Lídry všech kandidujících stran jsem obeslali e–mailem s otázkami:

1.) Co byste udělal/a jako první, kdybyste usedl/a do primátorského křesla (aneb Co je vaše priorita v krátkodobém horizontu)?
2.) Kam chcete město směřovat (aneb Jmenujte tři základní priority vašeho programu a konkrétní kroky, které povedou k jejich naplnění)?
3.) V čem myslíte, že má město největší slabinu a jak byste ji chtěl/a odstranit?

Prostor byl dá všem také stejný, byť vymezen jen hrubě: na první otázku odpověď jednu/dvě věty, na druhou třikrát tři až čtyři věty, na třetí tři až čtyři věty. V tištěném vydání jsme museli příspěvky krátit, zde je otiskujeme v celém znění, přestože někteří zadání o stručnosti příliš nedodrželi.

Na těchto odkazech najdete odpovědi lídrů z Chomutov - ZDE, Jirkova - ZDE a Kadaně- ZDE

Jan Houška (ODS)

1.) Pokud bych znovu usedl do starostovského křesla, yydal bych programové prohlášení, které by vzešlo z dohody s ostatními koaličními partnery , přičemž základem by byl volební program ODS vycházející ze skutečných potřeb města.

2.) K mým základním prioritám patří sociální oblast, vzdělání a majetek města. Konkrétními kroky pak budou:
1. dokončení koncepce školství ve městě,
2. spolupráce s městem Kadaň na vytvoření Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb s preferencí služeb pro seniory, s termínem schválení zastupitelstvem v roce 2011,
3. péče o majetek města s důrazem na pokračující čerpání finančních prostředků z dotačních titulů – obnova zeleně, rekonstrukce budov škol a školek, rozšíření kapacity kuchyně domova pro seniory.

3.) Mým přáním je dovést Lázně Evženie a.s. k vyrovnanému hospodaření v co nejkratším časovém horizontu. Rozhodně však tuto záležistost nepovažuji za “největší slabinu”.

Miroslav Bilík (ČSSD)

1.) Změnu systému zadávání zakázek města tak,aby výběrová řízení byla zásadně otevřená a pod kontrolou veřejnosti.Toto je podle mne jedna z cest vedoucích ke snižování provozních i investičních výdajů města. Další cestou je optimalizace sítě příspěvkových organizací města.

2.) Vytvořit z Klášterce nad Ohří příjemné místo pro život jeho obyvatel budováním nových odpočinkových zón a hřišť pro volnočasové aktivity. Aktivně postupovat při řešení obchvatu města.
Přitvrdit v boji proti vandalismu a ostatním protispolečenským jevům. K tomuto účelu rozšířit kamerový systém ve městě a rozšířit provozní dobu služebny Městské policie. Vytvořit internetový systém pro zlepšení komunikace s občany.
Získat statut lázeňského města a aktivně vytvářet podmínky pro získání strategického partnera,který by, za pro město výhodných podmínek, převzal provozování areálu Lázní Evženie.

3.) Z hlediska urbanistického vidím největší slabinu v rozdělení města silnicí č.I/13. Řešením je vybudování obchvatu města.
Z hlediska provozního je to neexistence městské servisní organizace,která by zajistila potřeby města na provoz a údržbu. Řešení vidím v postupné přípravě obnovy Technických služeb města.

Stanislav Stehlík (TOP09)

1.) První a nejdůležitější věcí pro mně je určitě sestavení rozpočtu města, který pokryje vyváženě potřeby města včetně rozvoje a to bez populismu a nereálných slibů.

2.) Určitě chci podpořit rozvoj výstavby bydlení a příslušné infrastruktury, aby i přespolní chtěli bydlet ve městě – nový uzemní plán v přípravě to umožní a zbytek je v cílené investiční výstavbě bez nesmyslných dotačních projektů. Je nutné rozšířit nabídku kulturních a volnočasových akcí pro mladé. Rozšířením akcí kulturních zařízení a vybudováním areálu s inline dráhou a dalšími atrakcemi. Strategické cíle jsou dále rozvoj průmyslové zóny, lázní a transformace areálu bývalého ZKL.. To je v moci aktivního řízení vedení města.

3.) Osobně cítím největší slabinu města v komunikaci a informovanosti. Dnešní doba je plná bulváru,závisti a neochoty mnoha lidí aktivně ovlivňovat dění.Chci zavést nový systém info kanálů přes internet,média, ankety apod. s cílem občana aktivněji zapojit do dění.

