ZŠ Zahradní, Chomutov

Naše škola byla před 27 lety postavena v Zahradní ulici. Ale nejen proto se slovo zahrada promítlo do názvu školního vzdělávacího programu Zahrada jazyků. Snažíme se totiž opravdu být zahradou. Zahradou otevřenou, přístupnou všem dětem. Místem, kam se rády vrací. Bezpečnou oázou, která nabízí šanci poznávat svět a porozumět mu, připravit se na život.

Stejně jako na zahrádce přirozeně vštěpujeme dětem, že dobrých výsledků lze dosáhnout jen systematickou a svědomitou prací. Radost z pomyslné sklizně je pak opravdová a má trvalou hodnotu.

Úsilí našich žáků se zkušení pedagogové snaží podporovat moderními metodami výuky a hlavně individuálním přístupem. Atraktivní a v dnešní době naprosto nezbytné je bezesporu zapojení moderní techniky. Stejně jako v zahradě i u nás děti najdou možnost tvůrčí relaxace. Nabídka mimoškolních aktivit je opravdu atraktivní, v letošním roce čítá více než třicet zájmových kroužků.

V každém ročním období se u nás děje něco zajímavého, žáci se úspěšně zapojují do projektů a soutěží, které často přesahují nejen školu, ale i město a naši republiku.

A proč zahrada JAZYKŮ? Od počátku se naše škola profiluje jako škola s rozšířenou výukou cizích jazyků. Dnes je každému jasné, že bez znalosti cizí řeči se šance na dobré uplatnění rapidně zmenšuje. Pokračujeme proto v dobře zavedené tradici a nabízíme žákům nadstandardní možnosti osvojit si i v této oblasti kvalitní základy.

Jsme pomyslní zahradníci, kteří jsou připraveni přispět k tomu, aby z vašich dětí vyrostli kreativní a samostatní lidé s kvalitním a širokým rozhledem, připravení dobře obstát v konkurenci-ovšem vždy za dodržení dobrých morálních principů. O naši zahradu pečujeme s láskou a společnými silami se snažíme, aby kořeny vzdělání, které u nás vaše děti získají, byly zdravé a pevné.

Web: www.2zscv.cz
Ředitelka: Libuše Slavíková

ZŠ Na Příkopech, Chomutov

Na Základní škole Chomutov, Na Příkopech 895 se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Klíč k životu“, který je zaměřen na výuku předmětu informatika.

Paní učitelky na prvním stupni využívají genetickou metodu pro výuku čtení a psaní. Děti se učí číst nejprve celou velkou tiskací abecedu, teprve později přidávají malá písmena tiskací abecedy a nakonec psací tvary. Rychleji se tak naučí číst souvislý text a čtení je více baví. Čtenářskou gramotnost podporujeme pravidelnými návštěvami městské knihovny. V některých třídách na prvním stupni se využívá výuky v programu „Začít spolu“, která je založena na spolupráci dětí a učitele, ale především dětí mezi sebou navzájem (děti se učí v tzv. centrech), dětí a rodičů (netradiční třídní schůzky) a rodičů a učitele.

Od třetí třídy vyučujeme anglický jazyk, od sedmé třídy pak druhý cizí jazyk (ruský nebo německý). Žáci mají možnost komunikovat v angličtině nejen mezi sebou a s vyučujícím. Využíváme projektu, během kterého na naší škole působí vždy půl roku jazykový asistent z jiné země.

Třeťáci začínají také naostro s výukou informatiky. Naši žáci mají po skončení školní docházky velmi dobré znalosti v oblasti výpočetní techniky. Poradí si nejen s programováním, ale dokáží velmi dobře pracovat s digitálními záznamy, ať už fotografiemi či videi.

Časté jsou projektové dny, návštěvy divadel, koncertů i sportovních a vědomostních soutěží, kde naši žáci dosahují velmi pěkných výkonů.

