své lékařské praxe jsem léčil a vyléčil tisíce lidí. Věřím, že ve spolupráci s občany Chomutovska vyléčíme i náš okres z jeho neduhů, nejenom těch zdravotních

Politické smýšlení: Není tak důležité za jakou stranu kandiduji. Jsem rozzlobený a znechucený z toho, co se kolem nás děje. A slibuji, že pokud bych byl zvolen, udělám vše pro zlepšení života všech slušných občanů.

Politické cíle: Každý pracující se musí mít lépe než ten, který pobírá sociální dávky, protože nechce pracovat. Chci nulovou toleranci všech druhů kriminality, zastavit snižování počtu policistů, policista se nesmí bát zakročit bez ohledu na národnost a barvu pleti pachatele. Když mně někdo přepadne, musím mít právo se bránit i zbraní. Chci ukončit stěhování nepřizpůsobivých osob do našeho okresu.

Možná spolupráce v Senátu: Nezříkám se spolupráce s nikým, kdo bude mít stejné cíle jako já.

Jiří Cingr (NS-LEV21)

Jiří Cingr.50 let, předseda krajské rady odborů

Volební motto: "Pro zaručení práv lidských a občanských je zapotřebí veřejné moci. Tato moc je tedy zřízena ku prospěchu všech a nikoli pro soukromý užitek těch, jimž je svěřena"
Motta mám na letácích dvě a obě jsou důležitá pro současnou dobu. Pro voliče a Váš deník jsem vybral citaci Deklarace práv lidských a občanských z roku 1789.

Politické smýšlení: Více jak dvacet let pracuji jako specialista v oblastech pracovního práva, zaměstnanosti a sociální politiky pro hornické odbory v naší oblasti. Úspěšně hájím práva a zájmy obyčejných lidí, kterých projde ročně kanceláří nebo právní poradnou několik set. Mým krédem je, že rád pomáhám lidem, kteří si sami chtějí pomoci. A zároveň, že nerad chráním špatné zaměstnavatele, ale i špatné zaměstnance. Názor, kam patřím, si udělají voliči sami.

Politické cíle: Vzhledem k omezenému prostoru bych rozdělil moje senátorské třináctero do čtyř základních okruhů. Prvním je zlepšení situace v oblasti pracovního práva, zlepšení podmínek pro tvorbu pracovních míst, definice snížené věkové hranice pro odchod do starobního důchodu. Druhým jsou opatření na zlepšení situace rodin s dětmi, dostupné zdravotní péče pro všechny regionální i cenové, lidí v sociálně vyloučených lokalitách, dluhové služby. Třetím pak změny v zajištění důstojného života seniorů a handicapovaných. A posledním je legislativa úprava do jednodušší formy pro užití běžnými občany a zrušení imunity pro poslance a senátory.

Možná spolupráce v Senátu: Obecně se řídím zásadou, že rád spolupracuji s každým, kdo chce pomoci lidem, městům a obcím, krajům nebo státu. Určitě nebudu spolupracovat s lidmi, kteří nevnímají aktuální situaci v republice nebo volí řešení, která nezohledňují odborná stanoviska popřípadě sledují osobní zájmy na úkor společnosti.

Václav Homolka (KSČM)

Václav Homolka.57 let, senátor

Volební motto: Společně s Vámi chci změny k lepšímu.
Mám více heslovitých myšlenek, tahle se však v podstatě prolíná všemi. Obsah je s ohledem na současné dění všem dobře srozumitelný. Navíc motto propaguji originálním sloganem za pomoci mých iniciál: Václav Homolka Váš Hlas v Senátu.

Politické smýšlení: Vychází z každodenního života a plnění pracovních povinností. Maminka byla ze třinácti dětí, z nichž jen šest se dožilo plnoletosti. Otec zemřel, když mi bylo dvanáct a mým sourozencům ještě méně, a tak jsem musel doma pomáhat. Snažím se ke každému chovat tak, jak bych si přál, aby se on choval ke mně. Prosazuji politiku pro poctivé lidi, ať se deklarují vlevo či vpravo, nesnáším politikaření a dokonce někdy ani rozdělování na koalici a opozici.

