Lídrů kandidujících stran jsme se zeptali:

1/ Každý večer vás romští sousedé ruší hlučným mejdanem, jakým způsobem to budete řešit? Jak byste začlenili romskou komunitu do společnosti?

2/ Nebojíte se vzrůstajícího vlivu extremistických organizací? Když zjistíte, že vaše dcera či syn sympatizuje s touto stranou, jak se zachováte?

3/ Jste pro stavbu jezů na Labi?

Jiří Paroubek, ČSSD

Odpověď na otázku 1
Takovou situaci bych samozřejmě řešil domluvou se svými sousedy. Myslím, že komunikací mezi lidmi se předchází nepříjemným situacím. Uvědomuji si, že společné soužití s romskou menšinou v Ústeckém kraji je v současnosti problém, který je třeba řešit. Romská kultura je v mnoha aspektech odlišná od té naší, ale není správné k této problematice přistupovat s předsudky. Romská komunita se potýká s mimořádně vysokou nezaměstnaností. Je třeba vytvářet šance a podněty pro získání práce Romů. Důležité je snažit se o jejich postupnou integraci do společnosti. Podpoříme zahájený program policie založený na tzv. rekultivaci vztahů Romů k okolí, k úklidu, k čistotě, ke spolupráci s policií. A pro mladou generaci Romů je klíčovou věcí vzdělávání, kvalifikace, které jim umožní získat práci.

Odpověď na otázku 2
Je pravdou, že vzrůstající vliv extremistických organizací je v současné době znepokojující. Zároveň se ale za ministra Peciny nastartoval důsledný boj proti extremismu v České republice. Věřím, že je to správná cesta, po které bychom měli jít dál. Města a obce musí úzce spolupracovat s kraji, se státní správou, konkrétně s ministerstvem vnitra. Sami nemají dostatek odborníků, kteří se mohou problémům věnovat. Co se týče mých dětí, věřím, že je v této oblasti důležitá výchova. Děti by měly být seznamovány s historií a s nebezpečím, které tyto extremistické skupiny skýtají. A to jak v rodinách, tak ve školách. Pak by se nemělo stávat, že se stanou sympatizanty těchto extremistů.

Odpověď na otázku 3
Jsem pro zajištění plavebních podmínek na Labi. Jedním z návrhů, jak odstranit příčiny nezaměstnanosti, jsou investice do jezů. Splavněním dolního Labe by se zaměstnanost zvýšila a to kraj potřebuje. Domnívám se ale, že postačí jeden jez u Děčína a jeho výstavba musí splňovat náročné ekologické hledisko.
Josef Šenfeld, KSČM

Odpověď na otázku 1
Řešil bych to stejně, bez ohledu na to o koho se jedná. Dotyčné rušitele bych nejdříve osobně požádal o snížení hladiny hluku. Pokud by se tak nestalo, požádal bych městskou polici, případně policii ČR. Zákony musí platit pro všechny bez rozdílu a jejich vymahatelnost musí zajistit policie.
Vnímám jako citlivý problém začleňování Romů a nejen jich do společnosti. Neexistuje jednoduchý recept na řešení, ale vždy to musí být řešení bez násilí. Jedním z důležitých cílů je dovést děti z problémových skupin ke vzdělání, a to např. i za cenu podmíněnosti výplaty sociálních dávek. Tyto děti nevyčleňovat do speciálních škol a nabídnout romské mládeži nové aktivity i v oblasti sportu a kultury.
Další cestou je hledat řešení, jak dospělé z těchto skupin přivést k bezproblémovému soužití s ostatní společností a přitom respektovat jejich historické odlišnosti.
Musíme věnovat také pomoc konkrétním lidem, pomáhat hledat práci, bydlení a také pomáhat např. romským podnikatelům a vyhodnocovat následně realizaci různých projektů z pohledu jejich konečného výsledku. Projekty by měly být vzájemně provázány a výsledkem celého snažení by mělo být vědomí, že pracovat se vyplatí.

Odpověď na otázku 2
Jako většina společnosti se obávám nárůstu vlivu extremistických organizací. Myslím, že u osob, které se hlásí k extremistickým organizacím, nějakým způsobem selhala jejich výchova v rodině. A tím chci říci, že v případě mých synů nemůže dojít k jejich sympatiím k organizacím hlásajícím a propagujícím násilí jako prostředek k dosažení vytyčených cílů.