Děti mohou školu využívat takřka celý den. V odpoledních hodinách navštěvují mladší děti školní družinu, ty starší pak školní klub. Ve škole pracuje několik odpoledních kroužků zaměřených na sport (florbal, fotbal, atletika, volejbal, tělovýchovný kroužek), estetickou výchovu (pěvecký sbor, kytarový kroužek, taneční kroužek, rukodělný kroužek a práce v keramické dílně) a vzdělávání (matematický kroužek, kroužek anglického jazyka, kroužek televizní techniky a volné práce na PC ).

Velkou váhu přikládáme tomu, aby se naše škola stala bezpečným a příjemným prostředím pro všechny, kteří do ní dochází. Rádi společně vyjíždíme do škol v přírodě, na adaptační pobyty a výlety.

Web: www.3zscv.cz
Ředitel: Miloslav Hons

ZŠ Kadaňská, Chomutov

Zveme vás k pohádkovému zápisu do 1. třídy. Proč pohádkový? Protože po vyplnění různých náležitostí projdou malí předškoláci pohádkovou cestou v naší tělocvičně, kde budou plnit řadu úkolů, to bude prima zábava!

Zápis probíhá tak, že čtyři učitelky sedí ve čtyřech třídách a přijímají nejprve rodiče s dětmi, aby vyplnili společně Žádost o přijetí, Zápisový lístek, eventuelně jim podají p. učitelky informace k odkladu, s dětičkami si paní učitelky popovídají, děti nakreslí postavu, ptají se na jejich jméno, bydliště apod, aby zjistili jejich zralost, vyjadřovací schopnosti, mluvní schopnosti, tedy zda správně vyslovují.

Pak je odešlou do velké tělocvičny, kde je čeká pohádková cesta, v níž musí splnit na čtyřech stanovištích různé úkoly, při nichž se ukáže např. zda znají barvy, geometrické obrazce, zda počítají do 5 či 10, zda poznají obrázky, zda umí básničku, písničku či ovládají prostorovou orientaci. Tyto úkoly plní u zbývajících paní učitelek, které jsou u chaloupky z perníku, u pejska a kočičky, u Šípkové Růženky a u Červené karkulky.

Web: www.4zscv.cz
Ředitelka: Radmila Zítková


ZŠ Hornická, Chomutov

Základní škola se nachází v městské čtvrti Horní Ves v Hornické ulici. Ve čtyřech propojených pavilonech jsou umístěny oba stupně základní školy, odborné pracovny včetně dvou počítačových učeben, školní družina a jídelna, dvě tělocvičny a školní bazén.

Od svého založení se škola profiluje jako sportovní se zaměřením na lední hokej. V každém ročníku je kromě běžných tříd, jako na jiných školách, zřízena ještě jedna třída se sportovním zaměřením.

Na škole vyučujeme ve všech třídách podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro budoucnost“. Od 3. třídy zařazujeme povinnou výuku angličtiny a od 7. třídy povinnou výuku dalšího cizího jazyka (německého nebo ruského). Od 7. ročníku nabízíme žákům také výběr z dalších předmětů (rozšiřující informatika, vedení domácnosti, konverzace v cizím jazyce, hudebně dramatický seminář, tvorba časopisu, sportovní a pohybové aktivity, psaní na počítači, kondiční nebo zdravotní tělesná výchova). Každoročně je výuka zpestřena dlouhodobými celoškolními projekty.

V době mimo vyučování mohou žáci navštěvovat řadu kroužků zájmových útvarů (angličtina, hrátky s českým jazykem, matematický kroužek, tvořivá dramatika, informatika, hra na hudební nástroj flétnu nebo kytaru, keramika, dovedné ruce, výtvarné kroužky, práce na počítači, sportovní hry, plavání, turistický kroužek a další). Veškeré kroužky a zájmové útvary jsou pro žáky školy zdarma a jsou na začátku školního roku otevírány podle zájmu žáků. Část učitelů se individuálně věnuje žákům se specifickými vývojovými poruchami v učení.

