Lídry všech kandidujících stran jsem obeslali e–mailem s otázkami:


1.) Co byste udělal/a jako první, kdybyste usedl/a do primátorského křesla (aneb Co je vaše priorita v krátkodobém horizontu)?
2.) Kam chcete město směřovat (aneb Jmenujte tři základní priority vašeho programu a konkrétní kroky, které povedou k jejich naplnění)?
3.) V čem myslíte, že má město největší slabinu a jak byste ji chtěl/a odstranit?

Prostor byl dá všem také stejný, byť vymezen jen hrubě: na první otázku odpověď jednu/dvě věty, na druhou třikrát tři až čtyři věty, na třetí tři až čtyři věty. V tištěném vydání jsme museli příspěvky krátit, zde je otiskujeme v celém znění, přestože někteří zadání o stručnosti příliš nedodrželi.

Na těchto odkazech najdete odpovědi lídrů z Jirkova - ZDE, Kadaně- ZDE a Klášterce nad Ohří - ZDE

Pavel Karel Markvart (ODS)

1.) Mojí prioritou bude docela jistě příprava městského rozpočtu na rok 2011. Právě na jeho podobě bude totiž záležet, zda budou moci pokračovat velké projekty, na které jsme získali dotace z Evropské unie. Nový rozpočet musí počítat nejen s pokračujícími investicemi, ale vzhledem k pokračující krizi, bude muset být i pro příští rok značně úsporný.

2.) V současné chvíli probíhá velmi dynamický rozvoj Chomutova nastartovaný velkými investicemi města. Mojí velkou prioritou je dokoncčení všech těchto rozjetých projektů. Budu moc rád, když budu moci svýn spoluobčanům již brzy představit nejen nový zimní stadion, ale také letní fotbalový a atletický areál, kulturní nebo relaxační centrum s bazénem. K dalším prioritám patří zlepšování bezpečnosti ve městě, založené na důsledném potírání trestné činnosti i přestupků proti klidnému soužití. K dalším mým prioritám patří modernizace a zlepšování městské hromadné dopravy či budování nových hřišť pro d ti a cyklostezek.

3.) Největší slabinou našeho města je bezesporu větší množství nepřizpůsobivých spoluobčanů. Budu rozhodně pokračovat v tvrdém postupu proti nepřizpůsobivým a chránit své slušné spoluobčany.

Jan Mareš (ČSSD)

1.) Rozhodně zachovat klid a rozvahu. Bude nutné zklidnit předvolební a povolební emoce a najít společnou řeč se všemi zastupiteli, ale take se všemi pracovníky magistrátu. Před vedením města, a to jak vrcholovým, tak tím, které zajišťuje běžný chod magistrátu, je řada důležitých úkolů, které přesahují z uplynulého volebního období. To není jen úkol, ale velká výzva, kterou hodlám naplnit.

2.) Správná otázka je, kam chceme město směřovat. To, čeho chceme dosáhnout, je obsaženo v našem programu: “Město pro spokojený život”. Tedy zejména dobré podmínky a zázemí pro vzdělání, sociální služby, zajištění péče o zdraví a veřejného pořádku, bezpečnost žití ve městě. A jaké kroky budou směrovat k jejich naplnění. Například zachování školních jídelen při základních školách, únosné nájemné v městských bytech, zachování a rozvoj systému dotací pro neziskový sektor a sport atd.

3.) Jsem přesvědčen, že není na místě hovořit o největší slabině. Každá organizace a každý system má své plusy a mínusy, což však nejsou slabiny. Některé neovlivníme – stojí mimo nás, na některé máme přímý vliv. Je před námi období zhoršené finanční situace státu s avizovanými škrty, takže odpovědně přístoupit k rozpočtu města, být důslední k dlužníkům a neplatičům, podpořit aktivity organizací při čerpání dotací z EU atd. Prostě: překážky zde nejsou proto, aby nás dostávaly do kolen, ale proto, abychom je překonávali.