Odpověď na otázku 3
Ano, jsem pro výstavbu jezů za účelem lepší splavnosti Labe. Programově podporujeme ekologicky šetrné druhy dopravy, zejména kombinovanou dopravu, vnitrozemskou vodní dopravu a železniční dopravu. Navíc splavnění napomůže k zatraktivnění turismu a tím zvýší možnosti zaměstnanosti v tomto oboru.
Petr Gandalovič, ODS

Odpověď na otázku 1
Určití lidí nejsou ochotni dodržovat pravidla slušného chování, a je proto potřebné jim nastavovat velmi přísné mantinely. Jde především o zneužívání sociálních dávek, povinnost pracovat pro obec, zajišťovat školní docházku dětí a platit své závazky (nájem, jízdné či případné pokuty). Ve všech těchto oblastech musí tito lidé cítit tlak, nesmí se ustupovat a nechat situaci dorůst do takové podoby, že už není řešitelná. V tu chvíli se totiž celkem logicky zvednou slušní občané a začnou vyžadovat rázná řešení a mnohdy se přiklánějí k extremistickým stranám. Na příkladě Chomutova a Litvínova je vidět, že důsledný postup vedení radnic pomáhá a že podpora extremistů se snížila. Konkrétně: Kdyby mne obtěžovali sousedé, volal bych městskou policii. Jako primátor jsem například zdvojnásobil počet městských strážníků a jsem přesvědčen, že od té doby se situace v problémových lokalitách výrazně zklidnila.

Odpověď na otázku 2
Souvisí to s předchozí otázkou – podpora extremistických organizací roste tam, kde lidé nevidí žádné zastání u svých starostů či primátorů. Primátoři a starostové za ODS jednoznačně prokázali, že jsou připraveni postavit se k těmto věcem čelem, a proto jsem přesvědčen, že podpora extremistů nebude vysoká. Kdyby se moje dcery začaly chytat extremistických témat, byl bych asi velmi přísný a snažil bych se na to jít kombinací zákazů a vysvětlování.

Odpověď na otázku 3
Jednoznačně ano. Jednak by to zlepšilo plavební podmínky, jednak by to přineslo práci do našeho kraje. Stabilizace hladiny v Ústí by umožnila i lepší využití nábřeží.
Miloš Zeman, Strana  Práv Občanů Zemanovci

Odpověď na otázku 1
Pokud sousedé, ať už romští nebo neromští, pořádají hlučný mejdan a přitom jsou nezaměstnaní, tak je dobré zeptat se, kde na tento mejdan sebrali prostředky a pokud je získali ze sociálních dávek, pak Strana práv občanů má ve svém programu odejmutí sociálních dávek těm, kdo nechtějí pracovat a plnou podporu lidí, kteří opravdu shánějí zaměstnání právě vytvářením nových pracovních příležitostí.
V každém případě ne soustřeďováním do jakýchsi ghett, kde i slušný Rom se nakazí od těch neslušných a nikoliv naopak, ale disperzí romské populace, přičemž znovu opakuji, že ti, kteří odmítají pracovat, ač pracovat mohou, by neměli pobírat sociální dávky.

Odpověď na otázku 2
Já pokládám extremistické organizace za okrajové v Ústeckém kraji, jinde jsem zažil činnost Sládkovy republikánské strany a všichni víme, že tato strana se v podstatě rozplynula jako pára nad hrncem.
Pokusím se jim vysvětlit, že je to strana, která je vhodná pouze pro primitivy a naznačit, že bych si nepřál, aby moje děti byly primitivové.

Odpověď na otázku 3
Ano, zcela určitě, a to obou dvou.
Martin Bursík, Strana zelených

Odpověď na otázku 1
Rodina, ve které alespoň jeden její člen chodí do práce, nemá každý den mejdan. V mnoha romských rodinách alespoň jeden dospělý pracuje a děti musí ráno do školy. Jednoznačným řešením sociálního vyloučení je práce, která musí být pro rodinu výhodnější než pobírání sociálních dávek. Druhým klíčem k řešení problému je vzdělání, které je podmínkou získání pracovního místa. Začít bychom měli u dětí, aby získaly dostatečné vzdělání pro práci a mohly dosáhnout na lepší bydlení. Tomu již nyní pomáhá Agentura pro sociální začleňování, jejíž vznik jsme ve vládě prosadili a která využívá evropských peněz na opravy a rozvoj zanedbaných tzv. vyloučených lokalit. A pomáhá zaměstnávat dlouhodobě nezaměstnatelné. Agentura funguje v pěti městech Ústeckého kraje vč. regionu Šluknovsko. Starostové a samosprávy s Agenturou spolupracují. Kontaktoval bych tedy místní radnici a doporučil její spolupráci s Agenturou.