Škola organizuje školy v přírodě a zotavovací pobyty, exkurze, návštěvy divadelních a filmových představení a další akce. Žáci jsou zapojeni do dlouhodobých projektů k prevenci šikany a rizikového chování ve spolupráci s magistrátem a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Chomutově.

Naším cílem je připravit žáky pro život takovým způsobem, aby byli úspěšní.

Zápis bude probíhat klasickým způsobem. Paní učitelky budou pohovorem a hrou s dětmi zjišťovat jejich školní zralost a připravenost pro zahájení školní docházky.

Web: www.7zscv.cz
Ředitel: Václav Mach

ZŠ Písečná, Chomutov

Jako každoročně se pracovníci ZŠ Písečná chystají netradiční formou připravit zápis dětí do 1. tříd. Děti se ve školní budově budou cítit jako v pohádce. Se svými rodiči poznají prostředí školy, kterým je provedou pohádkové a kouzelné bytosti a na každého budoucího prvňáčka čeká i drobný dárek.

Kromě povinné výuky škola nabízí pod vedením plně kvalifikovaného pedagogického sboru spoustu aktivit s mnohostranným zaměřením.

Sportovně orientované děti čekají dvě tělocvičny, přičemž jedna je spíše sportovní halou. Travnaté fotbalové hřiště, volejbalové kurty i atletický areál. Škola též nabízí rozšířenou výuku zaměřenou na kopanou ve spolupráci s FC Chomutov a Fotbalovou asociací ČR.

Stálé připojení k internetu nabízí moderní učebna výpočetní techniky a mnoho výukových programů zde využívají i žáci 1.-5. tříd. Škola též nabízí výuku Aj žákům 1. tříd.

„Zpěváčci“ se mají možnost zapojit do špičkových sborů „ Berušky“ a „ Hlásek“. Více než 50 oddělení volitelných nepovinných předmětů, kroužků i literárně dramatického kroužku, až po čistě sportovní kroužky je plně dětem k dispozici. Součástí péče o děti je též školní prodejna, kde lze zakoupit nejen drobné občerstvení, ale i základní školní pomůcky.

Pokud jste ještě nezvolili, kam se svými nastávajícími prvňáčky k zápisu, pak vítejte právě na ZŠ Písečná. Přednostně budou přijímány děti z obvodu školy (Písečná, Jirkovská, Pod Břízami, Kamenná a Školní pěšina), ale nebráníme se ani ostatním.

Web: www.zspisecna.cz
Ředitel: Karel Poláček


ZŠ Školní, Chomutov

Základní škola v Chomutově, ve Školní ulici nabízí výuku v běžných třídách základní školy a ve třídě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Škola- klíč pro život.

Cílem je naučit žáky dovednosti uplatnitelné v praktickém životě. V návaznosti na tradici školy jsou na druhém stupni vytvořeny v rámci školního vzdělávacího programu dvě varianty učebních plánů, kdy vždy pro jednu třídu v ročníku je posílena výuka matematiky.

Zápis se koná v budově v Beethovenově ulici, kde jsou také umístěny třídy 1. stupně školy. Zápis proběhne do běžných tříd i do třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Budoucí prvňáčci s paní učitelkou absolvují v tělocvičně školy osm stanovišť, na kterých budou plnit různé úkoly zaměřené na volbu povolání , např. kreslit postavu, zpívat písničku, stavět zeď s kostek, udržovat rovnováhu, skládat obrázek podle předlohy ….

Pro rodiče je připravena výstava učebnic a pomůcek, které budou žáci v 1. třídě potřebovat.

Během zápisu bude i přítomna pracovnice Pedagogické poradny v Chomutově PaedDr. H. Nováková, která poradí rodičům, zda dítě zařadit do speciální třídy, případně řešit odklad školní docházky.

