12:55 Zastupitelé již pomalu usedají do svých židlí v sále kulturního domu v Ervěnicích. Poslední zasedání zastupitelů v letošním roce za chvíli začne.

13:05 V sále jsou již téměř všichni zastupitelé. Vyslechnout si novinky přišla i hrstka občanů. Začínat se bude prezentací Technologického centra v Jirkově.

13:15 Starosta Jirkova Radek Štejnar právě zahájil zasedání zastupitelstva. Přítomno je devatenáct zastupitelů, což je nadpoloviční většina. Zastupitelstvo tedy může podle zákona proběhnout.

13:16 Zastupitelé právě odsouhlasili program 16. zasedání Zastupitelstva města. Na seznamu je osmačtyřicet bodů.

13:17 Přistupuje se k prvnímu bodu. Zastupitelé budou seznámeni se studií Technologického centra Jirkov. Co má technologické centrum přinést a co to je? Měla by zde vzniknout nová pracovní místa, najdou zde uplatnění vysokoškolští studenti, dojde k rozvoji inovačního podnikání. To vše se dozvídají zastupitelé z promítané prezentace. Uvádí se i příklady, kde již podobná centra jsou. Podobný inkubátor mají i v Hradci Králové. Realizace projektu by vyšla na několik desítek milionů. Peníze se však dají získat z dotačních titulů a s pomocí partnerů. Podobné centrum funguje již ve Vsetíně.

13:28 Prezentace studie skončila. Starosta vyzval zastupitele, aby kladli své dotazy.

13:29 Svůj zamítavý postoj vyjádřil Josef Urban (KSČM). Objekt podle něj nezapadá do plánů města s částí Jirkov- střed. Dalším problémem podle něj je finační náročnost. Přestože chce Jirkov žádat o dotace je podle Urbana vždy nutné myslet na spoluúčast. Poukázal také na problematiku parkování v Jirkově, která by se výstavbou technologického centra opět prohloubila. Josef Urban navrhl, že by k těmto účelům bylo možné přestavět již existující budovy.

13:34 Vystoupil také zastupitel Ivo Brabec (ODS). Ptá se kdo bude zpočátku platit zpracování projektu.

13:35 "Krize v Jirkově ještě není", hlásí starosta Radek Štejnar. "Večer po zasedání zastupitelstva proběhne společná večeře," dodává starosta v reakci na úvodní proslov o ekonomické krizi Ivo Brabce.

13:38 Starosta Jirkova říká, že o ceně se budou zastupitelé bavit později.

13:40 Ivo Brabec by přesto rád znal cenu. S výstavbou technologického centra ale souhlasí.

13:41 Vystupují i další zastupitelé. "Další nemalou částkou budou i pozemky. Ne všechny jsou v majetku města. Jak se bude toto řešit," ptá se zastupitel Libor Zamazal (ODS).

13:45 Zastupitelé se dohadují nad zněním toho, co mají odsouhlasit. Obávají se, že by mohlo dojít k problémům v rozpočtu města.

13:47 Zastupitelé vzali na vědomí záměr výstavby technologického centra a souhlasí se zahájením přípravy projektu a ukládají radě města předložit do dalšího zastupitelstva ekonomickou rozvahu daného projektu. Ruku pro zvedli téměř všichni zastupitelé. Proti byl jen zastupitel Urban.

13:49 Na řadu přichází další bod jednání. Tím je prezentace konečného dokumentu IPRM s názvem "Prostor k životu".

13:54 Probíhá prezentace IPRM. V sále přibylo i občanů, připravené židličky pro ně jsou téměř plné. Právě Jirkováků se totiž IPRM dotýká.

13:58 IPRM je rozděleno do tří cílů. Prvním je řešení přílišné koncentrace sociálně slabých. Druhým cílem je zlepšení prostředí v zóně a třetím obnovit a modernizovat bytový fond.

14:00 Prezentace zkončila. Místo je pro otázky zastupitelů. Jako první se ptá zastupitel IvoBrabec (ODS)."Kdy bude známo, zda jsme dotaci získali?"

14:01 "Mělo by to být v březnu," informuje starosta.

14:02 Zastupitelé schválili IPRM a souhlasí s jeho financováním.

14:03 Na řadu přichází rozbor hospodaření za II. čtvrtletí 2008. Slovo má Josef Koprušťák, vedoucí finančního odboru (na snímku).

14:09 Zastupitel Jan Vaclík (ODS) děkuje a chválí připravené materiály. "Ještě nikdy to nebylo tak dobře připraveno," říká.

