ídry všech kandidujících stran jsem obeslali e–mailem s otázkami:


1.) Co byste udělal/a jako první, kdybyste usedl/a do starostovského křesla (aneb Co je vaše priorita v krátkodobém horizontu)?
2.) Kam chcete město směřovat (aneb Jmenujte tři základní priority vašeho programu a konkrétní kroky, které povedou k jejich naplnění)?
3.) V čem myslíte, že má město největší slabinu a jak byste ji chtěl/a odstranit?

Prostor byl dá všem také stejný, byť vymezen jen hrubě: na první otázku odpověď jednu/dvě věty, na druhou třikrát tři až čtyři věty, na třetí tři až čtyři věty. V tištěném vydání jsme museli příspěvky krátit, zde je otiskujeme v celém znění, přestože někteří zadání o stručnosti příliš nedodrželi.

Na těchto odkazech najdete odpovědi lídrů z Chomutova - ZDE, Kadaně - ZDE a Klášterce nad Ohří - ZDE

Radek Štejnar (ČSSD)

1.) Protože v současné době práci starosty vykonávám, necítím akutní potřebu po případném příznivém výsledku voleb podnikat nějaká rychlá zásadní opatření ani v oblasti personální, ani ohledně celkové strategie rozvoje města. V krátkodobém horizontu proto nevidím, kromě běžných úkolů vyplývajících z chodu města jako je například naplnění schváleného rozpočtu, žádnou prioritu.

2.) 1. Bezpečnost – krátkodobý úkol: posílení kamerového systému o 20 kamer, zaměření na prevenci sociálně patologických jevů. Dlouhodobý úkol: snaha o legislativní změny - větší pravomoci pro samosprávu v oblasti vymáhání práva
2. Zaměstnanost – krátkodobý úkol: podpora drobného a středního podnikání v oblasti služeb – zatraktivnění centra města. Dlouhodobý úkol: vyhledávání a příprava lokalit v okolí města, kde by mohli zasídlit noví investoři
3. Pokračování investičního rozvoje města – podařilo se nastartovat rozsáhlou investiční činnost v objemu stovek milionů korun, díky níž jsou zateplovány paneláky, regenerována veřejná zeleň, rekonstruovány komunikace, rozšiřovány parkovací plochy… Považuji za nezbytné v tomto procesu pokračovat.

3.) Slabinou Jirkova je jeho nepříznivá demografická struktura, obecně nízká kvalifikovanost lidí, která znamená pro nezanedbatelnou část obyvatelstva sníženou možnost uplatnění na trhu práce. Odstranit ji může jen podpora vzdělávání, jde však o dlouhodobý úkol, ne na jedno či dvě volební období, ale na desetiletí.

Josef Adam (ODS)

1.) Zvýšit bezpečnost občanů ve městě a řešit s tím související problémy, jako rozšíření bezpečnostního kamerového systému, rozšíření spolupráce MP a Policie ČR,rozšíření parkovacích míst, podpora mládeže ve využití volného času…

2.) Zvýšení podílu tzv "dávkařů" a dlužníků města na veřejných pracích ve městě.
Zachování zdravotnického zařízení - polikliniky- v majetku města a tím zajistit plný rozsah zdravotních služeb pro občany.
A jak jsem již uvedl, podporovat organizace (sportovní i kulturní), které pracují s mládeží s cílem vyplnit jejich volný čas, aby nedocházelo k narušování veřejného pořádku jen z toho důvodu, že se nudí.

3.) Nelze specifikovat jen jednu slabinu, ale dle mého názoru je třeba více využít nemovitostí, jako zámku Červený Hrádek, Kludského vily a Kulturního domu, do jejichž oprav město investovalo miliónové částky, k propagaci města a k tomu, aby přilákaly více návštěvníků, ať už turistů, nebo občanů města.

