Podle generálního ředitele Miroslava Harciníka přispěje obnova téměř kilometru dlouhého vodovodního přivaděče k hladkým dodávkám pitné vody pro 250 připojených obyvatel Hrušovan.

Obec Hrušovany je zásobována z dolního vodárenského pásma Chomutov. Na stávajícím přivaděči do obce Hrušovany je posilovací stanice Bílence, která zvyšuje tlak v přivaděči. Přivaděč z PVC byl uveden do provozu roku 1976 a vlivem stáří je opakovaně poruchový.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně původního PVC potrubí za odolný vysokohustotní polyetylén v celkové délce 990 metrů. Trasa přivaděče je vedena převážně ve volném terénu s dvěma podchody pod Chomutovkou a bezejmenným potokem. Vzhledem ke špatné prostupnosti území, kde jsou pozemky ve vlastnictví řady subjektů, bude stavba provedena bezvýkopovou metodou, řízeným podvrtem.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je více 3,6 milionů korun bez DPH. Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště v srpnu a práce začaly v září. Dokončení je stanoveno do 30. listopadu.