14:12 Zastupitelé Jirkova jednohlasně schválili rozbor hospodaření za třetí čtvrtletí roku 2008.

14:13 Projednává se další zajímavý bod- návrh rozpočtového provizoria na rok 2009.

14:17 Zastupitelé opět jednohlasně schválili rozpočtové provizorium na rok 2009 do doby přijetí rozpočtu na rok 2009 ve výši skutečnosti čerpání za první čtvrtletí 2008 snížené o 10 % vyjma obdržených dotací.

14:18 Projednává se další bod, kterým je 2. návrh rozpočtu na rok 2009.

14:19 Josef Koprušťák představil upravený rozpočet města. Ve srovnání s prvním čtením se škrtal například v příspěvcím mateřským školkám, Kulturně vzdělávacímu a informačnímu zařízení. Škrtat se má i v kolonce údržby některých městských objektů.

14:30 Starosta Jirkova přečetl návrh usnesení, který následně zastupitelé schválili.

14:31 Na řadu přicházejí různá rozpočtová opatření. Starosta se zeptal zastupitelů na jejich dotazy. Nikdo s žádným nevystoupil.

14:32 Zastupitelé bez problémů schváli i další bod jednání.

14:33 Projednává se vyhláška o poplatku za svoz komunálního odpadu.

14:36 Zastupitel Libor Zamazal (ODS) si rýpnul do vedoucího odboru Koprušťáka. "Náklady se stále uvádějí i v padesátnících, přestože již dávno neplatí."

14:44 Josef Koprušťák vysvětluje z čeho se skládá poplatek za odpad. Navrhnuta je totiž maximální možná částka, pět set korun ročně.

14:54 Josef Koprušťák na vznesený dotaz vysvětluje, kdo a za co má vlastně poplatek platit.

14:59 Starosta Jirkova upozorňuje na to, že běžný čas na řešení jednoho bodu je tři minuty a ještě zbývá projednat čtyřicet bodů. Zastupitelé se totiž zasekli na problému, zda podle zákona mají platit občané dvakrát v případě, že mají dva zápisy v katastru nemovitosti- mají například zahrádku a podobně.

15:03 Jednání se zvrhlo v diskuzi. Starosta upozorňuje, že zákon je zákon. Zastupitel Libor Zamazal tvrdí, že je to postavené na hlavu.

15:06 Debata nad zákony skončila. Zastupitelé nakonec schválili obecně závaznou vyhlášku č.7/ 2008.

15:08 Zastupitelé schválili smlouvu s GE Money Bank, kam má možnost dát volné finanční prostředky, ze kterých poběží úrok. Město za tři měsíce vydělá asi osmdesát tisíc.

15:13 Starosta Radek Štejnar vyhlásil přestávku.

15:29 Starosta již svolává zastupitele na svá místa.

15:32 Zastupitelé jsou na svých místech. Opět se začíná jednat.

15:33 Zastupitel Ivo Brabec za ODS navrhl, aby se body 12.- 17., které se týkají prodeje pozemků projednali dohromady. Vzhledem k pokročilému času a delší přestávce, v které bylo možné prostudovat všechny materiály.

15:34 Starosta upozornil, že se zdrží hlasování, protože jeden z bodů se týká také jeho.

15:38 Nyní se ještě projednává 11. bod zasedání zastupitelstva, kterým je aktualizace zásad pro pronájmy a prodeje.

15:53 Zastupitelé po delší diskuzi o formalitách hlasují o aktualizaci zásad.

15:54 Zastupitelé schválili aktualizace zásad pro pronájmy a prodeje a schválili zrychlené hlasování o bodech 12. až 17., které se týkají prodeje pozemků.

15:55 Zastupitelé jednohlasně schválili všechny předložené prodeje pozemků.

15:56 Zastupitelé schvalují bezúplatný převod pozemku u základní umělecké školy. To umožní městu opravit plot. Zastupitelé převod schválili.

15:58 Nyní zastupitelé hlasují o zřízení věcných břemen. Ta jsou obsažena v dalších čtyřech bodech. Zastupitelé je postupně schvalují.

16:00 Slovo přebírá místostarosta Jirkova Jaroslav Cingel. Starosta opustil zasedací místnost.

16:03 Další zřízení věcného břemena v katastru Březence je schválen.

16:04 Starosta Jirkova se vrací zpět na své místo.

16:08 Zastupitelé schválili všechny body týkající se věcných břemen a povolili přípojku pitné vody.

16:10 Zastupitelé jsou nyní informováni o stavu investičních akcí a údržby objektů za rok 2008. Od Milana Reinera, vedoucího odboru majetku města a investic., se dozvídají, že některé stavební práce budou přesunuty i do dalšího roku.