Politické cíle: Chci prosadit koncepční změny zákonů, které povedou k obnovení plánování, vyrovnaného rozpočtu a trvale udržitelného rozvoje společnosti, kde bude práce pro všechny včetně nároku na první zaměstnání po absolvování školy. Dále zavést majetková přiznání, progresivní daň a tvrdé tresty za korupci. Stále pracuji na změně trestního zákoníku tak, aby vězni pracovali a pachatelé těžkých zločinů byli při předčasném propuštění z věznice povinně vyšetřeni vedle psychologického posudku také ze závislosti na návykových látkách. V neposlední řadě chci zabránit nesystémovému rušení speciálních škol, stavebních úřadů a pošt v obcích.

Možná spolupráce v Senátu: V Senátu jsou většinou výrazné osobnosti, se kterými je radost spolupracovat a třeba i hledat potřebné kompromisy. Politická příslušnost mi v komunikaci nijak zvlášť nevadí, respektuji jiné názory, což jsem prokázal při podání ústavní stížnosti na Lisabonskou smlouvu společně se senátory z jiné politické strany. Proto se nedá říci, že bych s někým vyloženě nechtěl spolupracovat, ale třeba k pánům Štětinovi a Vondrovi jsem cestu nenašel.

Marie Kindermannová (NO!)

Marie Kindermannová.64 let, speciální pedagog

Volební motto: Více smyslu a logiky do politiky aneb v politice chybí morálka a odpovědnost.
Znamená to, že je třeba vytvářet takovou politiku, které budou občané rozumět a která jim nebude škodit. Bohužel, mnoho politických rozhodnutí našich mocných je proti zdravému rozumu. Nedivme se, vždyť mnoho jich je ovlivněno našimi zkorumpovanými politiky.

Politické smýšlení: Odmítám jakékoli dělení, nejdůležitější je slyšet argumenty každého a vybrat vše, co je rozumné, tedy bez předsudků. Ráda se nechám poučit o všem, co má „ hlavu a patu". Lidé by neměli rozlišovat pravici a levici, ale dobro a zlo.

Politické cíle: Jako hlavní úkol vidí navození důvěry občanů a jejich aktivní zapojení do záležitostí veřejného života. „Je proto třeba konečně uzákonit všeobecné referendum, imunitu politiků změnit na minimum, prosadit jejich odvolatelnost, zrušit akcie na doručitele a využít všechny prostředky k odhalování závažné trestné činnosti a důsledné vyžadování odpovědnosti od politiků," uvedla.

Možná spolupráce v Senátu: Spolupracovat chci se všemi morálními lidmi, kteří mají o spolupráci zájem, řídí se vlastním rozumem, a nikoli jen stranickou disciplínou. Rozhodně nebudu spolupracovat s „kmotry"a jejich přisluhovači.

Rudolf Kozák (ČSSD)

Rudolf Kozák.48 let, manažer

Volební motto: Chomutovsko moje srdce, můj kraj.
Vypovídá o všem, co chci lidem říct, že budu žít a pracovat na Chomutovsku, protože tento kraj mám rád a velmi bych si přál, aby prosperoval. A pokud bych někdy musel trvale odejít, bylo by mi velmi smutno po lidech, kteří tu žijí, přátelích a všem, co jsem tu za roky svého působení pomohl vybudovat.

Politické smýšlení: Jsem demokrat, který má sociální smýšlení a snaží se vždy hledat propojení, která budou prospěšná pro občany i tuto zem.