Jaroslav Cingel (KSČM)

1.) Narůstající problémy v oblasti bydlení. Okamžitá změna zásad pro prodej bytů. Zákaz veřejné aukce bytů právnickým osobám.

2.) Další úkol je zavedení elektronických aukcí veřejných zakázek. Jako další jsou úkoly v oblasti bezpečnosti,čistoty a dopravní obslužnosti-stabilizací městské policie, podniku služeb a dopravy(dostatek fin.prostředků).

3.) Slabinou jsou daně a jejich výše což lze napravit pouze změnou zákona.(málo na počet obyvatel - obdobná města mají ročně o desítky mil.více)

Jiří Sadílek (Jirkov 21. století)

S ohledem na to, že se v komuniální politice a na úrovni města pohybuju již 12tým rokem a jsem seznámen s chodem města, vím, kde je potřeba stav vylepšit a kde jej posílit. A protože jsem součástí kolektivu a zastánce týmové práce je vodítkem náš volební program. Nemáme patent na rozum jenom vycházíme z většinových potřeb občanů města. Začali by jsme pracovat a to především:
1. "Vybudování zóny aktivního odpočinku Koteňák Bremen" se sportovní halou, chodníky a cesty pro inline, posezení v zelené zóně, obnova dětského dopravního hřiště a napojení této lokality na cyklistickou trasu.
- Pokračování v rekonstrukcích chodníků a komunikací N.Ervěnice a sídliště střed města,
- Na sídlišti Vinařice nad 4.ŽŠ vybudovat zelený park k posezení a oddechu.
- Život občana Jirkova sahá za hranice města a tam se také podílet na kvalitních podmínkách ať to jsou cyklistické, turistické či běžecké trasy, protože člověk určitě potřebuje pohyb k reganeraci a když je spojený pohyb v přírodě je regenerace daleko krásnější a efektivnější.
2. Dostupnými právními prostředky vytlačit herny z centra a nejlépe z města a nabídnout podnikatelům provozující provozovny (kamenné obchody, čajovny, kavárny, cukrárny atd. mimo heren) v centru města lepší popídky formou snížením daně z nemovitosti na základě právních podkladů.
3. V sociální sféře na základě komunikace a sondy v případě potřeby podpořit zahájení a provoz jeslí. Péči o seniory podporovat a spolupodílet se na kvalitní péči pro návštěvníky Polikliniky Jikrov.
Určitě podpořím jakoukoliv snahu přinést do města pracovní příležitost a snahu přeměnit v realitu.
Jsem zastánce jasně vymezených matinelů a tvrdé práce a patřím do týmu, který nabízí práci, zábavu a chce město vylepšovat.

Michal Batrin (Česká nezávislá)

1.) Zadat forenzní audit na veřejné zakázky a účetnictví města Jirkov nezávislou organizací. Dále pak vyhlásit výběrová řízení na ty vedoucí funkce, kam byli dosazeni vedoucí vedením města.

2.) a) Zavést transparentní výběrová řízení a to nejen na investiční akce, ale i na odprodej majetku či pozemků města a tím i zajistit demokracii a rovnost pro všechny obyvatele města Jirkov.
- zveřejňovat úplná výběrová řízení na internetu a tisku. Samozřejmostí je zveřejnit i oslovené firmy s možností přihlášení dalších firem. To samé se jedná i o zamýšlené prodeje majetku města.
b) Snížit poplatky za svoz komunálního odpadu.
- zvýšit zapojení lidí bez práce do veřejných (úklidových) prací a důslednou kontrolu Podniku služeb Jirkov
c) vrátit činnost Městské policie k tomu čemu má sloužit – předcházení kriminality.

3.) Největší slabina města je komunikace s občany a arogance vedení města k občanům města Jirkov.
- zveřejňovat záměry města k všeobecné diskusi a teprve poté rozhodovat.

