Hluková zátěž v poslední době narůstá, zejména v souvislosti s nárůstem dopravní zátěže na komunikacích. Z hlediska ochrany zdraví je tedy nezbytné tuto zátěž minimalizovat a na provozovatelích vymáhat plnění zákonných povinností, ve formě realizace protihlukových opatření.


V poslední době hygienici na Chomutovsku řešili několik případů stížností na hluk. Například Benešovo náměstí v Chomutově - hluk z dopravy byl snížen odkloněním nákladní dopravy; provoz dálkově řízených modelů aut na hřišti 12. ZŚ, Chomutov byl omezen na dobu maximálně 30 minut za den, neboť hladina hluku přesahovala povolené hodnoty.


Zatím nejnákladnější úpravou ze strany provozovatele komunikace byla výměna oken se zajištěním odpovídajícího větrání v Černovické ulici u Globusu.
S problematikou hluku se potýkají i obyvatelé na vsi, např. obyvatelům vísky Račetice vadí hluk z provozu čističky obilí. Tento případ bude řešen až v létě, kdy bude opět v provozu a bude tedy možno změřit hladinu hluku.


V některých případech pomůže mnohdy i domluva s provozovatelem zdroje hluku, který navrhovaná opatření ke snížení hlučnosti provede bez nutnosti provedení měření a nařízení následných opatření.


Limitní hladiny hluku jsou uvedeny v nařízení vlády 148/2006 Sb. , o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a povinnosti pro provozovatele zdrojů hluku vyplývají ze zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.