Václav Homolka (KSČM)

1.) Prostředí klášterecké radnice znám ze svého působení ve funkci místostarosty a nyní radního města, proto o práci starosty mám celkem jasnou představu. Nejdříve bych si provedl podrobnější analýzu současného stavu s kolektivem vedoucích pracovníků městského úřadu, porovnal ji s volebními
programy všech stran a s koaličními partnery dohodl sladění programových cílů, abych další postup mohl řídit podle stanovených pravidel. Určitě bych si také přizpůsobil pracovnu podle svých představ a na stůl si dal rodinné foto.

2.) Město už svůj směr má, vytváří se postupně po desetiletí a podíleli se na něm všichni starostové. Nyní je podle mne nutné udržet stávající dobré fungování příspěvkových organizací, stabilizovat finanční toky do údržby majetku a oprav památek.
Stěžejní prioritou je pro nás nový územní plán, do kterého chceme zahrnout rozvojové plochy pro vybudování rodinných domů, sportovní haly, rybníka, cyklostezek, domu pro seniory, atraktivní dětská hřiště…
Další prioritou je dobře placená práce pro občany a zasloužený odpočinek po práci. Proto budeme podporovat další rozvoj průmyslové zóny Verne, spolupráci mezi firmami při zapojení místních podnikatelů a zároveń podpoříme rozvoj areálu lázní s cílem získání lázeňského statutu.
Rovněž klademe důraz na zapojení občanů do dění města. K tomu ve větší míře využijeme městské sdělovací prostředky a kontaktní kampaň.

3.) Největší slabinou je vzdělanostní a morální úroveň poměrně značné části občanů. Ta se projevuje různě od vandalismu, závisti a pomlouvání až po znesvářené vztahy mezi některými podnikateli. Chybí pocit hrdosti na své bydliště, přitom ale město a jeho okolí skýtá množství příležitostí se angažovat nebo jen vychutnat nabízené krásy přírody i lidskou rukou vytvořené hodnoty. Zlepšení je záležitostí dlouhodobé preventivní výchovy a osobního příkladu, určitě by pomohla větší podpora oblastí kultury, školství a sportu.

Ivan Dimun (SNK ED)

1.) Především bych poděkoval voličům za důvěru. A pak provedl audit hospodaření města. Každý musí začít s čistým stolem!

2.) 1. Efektivní hospodaření města a férová výběrová řízení.
2. Čistota a bezpečí.
3. Vstřícná radnice – komunální politici jsou především sousedé, nikoliv vrchnost!

3.) Kromě priorit zmíněných v předchozích odpovědích (hospodaření s majetkem města, výběrová řízení, apod.) se jedná zejména o nutnost oprav komunikací a chodníků. Nové vedení radnice musí vytvořit jasný harmonogram oprav dle stavu a důsledně jej plnit tak, aby veřejnost měla jistotu plnění. Dalším problémem je zateplení škol a školek a samozřejmě budoucnost lázní. V případě lázní je nutné připravit variantní řešení jejich vývoje tak, aby byly přínosem pro město, nikoliv zátěží! Je také nutné co nejdříve začít práce na územním plánu města, který je základní podmínkou jakéhokoliv dalšího rozvoje Klášterce.

Jaroslav Krejsa (Pravý blok)

1.) Budu se snažit co nejrychleji zorientovat v hospodaření města, v jeho rozpracovanosti a slabých místech tak, aby se díky mé počáteční neinformovanosti (díky cenzuře) zbytečně nezastavily některé rozpracované projekty anebo, aby se nestaly zbytečné chyby.

2.) Starat se o to, aby se jeho obyvatelům žilo ve městě co nejlépe. A z toho vyplývají priority. Občanům se musí dobře bydlet, musejí mít dobré kulturní a sportovní vyžití, musejí se cítit bezpečně a musejí mít možnost rozvíjet své společenské iniciativy. Po několika letech klientelistického marasmu a megalomanie v našem městě je k tomu potřeba udělat spoustu kroků, které nelze popsat stručně.

3.) Největší slabinou našeho města je korupce, neprůhlednost nakládání s městskými financemi, informační blokáda a cenzura. K odstranění většiny těchto "slabin" bude stačit využívat platné zákony, "selský rozum" a Základní listiny práv a svobod.

Vladimír Klíma (Za Klášterec lepší)

1.) Zrevidovat všechny smlouvy,které byly uzavřeny v právě končícím volebním období.

2.) Chceme,aby Klášterec byl domovem všech slušných občanů, nesmí se opakovat nadřazení soukromého zájmu nad zájmy města!