Ladislav Drlý (KSČM)

1.) Mým prvořadým cílem je umožnit přístup všem zastupitelům k informacím, které potřebují pro hájení zájmů svých voličů. KSČM chce omezit, nebo ještě lépe, zcela vyloučit, aby se opakovala situace z posledního jednání zastupitelů, kdy zastupitelé rozhodovali o snížení kupní ceny za starý zimní stadion a okolní pozemky z 210 na 160 mil.Kč, tj. o padesátimilionovém „daru“ firmě Spar bez jakéhokoliv písemného materiálu, přestože primátorka o požadavku firmy Spar věděla předem.

2.) Nepředpokládám, že by některá z politických stran ve volbách získala nadpoloviční většinu a bude proto nutná spolupráce více, nejlépe všech, stran a hnutí. Spolupracující strany se budou muset dohodnout na společném „programovém prohlášení“ ve které budou určeny priority na celé volební období. V duchu tohoto „programového prohlášení“ bude nutno upravit návrh rozpočtu na rok 2011. Věřím, že díky voličům bude mezi stranami, které budou programové prohlášení připravovat bude i KSČM. V tom případě mohu slíbit, že budeme usilovat o rovnoměrný rozvoj všech oblastí života města. Našimi prioritami jsou otevřené informování občanů o dění ve městě a jejich zapojení do rozhodovacího procesu, rovné postavení občanů města bez ohledu na osobní známosti, členství v některé politické straně, národnost nebo etnickou skupinu. Všichni máme stejná práva, ale také povinnosti. Samospráva města i samotný magistrát se pro občana musí změnit z nepřítele na spolupracujícího partnera. Kroky, které povedou k naplnění našich priorit? Přesvědčit chomutovské voliče aby přišli k volbám a dali svůj hlas těm kandidátům, kteří se nenechají zkorumpovat, ukřičet ani jinak zastrašit. Na kandidátce KSČM je takových kandidátů 35.

3.) Velkých problémů je několik. Od pronájmu Kamencového jezera, který již téměř dva roky řeší na základě našeho podnětu Evropská Unie, přes výše zmíněný prodej starého zimního stadionu a okolních pozemků až k tomu skutečně největšímu. Tím je strach. Strach úředníků magistrátu říci vedení města svůj názor podložený znalostí zákonů a předpisů i strach zastupitelů ODS či ČSSD hlasovat jinak, než určila jejich místní stranické vedení. Na tento strach je jediný lék. Nebát se. Nebát se diskuse. Diskutovat s úředníky i politickými „protivníky“, nebát se přiznat vlastní chybu.

Přemysl Rabas (PRO Chomutov)

1.) Jedním z problémů, které můžeme řešit okamžitě, jsou Chomutovské noviny. Jejich výrobu je možno zlevnit a ušetřit tak miliony ročně. Především, ale přestanou sloužit k osobní propagaci politiků a naopak zlepší informování občanů o dění ve městě, chodu úřadu, veřejných zakázkách, materiálech projednávaných v radě města atd.

2.) Ukončíme radniční propagandu, která dělá z Chomutova ghetto prostitutek, neplatičů a kriminálníků ovládané mafií.
Uděláme z Chomutova příjemné místo pro život. Zatím jsme ve srovnání kvality života na jednom z posledních míst . Evropské dotace budeme směřovat do projektů v celém městě, aby se opravdu zlepšil život jeho obyvatel a nikoli jenom majitelů na radnici napojených firem.
Podpoříme vzdělání, kulturu a sport pro všechny. Oceníme kvalitní pedagogy, zrušíme podivný monopol na pořádání kulturních akcí a podpoříme místní talenty. Na místo golfového hřiště za stovky miliónů vytvoříme přírodní sportoviště sloužící široké veřejnosti.