Politické cíle: Jako priority svého volebního programu jmenoval zaměstnanost, životní prostředí a bezpečnost. Pomoci k snížení nezaměstnanosti má podle něj podpora učňovského školství a řemesel ve spolupráci s živnostníky. Životní prostředí podporuje také kvůli zvyšujícímu se procentu respiračních chorob u dětí a seniorů. Posílení policie má podle něj vést k zajištění bezpečnosti a ochrany majetku pro všechny obyvatele kraje a snížení procenta trestní činnosti, která v poslední době narůstá.

Možná spolupráce v Senátu: Dovedu si představit spolupráci naprosto se všemi, kteří to s naší republikou a občany myslí dobře. Není třeba volit mega cíle, stačí, když se nám, našim dětem i našim seniorům bude v této zemi dobře žít.

Josef Mašek (TOP09)

Josef Mašek.59 let, lékař

Volební motto: Nemocní chtějí kvalitní zdravotnictví.
Vzhledem k tomu, že celý živost pracuji jako lékař a později i jako ředitel nemocnice je pro mě zdravotnictví, samozřejmě, prioritou. Zdravotní péče dostupná, kvalitní a vstřícná k pacientům.Nejnáročnější péče ve specializovaných centrech, základní péče v menších nemocnicích, pohodlně dostupných pro pacienty i jejich blízké.

Politické smýšlení: Jsem nestranickým kandidátem TOP 09. Nemám rád rozdělení na levicové a pravicové smýšlení. Je to rozdělení zastaralé a překonané. I pravicová politika musí mít rozměr sociální. Jsem přesvědčen, že základem dobře fungující společnosti je odpovědnost každého člověka za svůj život, život své rodiny i celé společnosti. Na druhé straně je odpovědností společnosti postarat se o ty, kteří se z různých důvodů a ne vlastní vinou,dostali do obtížné životní situace.

Politické cíle: Rád bych pracoval ve zdravotnickém výboru Senátu na kvalitních zdravotnických zákonech. Pro omezení korupce ve společnosti bych považoval za hlavní prosazení zákona o prokazování původu majetku. Za velmi důležité považuji problémy našeho školství od základního až po vysoké, prosazoval bych významnou podporu odbornému školství, zejména v technických oborech.

Možná spolupráce v Senátu: Ve svém zaměstnání se snažím stmelovat lidi a nacházet schůdná řešení problémů. V Senátu bych se snažil o totéž, nacházet správná řešení se spolupráci se všemi demokraticky smýšlejícími stranami.

Jan Micka (Severočeši.cz)

Jan Micka.52 let, učitel

Volební motto: Politika pro slušné lidi.
Z pozice senátora budu bojovat za zájmy všech slušných občanů. Věřím, že můj morální kredit je natolik silný, že voliče osloví.

Politické smýšlení: Politické škatulkování je obtížné. Věřím na právní a spravedlivý stát. Chci fungující a spravedlivé zákony. Chci, aby se slušným lidem nedařilo stále hůře, aby slušnost nebyla považována za slabost, aby se nemuseli stydět za svou vládu. Věřím v demokracii, věřím ve slušnost. A věřím, že může fungovat i v politice.

Politické cíle: Jako senátor chce prosazovat právní a sociálně spravedlivý stát, v němž platí práva i povinnosti pro všechny, a nulovou toleranci k porušování zákonů. Podporovat bude vzdělávání jako jednu z cest nápravy současné sociální a ekonomické situace, změnu financování regionálního školství a zachování škol v malých obcích. Chce také posílit bezpečnost a ochranu majetku občanů, i prostřednictvím snížení hranice trestní zodpovědnosti.

Možná spolupráce v Senátu: Hnutí Severočeši.cz má v Senátu již dva zástupce. Budu samozřejmě spolupracovat právě s nimi. Nicméně se nebudu vyhýbat spolupráci s nikým, kdo bude směřovat ke stejnému cíli slušné politice pro slušné lidi.