3.) Ukončit období,kdy o veřejných zakázkách rozhodovala úzká skupina vyvolených lidí! Nastolit konečně spravedlivá pravidla, která budou platit pro všechny. Důsledně zvažovat a následně kontrolovat nakládání s finančními prostředky města

Kateřina Mazánková (SZSP)

1.) Oslavila bych to se svými nejbližšími a přáteli. Nyní vážně: Poděkovala bych všem, kteří mě a SZSP podpořili svými hlasy. Po 12 –ti leté zkušenosti práci na městském úřadě se nemusím seznamovat s běžným chodem radnice a mohu se věnovat ihned běžným záležitostem. V nadcházejícím povolebním období je nutné zajištění vyrovnaného rozpočtu města a s tím související získávání finančních prostředků pro realizaci rozvojových projektů (které má SZSP mezi prioritami volebního programu) ze státního rozpočtu či fondů Evropské unie.

2.) Trošku složitá otázka z pohledu počtu možných odpovědí. SZSP má 4 priority volebního programu:)
Sportovní hala - Prioritou našeho sdružení je doplnění sportovní vybavenosti o víceúčelovou sportovní halu. Již v minulosti byl připraven projekt na přístavbu tělocvičny u gymnázia.Tento projekt byl ale stejně jako mnohé další zašlapán vedením města do země. Jsme připraveni jej oprášit, se zapojením sportovní a studentské veřejnosti aktualizovat, a do konce volebního období 2010 – 2014 je realizovat.
Pořádek ve městě - Jedním z hlavních bodů našeho programu je také vize skutečně čistého a upraveného města. Cesta vede přes důslednou kontrolu dodavatelských firem, využití lidí v evidenci úřadu práce s důslednou kontrolou jejich činnosti, využití kamerového systému a služeb městské policie. Uklizené a bezpečné město je naší prioritou.
Obchvat - Evergreen komunální politiky ve městě je tzv. „obchvat“. Jeho trasa, kterou projektanti plánují v těsné blízkosti sídliště je výsměchem demokracii a právům veřejnosti rozhodovat o věcech veřejných. Vstoupíme do jednání s kompetentními orgány státní správy a uděláme vše pro přehodnocení vedení trasy obchvatu.
Dopravní situace - Dalším prioritou našeho sdružení je urychlené řešení dopravní situace především z pohledu bezpečnosti chodců. např. výraznějším osvětlením přechodů, výstavbou dalších kruhových křižovatek na vjezdech do města, instalací ukazatelů rychlosti na nebezpečných místech. Nebudeme čekat na konec volebního období, zajistíme ihned našim dětem bezpečnou cestu do školy.

3.) Jednou ze slabých stránek města je současné vedení města, které za podpory části zastupitelstva rozhodlo o vrácení 100 milionové dotace. Tyto finanční prostředky mohly významně ovlivnit následný rozvoj města.
Chtěla bych spoluobčany vyzvat k účasti v nadcházejících komunálních volbách proto, aby dali svým hlasem vědět, zda stojí o změnu na radnici v Klášterci. Pro mne osobně je výzvou zlepšit celkově podmínky života nás všech, kteří naše město ctí jako svůj domov.


Jana Tropková (Česká Nezávislá)

1.) Určitě bych se nejdříve seznámila s chodem celého úřadu, svolala schůzku všech vedoucích pracovníků a udělala si svůj vlastní úsudek.již teď si myslím, že je nutno více zprůhlednit každou změnu v majetku města.

2.) Sáhnout si na co nejvíce peněz z EU, samozřejmě s přispěním peněz města, nedat vše jen na lázeňskou či průmyslovou zónu zónu ale velkou část i do města, kde tyto peníze chybí.
Městské zakázky pokud možno zadávat místním firmám(toto se osvědčilo v Kadani)a ještě na tom město vydělá - peníze zůstanou v našem městě.
Pracovní úklidové čety města i celkový úklid ve městě zefektivnit, s tím souvisí i možnost snížení nákladů na odvoz TKO, souvisí s tím i zimní údržba měst.

3.) Největší slabinou je bohužel nezaměstnanost, ale tu moc město neovlivní. Může ovlivnit zadávání městských zakázek, díky soc.dávkám nutit lidi aby se sami snažili sehnat si práci. Je důležité lidi motivovat.
MěÚ by měl svým občanům život v našem krásném městě usnadňovat - jak žití tak ale i podnikání.
Dle mého názoru je nutné hledět do budoucnosti, již teď přemýšlet kam se bude ubírat Klášterec dál. Je samozřejmé aby se Klášterec rozrůstal, tím že MZ napočtvrté schválilo tzv."OBCHVAT MĚSTA", dle mého názoru "DALŠÍ KOMUNIKACI VE MĚSTĚ"to rozvoji města moc nepomůže.

Kandidáti stran Nezávislí demokraté, Věci veřejné a SPO Zemanovci odpovědi nedodali.