3.) Zmizela hranice mezi správou věcí veřejných, tedy politikou, a soukromým podnikáním.
Nápravu vidím v přetrhání prapodivných osobních vazeb, v nastavení jasných pravidel pro veřejné zakázky včetně malých.
To znamená například zveřejňování všech informací o výběrových řízeních, jejich účastnících a hospodaření města vůbec. Nebát se a nekrást by mělo platit na radnici i v opozici.

Jaroslav Chrtek (TOP09)

1.) Provedl bych si analýzu uplynulých 4 let.Zjistil bych, zda bylo využito všech možností k tomu ,aby se Chomutov stal městem , ve kterém budou všichni občané spokojeně žít.
Moje priorita je , aby se komunální politika stala věcí veřejnou, vycházela od lidí a zároveň občanům sloužila.

2.) Tři základní priority našeho programu jsou zejména:
- Nastavíme přehledný a spravedlivý způsob rozdělování finančních prostředků z městského rozpočtu.
- Chceme zvýšit spolupráci státní a městské policie, v problémových lokalitách zavést „pěšího strážníka“.
- Maximálně budeme podporovat programy pro rozvoj a podporu podnikání s návazností na vznik pracovních míst a s tím související zvýšení tržní síly občanů města.
K naplnění těchto kroků využijeme zkušeností našich odborníků a všech zákonných možností.

3.) Největší slabinu vidíme ve výchově mládeže. Uvědomujeme si, že investice do výchovy mládeže a vzdělání jsou příslibem do budoucnosti.Budeme podporovat činnost volnočasových aktivit- zejména mládežnických, jako efektivní formu prevence kriminality a drogové závislosti.

Blanka Zahálková (Věci veřejné)

1.) Je mojí prioritou auditem prošetřit současné probíhající zakázky a zakázky budoucí - důvodem je zamezit nehospodárnosti či nejastností. V další době je třeba nechat prošetřit i hospodaření z doby minulé.Výsledky těchto šetření zveřejnit na internetu.

2.) První prioritou je efektivní hospodaření s majetkem města- průhledná a nezmanipulovatelná výběrová řízení. Další prioritou je udržení dostupnosti kvalitní lékařské péče, zajištění zubní pohotovosti- dohoda s okolními městy - dohota s nemocnicí. Třetí prioritou je zpřísnění kontroly školní docházky mezi rodinama pobírající dávky státní soc. podpory - podmíníme poskytování soc. dávek řádnou školní docházkou.

3.) Podle mého mínění má město největší slabinu v rozprodávání majetku města. Mě a určitě i chomutováky bude zajímat komu a za kolik. Chci dosáhnout zveřejnění.
Samozřejmostí bude zveřejňování zakázek vždy průběžně na internetu.

Vojtěch Čihař (Severočeši.cz)

1.) Začal bych připravovat odpovědný rozpočet města na rok 2011, jak respektující vnější vlivy, tak i využívající vnitřní rezervy. Vnější vlivy jsou zejména snižující se příjmy obcí a měst z rozpočtového určení daní a vnitřními rezervami mám na mysli hlavně zadávání a průběh veřejných
zakázek.

2.) Do rozpočtu bych promítl zejména svoz a likvidaci odpadu pro Chomutováky zdarma a dopravu dětí a seniorů rovněž zdarma. Tyto výpadky v příjmové položce rozpočtu (oproti roku 2010) lze nejen nahradit, ale i překročit příjmy z realizovaných veřejných zakázek městem.V dalším bude důležité, jak město využije "evropské dotace". U těchto dotací se musí využít doslova každý dotační titul, který městu něco přinese.

3.) Největší slabina města Chomutova je právě u veřejných zakázek, od jejich vyhlášení, stanovení kritérií a jejich průběhu. Jedním z prvních úkolů vedení města musí být příprava a schválení nové vyhlášky v systému veřejných zakázek.

Marie Kindermannová (Nespokojení občané!)

1.) Prvním krokem je analýza hospodaření města nezávislým auditem a napravení nevýhodných transakcí, které dlouhodobě kritizujeme ( podnájem Kamencového jezera na 50 let, pronájem Tepla Chomutov na 25 let, prodeje pozemků města za pakatel atd…).