Václav Netolický (Suverenita)

Václav Netolický.62 let, vysokoškolský pedagog

Volební motto: Jen navenek silný a jednotný okres uhájí práva a služby pro své občany.
Chtěl bych se podílet na sjednocení všech politických, podnikatelských a neziskových subjektů v okrese při řešení problémů s ústředními a regionálními orgány. Okres Chomutov v minulosti i v současnosti ztrácí své pozice (proč nevzniklo např. sídlo Euroregionu Krušnohoří/ Erzebirge v Chomutově). Onkologičtí pacienti se budou z hor a vesnic kodrcat autobusem či vlakem do Ústí sanitu nedostanou. Petice v prodejně knih je sice záslužná, ale kdo na ni dá. Co naši politici a ostatní?

Politické smýšlení: V osobním životě, ve škole i v politickém myšlení jsem určitě demokrat. Řadil bych se k politickému středu s pravicovými prvky (nemám rád populismus, který stejně nikam nevede), ale jak vědí lidé z mého okolí s výrazným sociálním cítěním. Jsem svým smýšlením proevropský, ale buďme při tom hrdými Čechy.

Politické cíle: Chtěl bych v práci v senátu propojit své praktické zkušenosti z územní samosprávy (12 let starosta ve Vejprtech) s odbornými znalostmi v oblasti veřejné správy a regionalistiky.
Většina problémů v této zemi vznikla Poslaneckou sněmovnou špatně formulovanými zákony a nedůslednou prací Senátu.
Stát nesmí zapomínat na svoji základní ústavní povinnost zajistit bezpečnost svých občanů. Jen hloupý barbar může připustit ve státním rozpočtu tvrdé škrty ve financování policie a hasičských sborů. Snižování pozic jednotek dobrovolných hasičů na obcích vede k jejich zániku a ke katastrofě. Nedovedu si představit, že by přestali fungovat „dobrovoláci" v horské oblasti zejména v zimním období. Ale bez peněz od státu to nepůjde.
I na periferii okresu žijí lidé, ale přitom postupně mizí služby těmto občanům.

Možná spolupráce v Senátu: Jsem schopen spolupracovat a zároveň vyzvat ke spolupráci ty senátory, kteří nezapomenou na to, že tvorba a schvalování zákonů má především respektovat práva a blaho občanů této země. S těmi, co toto nejsou schopni a ochotni pochopit, komunikovat nemohu.

Přemysl Rabas (SZ)

Přemysl Rabas.49 let, poradce zoologické zahrady

Volební motto: Nebát se a nekrást.
Přihlášení se k ideálům prvního československého prezidenta T.G.Masyryka považuji v dnešní době za velmi důležité. Nebát se říkat i nepříjemné věci, nebát se kritizovat i obecně tolerované nepravosti, nebát se kmotrů a jít příkladem, tedy nezapojit se do zneužívání veřejné funkce a veřejných prostředků ve prospěch svůj či svého okolí.

Politické smýšlení: Když dnes sleduji, že pravice chce zvyšovat daně a levice je snižovat, tak mám pochybnosti o smysluplnosti dělení politiků dle pravolevého schématu. Můžete si vybrat pravicový, či levicový program a nakonec žijeme v tom, že evropské peníze zneužívají spolu vládnoucí občanští i sociální demokraté. Pokud na tom ale budete trvat řeknu, že jsem liberální demokrat se sociálním cítěním. V dnešní době by ale voliči měli vybírat kandidáty podle dělení na slušné a neslušné, věrohodné a zaprodané.