Tomáš Procházka (Věci veřejné)

1.) krátkodobá priorita: Mohu to jednoduše definovat jako "transparentní radnice". Zavedení informačního systému s přehlednými výstupy na webových stránkách města, kde budou občanům k dispozici nejen zápisy z jednání zastupitelstva a rady a města, ale i konkrétní hlasování jednotlivých zastupitelů. Stejně bude k dispozici historie veřejných zakázek od vyhlášení po ukončení včetně vývoje cen.

2.) Tři programové priority:
Město se musí řídit jako prosperující firma. S odpovědností správného hospodáře je potřeba pracovat na úřadě města i v organizacích zřizovaných městem. Dosáhnout tohoto cíle se dá jedině průběžnými důkladnými kontrolami plnění pracovních povinností s osobní odpovědností pověřených pracovníků. Dalším prostředkem je maximálně pětileté funkční období ředitelů organizací řízených městem. Prosazujeme také provedení prověrky výhodnosti nájemních a servisních smluv města.
Péče o seniory, podpora rodin s dětmi a investice do obnovy a vybavení předškolních a školních zařízení. Každá stavba i zařízení nevyhnutelně fyzicky i morálně stárne a proto podporujeme investice do stávajících objektů, aby odpovídaly současným bezpečnostním, hygienickým a stavebně technickým požadavkům, včetně úprav pro osoby se sníženou schopností pohybu.
Aby se v Jirkově dobře žilo, je jednou ze základních podmínek bezpečnost. Proto je jednou z našich priorit optimalizace využití kamerového systému v souběhu se zvýšeným dohledem městské policie v problémových oblastech. Chceme řešit omezení provozní doby nonstop heren a provozoven a navrhnout novelizaci městských vyhlášek v oblasti veřejného pořádku, nočního klidu, konzumace alkoholu na veřejnosti a znečišťování prostředí.

3.) Slabina města: Velmi stručně by jsem jí pojmenoval slovem "pořádek". Pouhé slovo, ale jeho obsahový význam je široký. Pro mojí práci je pořádek naprostá nezbytnost, mám rád pořádek ve vlastním životě a rodině i ve vztazích k ostatním lidem, pořádek v domě i kolem domu. Část tohoto mého "pořádku" by jsem rád předal i Jirkovu.

Jana Chrásková (KDU-ČSL a Zelení)

1.) Vytvoření systému pro výchovu k finanční gramotnosti zejména u občanů s průměrnými a podprůměrnými příjmy nebo závislými na sociálních dávkách
Vymáhání pohledávek od občanů na prvém místě smírně, využívat jen exekutory garantující vysoký morální kredit a přísné dodržování zákona.

2.) Vytvoření databáze institucí a pomocných prostředků určených pro občany v krátkodobé nouzi nebo pro případy jejich neočekávaného poklesu příjmů (např. kombinovaný systém úročených půjček a krátkodobých pracovních poměrů, zprostředkování finančního a právního poradenství, apod.)
Ve spolupráci s podnikateli Jirkova snažit se přebudovat současný "Jirkov- noslehárnu" na město plné života a tím rozvíjet u občanů "Jirkováků" určitou míru hrdosti na své město.
Zajistit průzkum potřeb občanů v oblasti místního hospodářství a služeb a tímto směrem se orientovat.

3.) Největší slabinu spatřuji v realizaci kulturních akcí a využívání objektů i subjektů, které jsou ve městě k dispozici.
Podpora zachování starých tradic a na to navazujících svátků – vánoční akce, masopust, apod. s cílem sjednocení ve městě a zlepšení jejich úrovně (např. nepořádat v různých termínech tři masopusty, ale jen jeden a pořádně) -Více podporovat subjekty, které ve městě dosáhly v oblasti kultury dobré úrovně (ZUŠ, Ventilky, Jirkovské národní divadlo, apod.), a to jak materiálně, tak je i využívat pro prezentaci města.
Začít skutečně využívat velké potenciál Červeného hrádku a obory, městských sklepů, městské věže a galerie.


Kandidát strany TOP09 odpovědi nedodal