2.) Našimi prioritami jsou transparentní výběrová řízení, aby nedocházelo k tomu, že zakázky města dostávají stále stejné firmy blízké vedení města a je tak porušován princip tržního prostředí, chceme obrátit současný trend odchodu občanů z Chomutova, chtěli bychom se také zaměřit na zkvalitňování úrovně životního prostředí pro lepší a kvalitnější život občanů Chomutova. Zamezíme rozkrádání města a tak zůstane více peněz v pokladně města, které můžeme použít pro některé bezplatné služby občanům, např. odvoz komunálního odpadu, MHD pro děti a seniory, chceme také s občany přehodnotit rozvíjející se parkovací systém.

3.) Velkým problémem našeho města je, že vedení města a zastupitelstvo ztratilo důvěru svých občanů řadou velmi špatných rozhodnutí a arogantním přístupem. Vedení města se zajímá hlavně o své zisky, místo toho, aby se zajímalo o potřeby občanů. Dalším velký problém města je dlouhodobý vliv „kmotra“ Nováka na vedení města a to, že řada lidí na městu parazituje. Město tu musí být pro občany a nesmí být kořistí všehoschopných individuí! Toto vše chceme změnit. Občan musí opět získat důvěru a pocit, že město je tu pro něj a není na obtíž.


Karel Fořt (SPO Zemanovci)

1.) Začal bych pracovat. Svolal si všechny spolupracovníky a spolu s nimi začal měnit město Chomutov tak , aby velice tychle přestalo být spojováno s nezaměstaností, prostitucí , korupcí , kriminalitou a nepřízpůsobivými občany a stalo se symbolem města na které můžou být občané právem hrdí. Všechny podmínky pro to zde jsou.

2.) Lze to shrnoutt takto.
1 Práce pro všechny občany Chomutova , kteří zde chtějí pracovat a podnikat .Maximální podpora podnikání a vzdělání. Okamžitá realizace programu
veřejně prospěšných prací a vytvoření pracovních míst na zakázkách pro Město Chomutov pro pracovníky s nízkou kvalifikací, aby skutečně všichni nezaměstnaní měli možnost pracovat nebo práci odmítnout. Samozřejmě se všemi důsledky jako je zejména ukončení vyplácení sociálních dávek.
2. Nekompromisní trvalý boj s kriminalitou , korupcí , prostitucí , zneužíváním sociálních dávek a nepřízpusobivými občany.
3. Klid , pořádek a prosperita pro všechny , kteří zde chtějí slušně žít a pracovat. Zlepšení podmínek pro život seniorů (levné bydlení pro seniory) a rodin s malými dětmi ( zřizování jeslí, podpora mateřských center). Zajištění zubní a zdravotní pohotovosti.

3.) Město nemá žádné slabiny, slabiny mají jen ti, kdo odpovídají za stav města a ti , kteří to nechtějí změnit. Je nutné se zbavit těch , kteří škodí a ostatní převědčit, že skutečně je možné dosáhnout rychlé a výrazné změny k lepšímu ve všech oblastech života města Chomutov.

Miroslav Korec (DSSS)
(odpovědi zaslal po uzávěrce tištěného vydání předseda místní organizace Michal Moravec)

1.) Provedli bychom audit personální a finanční,zda bylo všechno opravdu v pořádku a mohli jsme bez obav začít pracovat.

2.) Za prvé:zlepšení úrovně školství ve městě,hlavně co se týká volnočasových aktivit a optimalizace financování. Za druhé:Zajištění bezpečnosti ve městě ve spolupráci Městské policie a Policie ČR. Hlavně problém fetování, násilností na ostatních obyvatelích a čistoty ve městě jako takovém. Za třetí:okamžité řešení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobyvými občany a zamezení práce na černo.

3.) Největší slabinu Chomutova vidíme v jeho představitelích samých.