Politické cíle: Naplňování hesla hnutí PRO!kraj, tedy vize čistého kraje, kde se dobře žije, bytostně souvisí právě s naším regionem. Pro změnu vnímání našeho kraje a jeho další rozvoj považuji za zásadní udržet ekologické limity těžby hnědého uhlí. Nejde totiž jen o ty nejvíce ohrožené obce a města na Mostecku. Jde o budoucnost celého regionu, o zdraví lidí a jistotu, že jim zůstanou jejich domovy. Udělám vše pro udržení limitů.
Osobním předsevzetím pro práci v senátu jsou dvě legislativní změny. První je zákon o státní službě a jeho uvedení do života. Jde o to, že při každé změně vlády se mění úřednické posty na všech úrovních státní správy a obsazují se loajálními loutkami, které mají zajistit nejen plnění politického programu, ale často i stranických pokladen. Zákon by takové počínání vylučoval a zajistil obsazování úřednických míst kvalifikovanými profesionály.
Druhým počinem je změna zákona o obcích. Jde o dlouhodobý pronájem obecního majetku. Prodej třeba jen jednoho metru čtverečního obecního pozemku musí být schválen na veřejném zasedání zastupitelstva. Avšak pronájem třeba veškerého majetku obce na desítky let, a tak fakticky vyvedení tohoto majetku, schvaluje dnes jen rada města na svém neveřejném zasedání. Můj návrh, který vzhledem k pádu vlády nestačil projít sněmovnou počítal s tím, že pronájem majetku na dobu určitou v délce více než pět let bude podléhat schválení zastupitelstva. Chtěl bych tento svůj úkol dokončit.

Možná spolupráce v Senátu: Budu ochotný spolupracovat s každým komu záleží na této republice, jejích obyvatelích a kdo není zapojen do kmotrovského systému a naopak.

Josef Suchý (Věci veřejné)

Josef Suchý.40 let, podnikatel

Volební motto: Boj s korupcí.
Myslím, že toto téma je jasné a srozumitelné pro každého.

Politické smýšlení: Jsem pravicově přemýšlející. Nemyslím, že je v republice takový nedostatek práce. Lidé spíš zlenivěli a místo práce hledají něco, kde se moc nenadřou.

Politické cíle: Prosadit zákon o přiměřené obraně. Stále se mluví o nepřiměřené obraně, ale já bych chtěl povolit použití nesmrtících zbraní na území domova. Pokud někdo napadne mě či mé děti, mám právo se bránit.

Možná spolupráce v Senátu: Když vezmu konkrétní lidi, tak se je mi sympatický třeba Tomio Okamura nebo náš Tomáš Jarolím. Nemusím moc ty staré „papriky", co tam sedí už dvacet let a mají to jako důchod.

Bedřich Suldovský(Soukromníci)

Bedřich Suldovský.76 let, živnostník

Volební motto: „Trvám na zrušení soukromých exekutorů".
Jedná se o to, že se stát nerozumně zbavil kompetence pravomoci, která zásadním způsobem ovlivňuje život občanů. Soukromí exekutoři bez ohledu na formální právní statut jsou de facto podnikateli, kteří z přirozenosti usilují o zisk a tomu způsob své práce podřizují. Stát se od roku 1990 pohybuje na poli výkonů soudních rozhodnutí z extrému do extrému, od naprosté nemohoucnosti, až po současné nesčetné excesy.

Politické smýšlení: Mé smýšlení je jednoznačně pravicové. To, že dnes mnozí vysvětlují, že levice pravice neexistuje, je hluboká neznalost nebo pouze líbivé prohlášení.

Politické cíle: Celý svůj profesní život se věnuji dopravě, dopravní infrastruktuře zejména. Jsem místopředsedou Společenství autodopravců Čech a Moravy. Ze střednědobého hlediska bych se chtěl ve výkonu senátorského mandátu věnovat především této problematice. Zásadním problémem resortu dopravy je jeho podfinancování a ekonomika vůbec. V rozhodování chybí především rozum a kupecké počty.

Možná spolupráce v Senátu: Obecně jsem nakloněn každému dobrému návrhu. Ideově se zřejmě nikdy neshodnu s komunisty, fašisty a populisty. Poslední skupinu považuji momentálně za nejvíce nebezpečnou pro naší demokratickou společnost. Obor dopravy je komplikovaný resort a vyžaduje odborná a dlouhodobá řešení.