16:13 Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.

16:14 Starosta Jirkova přesunul bod číslo 28 dopředu. Přišli totiž i občané z Palackého ulice, kterých se projednávaný bod týká.

16:15 Slova se ujímá zastupitel Aleš Koubík (ČSSD) tentokráte jako občan Jirkova, který rovněž obývá tuto ulici. "Chápu že byl navržen jakýsi harmonogram oprav, ale je zapotřebí něco dělat," říká. Obytný dům je ve špatném stavu a zastupitelé je podle připravené správy nechtějí zařadit do prodeje. Obyvatelé, tak nemají možnost opravovat.

16:17 Zastupitel Ivo Brabec (ODS) vystoupil s tím, že jako zástupce pravice je pro privatizaci.

16:18 Jan Vaclík je pro, pokud tedy chtějí všichni obyvatele domu byt odkoupit a starat se o něj.

16:20 "Já jsem pro. Ale dostaneme se k problému, který řešíme v sociální komisi," říká starosta.

16:27 "Nechme harmonogram tak jak je. Ale pojďme se podívat do toho domu a pojďme to řešit ," vyjádřil se zastupitel Jiří Tláskal(ČSSD).

16:30 "My se můžeme odstěhovat,!"Protože do roku 2010 se prodávat nebude, investovat se taky nebude, my také nemůžeme opravovat, pak se změní vedení a co potom my? Máme čekat do roku 2100?," ptá se jedna z rozčilených obyvatelek domu.

16:32 "My jsme sepsali petici,"říká další rozčilená občanka.

16:34 Starosta upozorňuje, že takovýchto domů je víc. Podle něj ale nelze změnit harmonogram a slíbit prodej. Ale pokusí se nějaké řešení hledat.

16:38 "Já bych navrhl přijmout toto usnesení. S tím, že by se do usneení zanesla kontrola stavu. Ale nedělejme rozhodnutí tad, teď a hned," říká starosta.

16:46 Po delších dohadech starosta předčítá návrh na usnesení.

16:48 Zastupitelé nakonec neschválili prodej bytových jendotek v objektu čp. 1030 v ulici Palcackého z důvodů již schváleného harmonogramu prodeje bytu do r. 2010. Město se bude zabývat připomínkami občanů a technickým stavem domu.

16:57 Zastupitelé odsouhlasili ostatní předložená usnesení, týkající se prodeje bytových i nebytových jednotek.

16:59 Zastupitelé schvalují i další body jednání. Jedná se o formální záležitosti, které se musí pravidelně provádět. Nyní se projednává bod číslo 33 ze 48 bodů.

17:08 Právě se hodnotí letní dětské tábory. Podle předložené zprávy jsou zapotřebí velké invetsice, aby nebyla ohrožena další sezóna.

17:13 Zastupitelé se nyní zabývají předloženou informativní zprávou ze sociální komise.

17:15 Jirkovští zastupitelé vzali zprávu na vědomí.

17:16 Před zastupiteli nyní leží návrh na usnesení, který by měl vypovědět mandátní smlouvu uzavřenou s firmou IZ REAL s.r.o.

17:17 Zastupitelé se zeptali, kdo bude nástupcem IZ- REALu?

17:18 "Já bych viděl budoucnost v městské bytové," reagoval Radek štejnar.

17:20 Zastupitelé předložené usnesení schválili.

17:24 Zastupitelé schválili zánik funkce přísedící u okresního soudu v Chomutově. Zdeňka Hubálková odstupuje ze zdravotních důvodů.

17:25 Jirkovští zastupitelé odsouhlasili nové názvy ulic v části obce Březenec na Luční a Panorama, kde stavějí nové rodiné domky.

17:29 Zastupitelé schválili zasedání rady a zastupitelstva města na první pololetí roku 2009. Zastupitelé se tak sejdou poprvé 18.2., poté 1. 4., 20.5. a 24.6.

17:32 Nyní jsou zastupitelům předkládány zprávy z jednání finačního a kontrolního výboru.

17:40 Na řadě je poslední bod, kterým jsou interpelace zastupitelů.

17:41 Zastupitel a bývalý místostarosta Stanislav Moutelík se zmínil o odcházejícím řediteli ZŠ Krušnohorská Stanislavu Kutálkovi. Starosta Radek Štejnar přislíbil jeho zapsání do pamětní knihy a dárek od města.

17:43 Zasedání zastupitelů končí. Starosta popřál všem přítomným hezké svátky.