Web: www.zakladni-skola.cz
Ředitelka: Vlasta Marková


ZŠ Akademika Heyrovského, Chomutov

Připravujeme příjemné přivítání hudbou. Pak se ujmou budoucích prvňáčků a jejich rodičů žáci 9. ročníků, kteří malé školáky provedou zábavnou stezkou plnou jednoduchých úkolů až do tříd, v nichž bude přímo probíhat zápis do školy. Při zápisu paní učitelka zjišťuje, zda je dítě zralé pro nástup do1.třídy. Zároveň k urychlení zápisu a vydání rozhodnutí je v maximální míře využíváno výpočetní techniky, protože údaje o budoucích prvňáčcích jsou zadávány přímo do elektronické databáze školy.

Náš školní vzdělávací program „ŠKOLA STROM ŽIVOTA“ vlastně vyjadřuje filosofii vzdělávání v naší škole. Rozvíjet žáky tak, aby z malých křehkých „stromků“ vyrostli ve vyspělé osobnosti, které budou odolávat různým životním zkouškám.

Pokud rodiče budou žádat o odklad povinné školní docházky, pak pro tyto děti nabízíme vzdělávání v přípravné třídě, která je připraví na bezproblémový vstup do první třídy.

A proč si vybrat právě naší školu ? Protože právě u nás najdete :

- vzájemnou úctu a respektování ve vztahu učitelé žáci

- výuku anglického jazyka již od 1.ročníku

- integrovaný předmět Tvořivost ( dříve Hv, Vv, Pracovní činnosti )

- malý počet žáků ve skupinách cizích jazyků díky zapojení do projektu EU

- navýšený počet hodin českého jazyka k posílení čtenářské gramotnosti/ zapojením do projektu EU

- podpora žáků s poruchami učení a se speciálními vzdělávacími potřebami s žáky pracují individuálně speciální pedagogové

r- ozvoj ICT dovedností, dětská televize

- široký výběr těchto zájmových útvarů pro žáky nejen 1. ročníku: Sportík, Hra na flétnu, Práce s počítačem, Krásnoočko, Logopedický kroužek, Pěvecký sbor, Keramika, Výtvarný kroužek, Fotokroužek, Florbal

- provoz školní družiny je zajištěn od 6,00 do 16,30 hodin

- ve školní jídelně výběr ze dvou výborných jídel

- plavecký výcvik

- dvě tělocvičny pro sportovní využití žáků

- specializovaná učebna výtvarné výchovy a keramická dílna s keramickou pecí

- sportovně ozdravné a stmelovací pobyty

- vlastní školní psycholog

- úzká spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálními pedagogickými centry

Web: www.12zscv.cz
Ředitel: Miloš Zelenka

ZŠ Březenecká, Chomutov

-škola bezbariérová k dispozici je výtah a výtahová plošina pro přepravu tělesně postižených žáků

v současné době máme více než 640 žáků

-učíme podle školního vzdělávacího programu „HARMONIE“- jde nám tedy o harmonický rozvoj každého dítěte jako individuality

-učíme žáky praktickým dovednostem a znalostem

-vedeme k využívání cizího jazyka v komunikaci každoročně organizujeme pobytové zájezdy ve Velké Británii či předvánoční výlet Do Drážďan

- rozvíjíme zájmové aktivity nabízíme smysluplné využití volného času v řadě zájmových kroužků (moderní gymnastika, kanoistika, florbal, házená, divadelní kroužek, práce v keramické dílně a další)

vybraným žákům I.tříd nadstandardně umožňujeme nápravu řeči v nepovinném předmětu „LOGÁČEK“

-v průběhu hlavních prázdnin pořádá školní družina pro děti 2 letní tábory

-orientujeme žáky ke sportovním činnostem škola disponuje velký sportovním areálem včetně travnatého fotbalového hřiště a tenisových kurtů

-podporujeme využívání informačních technologií žáci mají k dispozici 2 vybavené počítačové učebny, několik interaktivních tabulí

-v průběhu školního roku organizujeme velké množství různých akcí (sportovní turnaje, divadelní vystoupení, školy v přírodě aj.)

-realizujeme projektové dny, ke kterým zveme i veřejnost, např. Vánoční trhy s ohňostrojem, Hallooweenská stezka odvahy a spousta dalších

Zápis do I.tříd bude letos ve znamení pohádky MAŠINKA TOMÁŠ starší žáci dovezou budoucí prvňáčky do stanice plné her a soutěží, na které naváže klasický zápis s paní učitelkou.

