Lídry všech kandidujících stran jsem obeslali e–mailem s otázkami:


1.) Co byste udělal/a jako první, kdybyste usedl/a do primátorského (starostovského) křesla (aneb Co je vaše priorita v krátkodobém horizontu)?
2.) Kam chcete město směřovat (aneb Jmenujte tři základní priority vašeho programu a konkrétní kroky, které povedou k jejich naplnění)?
3.) V čem myslíte, že má město největší slabinu a jak byste ji chtěl/a odstranit?

Prostor byl dá všem také stejný, byť vymezen jen hrubě: na první otázku odpověď jednu/dvě věty, na druhou třikrát tři až čtyři věty, na třetí tři až čtyři věty. V tištěném vydání jsme museli příspěvky krátit, zde je otiskujeme v celém znění, přestože někteří zadání o stručnosti příliš nedodrželi.

Na těchto odkazech najdete odpovědi lídrů z Chomutova - ZDE, Jirkova - ZDE a Klášterce nad Ohří - ZDE

Jiří Kulhánek (ODS)

close zoom_in 1.) Prvotní je ihned připravit rozpočet na rok 2011 včetně prognozy na nejbližší tři roky, aby si všichni noví zastupitelé udělali jasno a zapomněli na nereálné předvolební sliby.

2.) Obecně samozřejmě k dalšímu rozvoji a tj. a) dokončení obnovy sídlišť včetně zeleně, dětských hřišť, komunikací a parkovacích míst, b) pokračovat v obnově chodníků, komunikací, sportovišť a škol c) dokončit velké investiční akce z dotací z EU (sportovní hala, nábřežní promenáda).
Konkrétním krokem k naplnění programu je využití všech dotačních titulů a řádné hospodaření města včetně důsledného řešení dlužníků.

3.) Jednu výraznou slabinu nevidím. Problémem jsou například někteří nepřízpůsobiví spouobčané a častý vandalismus. Neúčinějším lékem na tuto slabinu je nekompromisní uplatnění práva a pořádku plus osvěta u těch, kteří ještě mají zájem. S tím souvisí i vypořádání se s hernami až nám to legislativa konečně umožní.


Olga Zörklerová (ČSSD)

close zoom_in close zoom_in 1.) V první řadě bych ráda poděkovala voličům a zastupitelům za důvěru.

2.) Směřování města musí akceptovat potřeby a požadavky občanů a podporovat vzájemný respekt soužití nejen jeho obyvatel, ale i turistů.

3.) Slabinou nejen našeho města, ale celé naší společnosti je nevšímavost, neochota a vandalismus, které velmi ztěžují a hlavně znepříjemňují spravování města a tím zatěžují neúměrně rozpočet města.

Josef Mašek (SNK ED)

close zoom_in 1.) Především poděkoval současnému starostovi za vše dobré co pro město a jeho občany vykonal. Dále zajistil kontinuitu práce celého úřadu a neprodleně začal s přípravou rozpočtu na nelehký rok 2011.

2.) Tři priority: vzdělávání, zdraví, volnočasové aktivity. Pro zajištění dobrého vzdělávání maximální podpora školských zařízení, udržení zejména středních škol ve městě. Kvalitní a dostupné zdravotní služby větší podporou nemocnice. Volnočasové aktivity podpořit spravedlivým systémem finanční, ale i jiné podpory sportovním, kulturním apod. organizacím.

3.) Za největší problém považuji odchod vzdělaných a vysoce kvalifikovaných lidí do velkých měst. Řešením je vytvořit motivační programy pro tuto skupinu, atraktivní bydlení, dopravní obslužnost, bezpečnost, pomoc investorům na průmyslové zóně s větším podílem kvalifikované práce. Pro získání dalších finančních prostředků na tyto programy zefektivnit a zdokonalit systém zadávání veřejných zakázek.

Miloslav Müller (TOP09)

close zoom_in 1.) Vzhledem k vůli voličů a povolebním koaličním jednání by mělo být prioritou každého nového funkcionáře seznámení se s návrhem rozpočtu na příští rok a případně připravit dílčí změny pokud čas dovolí, osobní rozhovory s vedoucími odborů a tajemníkem města, dále pak s vedením organizací a společností zřizovaných, či zakládaných městem.

2.) Zprůhlednění zadávacích řízení - veřejné zakázky - zveřejňování celého procesu na webu města, nastavení standardů a dílčí výběrové komise, katalogizace firem.
Sestavování vyrovnaných rozpočtů s dílčími aspekty gender studies do všech oblastí města s maximálním využitím všech evropských i národních dotačních programů - znalý, efektivní, odpovědný a výkonný úředník.
Odpovědnost za rozhodování věcí města - aktivní zastupitel a volený funkcionář města, maximální podpora úředníků.

3.) Vzhledem k odpovědnému vedení města od roku 1990 předpokládám, že město nemá výrazné slabiny, jde jen o citlivý přístup ke směřování vynakládání přostředků pro jednotlivé oblasti ve městě, což je věcí názoru.

Petr Jindra (KSČM)

close zoom_in 1.)Naší prioritou v krátkodobém horizontu je najít v rámci zastupitelstva takové lidi,kteří jednak dokáží navázat na to všechno dobré,co se podařilo v uplynulých letech vykonat,dokáží ochránit město před jednáním vykazující znaky korupce a samozřejmě jsou ochotni spolupracovat napříč politickým spektrem na zkvalitňování života obyvatel města.

2.) Základními prioritami našeho programu je zejména zachování a postupné zlepšování sociálních podmínek ve městě pro jeho obyvatele.Ruku v ruce s tím jdou otázky zlepšování stavu bezpečnosti ve městě a problematika dopravy a parkování ve městě.

3.) Dle našeho názoru jsou nejpalčivějšími otázkami města zejména doprava a parkování uvnitř města a na sídlištích.K tomu je potřebné zpracovat jednak studii řešící problematiku dopravy a parkování v komplexu a jednak řešit způsob realizace této studie

Petr Kotáb (DSSS)

close zoom_in 1.) V případě výrazného volebního úspěchu DSSS v Kadani bychom okamžitě začali s důslednou kontrolou osob pobírajících sociální dávky, u kterých je podezření na jejich zneužívání. Sociální pomoc patří pouze těm, kteří si ji opravdu zaslouží. Budeme pravidelně provádět kontroly heren a hospod nízké cenové kategorie, ve kterých právě ti, kteří pracovat nechtějí a žijí na účet nás všech, sociální dávky utrácí.

2.) Základními prioritami našeho volebního programu je zajištění naprosté bezpečnosti občanů města, zabezpečení pořádku a klidu v ulicích a boj proti nezaměstnanosti. Chceme se například zaměřit na firmy, které zaměstnávají cizince. Není možné, aby práci, kterou mohou vykonávat naši lidé, byla nabízena cizincům.

3.) Nemyslím si, že by naše město mělo výrazné slabiny. Přesto lze ale vždy něco udělat lépe. Pro zlepšení života občanů našeho města například uzpůsobíme pracovní dobu na úřadech takovým způsobem, aby se nekryla s jejich běžnou pracovní dobou. Chceme posunout otevírací dobu mateřských škol v ranních hodinách, aby rodiče neměli problémy s včasnou dopravou do zaměstnání. Pokoje v místní nemocnici vybavíme kvalitní stínící technikou, aby se pacienti nemuseli především v letních měsících cítit v nemocnici jako v sauně.