Stávající nadzemní objekt, který se nachází cca 70 m jižně od nové úpravny, bude zrušen. Budova úpravny vody bude tvořena železobetonovou konstrukcí s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím.

Na základě provedených rozborů surové vody je potřeba zajistit odstraňování radonu a zajistit úpravu pH. Maximální výkon úpravny vody 2,0 l/s. Maximální povolený odběr podzemní vody je 5,15 l/s.

Investorem stavby je Severočeská vodárenská společnost. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště v polovině letošního července, podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 11. července 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 127,33 mil. korun bez DPH.