Web: www.zsbrezenecka.cz
Ředitelka: Jitka Červená

3. ZŠ, Jirkov

V novém školním roce (2012/2013) budou na naší škole otevřeny dvě běžné první třídy, jedna speciální první třída s nápravou logopedických poruch a jedna přípravná třída.

Speciální třída logopedická je určena pro prvňáčky s neukončenou výslovností (nevyslovují správně všechny hlásky). Učivo této třídy je stejné jako učivo v běžné první třídě a je doplněno o speciální logopedickou péči pod vedením kvalifikované učitelky se speciálním vzděláním pro logopedickou péči. Zařazení do logopedické třídy umožní dítěti vyrovnat vývoj komunikačních schopností pro úspěšné absolvování povinné školní docházky. Výhodou třídy je malý kolektiv dětí maximálně 12, čímž je zaručen individuální přístup k dětem. Naše logopedická třída je jediná třída svého druhu otevřená na základních školách v celém Ústeckém kraji.

Přípravná třída je určena dětem po odkladu školní docházky. Děti se v ní připravují na vstup do první třídy základní školy. Učební plán je proto upraven a zaměřen na přípravná a průpravná cvičení. Děti si tak pozvolna v průběhu celého školního roku osvojují dovednosti a návyky pro úspěšný vstup do první třídy. Nenásilnou formou si zvykají na školní režim.

Web: www.3zsjirkov.cz
Ředitel: Petr Jiráček

1. ZŠ, Jirkov

1.základní škola v ulici Budovatelů se nachází v klidné části Jirkova a má dlouholetou tradici. Dnes školu navštěvuje téměř 400 žáků. Mottem práce učitelů i žáků je heslo: „Nechci stát na okraji!“, které se jim úspěšně daří naplňovat.

Nejen, že škola má výborné technické zázemí a vybavení tříd, ale sleduje moderní trendy výuky a snaží se o aktivní zapojení žáků do procesu učení. Výsledkem je řada úspěšných projektů jak na prvním, tak na druhém stupni školy, do kterých se žáci s nadšením zapojují.

Naše škola nabízí nejen standardní vzdělávací programy, ale také například výuku anglického jazyka již od první třídy. Škola také nabízí možnost vybraným předškolákům navštěvovat přípravnou třídu , ve které se mohou na svou první třídu rok připravovat pod vedením školeného pedagoga.

Žákům je každoročně nabízena široká paleta odpolední zájmové činnosti. Žáci si mohou vybrat, zda zvolí kroužek sportovní-například volejbalovou přípravku, florbal, futsal, nebo se zapojí v kroužku chemickém, výtvarném, dramatickém nebo hudebním.

Žáci obou stupňů školy se rádi účastní sportovních soutěží a dosahují velmi dobrých výsledků. Naše škola je členem Sportovního klubu. Kromě sportovních utkání jsou žáci také pravidelnými účastníky vědomostních a uměleckých soutěží, ve kterých často obsazují přední místa.

Vybavenost ICT je v naší škole na velmi vysoké úrovni. Máme dvě interaktivní učebny s audiovizuální technikou. V každé třídě je k dispozici počítač s připojením na internet. V celé škole byla vytvořena nová síť. V dalších letech bychom chtěli ještě zvýšit rychlost připojení. Pro zkvalitnění výuky máme ještě 7 interaktivních tabulí 10 dataprojektorů a 70 PC.

Pro větší informovanost vyučujících i žáků jsme zavedli školní intranet „PortfolioNet“.

Web: www.1zsjirkov.cz
Ředitel: Miloš Rousek

4. ZŠ, Jirkov

Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov se nachází v objektu 40 třídní školy v sídlištní zástavbě.

Pro výuku je k dispozici 67 učeben, z toho 20 odborných pro výuku ve skupinách s ohledem ke specifikacím jednotlivých předmětů, 6 učeben pro výuku menšího počtu žáků a 1 učebna pro výuku většího počtu žáků než 40.

Vybavení výpočetní a informační technikou na škole je k dispozici žákům a zaměstnancům školy v celkovém počtu 75 počítačů připojených k Internetu, z toho je 63 počítačů přístupných pro žáky školy, 12 počítačů je určeno pouze pro potřeby vyučujících. Ve vy-braných učebnách jsou instalovány dataprojektory a k dispozici je i 6 interaktivních tabulí.

Žákům jsou k dispozici dvě malé a jedna velká tělocvična. V roce 2010 byla dokončena výstavba multifunkčního hřiště s umělou trávou a atletickým zázemím.

Toto zázemí je ideální pro výuku ve sportovních třídách za-měřených na volejbal ve spolupráci s VK Ervěnice.

Ve školním roce 2011 / 2012 jsme rozšířili sportovní zaměření na fotbal.

Na škole probíhá výuka i ve třídách pro žáky se specifickými poruchami učení, a to vždy po jedné třídě v 1. až 8. ročníku.

Na škole pracují 2 asistenti pedagoga, kteří mají na starosti žáky integrované do běžných tříd.

Na škole vyučujeme také ve speciálních třídách pro žáky s mentálním a tělesným po-stižením pro něž je vybudován bezbariérový přístup v prostorách dolní části školy.

Při základní škole je provozována školní jídelna. Žáci si mohou vybrat ze dvou hlavních jídel, systém objednávky pracuje na principu objednání na následující den přímo v jídelně školy pomocí elektronické karty.

Při školním klubu působí řada kroužků, například florbal, sálová kopaná, volejbal, košíková a další.

V době po vyučování je žákům k dispozici herna, provozovaná vždy s pedagogickým dozorem. Jsou zde pořádány různé hry a soutěže.

Pro žáky 1. stupně jsou připravena 4 oddělení školní družiny.

Na škole působí pěvecké sbory Slavíček a Zvoneček.

Škola je nositelem projektu Můj region, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tato aktivita je spolufinancována ESF a státním rozpočtem ČR, poskytovatelem dotace je Ústecký kraj.

Web: www.4zsjirkov.cz
Ředitel: Martin Reihs

2. ZŠ, JIRKOV

Chcete, aby se dítěti ve škole líbilo, chodilo do školy rádo a učila jej respektovaná paní učitelka s autoritou, aby se naučilo soustředit na práci, kterou vykonává, a tak si z ní odneslo co nejvíce poznatků? Bezva! Navštivte náš školní web (adresa dole) a držíme Vám palce, abyste svému dítěti vybrali opravdu tu správnou školu.

Zápis proběhne ve čtyřech připravených učebnách, kde budou mít děti k dispozici interaktivní tabuli se zábavnými úkoly. Naše škola má předem data většiny dětí již připravena v elektronickém systému, takže digitalizací vstupních dat se urychlí vyřízení zápisových formalit a rodiče a učitelky se mohou věnovat dětem a soustředit se na jejich činnosti. Žádosti, rozhodnutí o zařazení, zápisové lístky vše tiskneme přímo u zápisu s konkrétním rodičem.

Bude-li zákonný zástupce zvažovat odklad školní docházky, obdrží od nás již předvyplněný potřebný formulář. Praxe nás přesvědčila, že je potřebné u zápisu ověřit dostatečnou školní zralost budoucích prvňáčků pro zahájení vzdělávání na základní škole a nastínit perspektivu dalšího možného vývoje dítěte, než v září zasedne do školních lavic.

Naši žáci během prvního pololetí vyráběli pro malé předškoláky drobné dárečky, a dokonce pořádali burzu svých výrobků, aby získali finanční prostředky pro pořízení malého prezentu pro každého budoucího školáčka, který dorazí k zápisu na naší školu.

Jsem plně vybavená moderní škola s bazénem, která své přednosti vidí ve svých žácích.

Web: www.2zsjirkov.cz
Ředitel: Jan Duda