Odpověď na otázku 2

V každé demokratické společnosti je určité procento extremistů. Obvykle to není masový jev, kterého bychom se měli bát. V extremistických organizacích je opravdu hodně mladých lidí, což se často vysvětluje mladistvým radikalismem. Naprostá většina těchto mladých lidí ze své pomýlenosti jednoduše vyroste a zůstane to jen nepěknou epizodou jejich dospívání. Proto je zapotřebí s dětmi občas mluvit i na toto téma právě proto, abychom jim pomohli se tomu vyvarovat. Vůbec nejlepším „očkováním“ proti extremismu je výchova v rodině, která se opírá o hodnoty tolerance a respektu k právu na důstojnost každého, bez ohledu na jeho rasu, národnost, věk, pohlaví, sexuální orientaci, zdravotní postižení či nábožensví. Říká se tomu lidskost. Zde je rodič příkladem pro dítě. Když vaše děti nedělají rozdíly mezi svými kamarády podle jejich barvy pleti, pak nemusíte mít obavy, že by sympatizovali s extremisty.

Odpověď na otázku 3
Jsem proti stavbě jezů na Labi. A mám pro to mnoho důvodů. Patrně neexistuje varianta jezu v Děčíně, která by byla přijatelná z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů. Jde o bobra, vydru, lososa a další evropsky významná stanoviště. Došlo by ke zničení lužních lesů a v tomto případě by musela s výjimkou souhlasit Evropská komise. Navíc, splavnění Labe nedává smysl, nebude-li mít návaznost v Sasku. Jenže tam nikdo splavnění nechce. Daleko ekonomičtější variantou je proto železnice, která má dostatek volné kapacity pro přepravu nákladu. Trať Děčín - státní hranice má volnou kapacitu cca 23 mil. tun zboží za rok, přitom Ředitelství vodních cest předpokládá objem lodní přepravy 2 mil. tun ročně v roce 2020. A nakonec, nejnovější studie německého Institutu pro ekologický hospodářský výzkum uvádí, že stavba jezů nepovede k hospodářské prosperitě a lodní doprava nebude konkurenceschopná. Studie odkazuje na nízké hladiny Labe v posledních 20 letech v důsledku změny klimatu. Zapomeňme na jezy a pojďme investovat do kombinované dopravy kamionů a kontejnerů po železnici.
Jaromír Drábek, TOP 09

Odpověď na otázku 1
Je mi úplně jedno, jestli mě hlučným mejdanem ruší sousedé romští či neromští. Pravidla musí platit pro všechny a je úlohou státu, aby dodržování pravidel důsledně vymáhal. Kompetenci a odpovědnost v této oblasti má jednoznačně policie a je nezbytné vyžadovat, aby své kompetence plně využívala.

Odpověď na otázku 2
Extremistické názory mají prostor pouze ve společnosti, která je k takovým názorům benevolentní. Proto je důležité stále posilovat demokratické principy, na kterých je naše společnost postavena. Nebojím se, že by moje devatenáctiletá dcera či můj sedmnáctiletý syn projevili jakékoliv sympatie s extremistickými organizacemi. Kdyby se to však stalo, v jejich věku už by to šlo velmi těžko ovlivnit.

Odpověď na otázku 3
Nevidím dostatečné ekonomické ani jiné argumenty proto, abychom měli ze společných prostředků investovat několik miliard korun do stavby labských jezů. Určitě by bylo vhodnější tyto prostředky investovat například do jiných dopravních staveb zlepšujících dopravní obslužnost v kraji.
Milan Šťovíček, Věci veřejné

Odpověď na otázku
Nikomu z nás není příjemné, když nás někdo neustále obtěžuje v noci nebo jinak porušuje veřejný pořádek. A je v tom případě zcela jedno, jaké je takový člověk národnosti. Řešení je v nekompromisním uplatnění nulové tolerance pro takové lidi. Jenom důsledná spolupráce obce, policie a státu může vytvořit takový tlak, který vytlačí porušování veřejného pořádku z našich bydlišť. Jsem rád, že jsem ještě jako starosta mohl tuto politiku nulové tolerance nastartovat v Litvínově a již dnes jsou v problémových lokalitách patrné a zřetelné pozitivní výsledky takového postupu.
Při začlenění Romů do většinové společnosti je nezbytné opřít se o základní principy: Vytváření příležitostí, povinnosti i práva platí pro každého, nulová tolerance porušování zákonů a trpělivost.

Odpověď na otázku 2
Vzestup i pokles extremismu jde vždy ruku v ruce s tím, jak se demokratickým institucím daří či naopak nedaří řešit sociální a ekonomické problémy občanů. V této oblasti máme po roce 1989 ještě velké rezervy. Jako bychom brali demokracii a svobodu za samozřejmý stav, který nemůže nic ohrozit. Takový pocit by mohl být velmi nebezpečný, demokracii je třeba neustále rozvíjet a chránit. Extremismus, a je jedno jestli zprava či zleva, ještě nikdy problémy lidí nevyřešil a nic dobrého v minulosti nepřinesl. A pokud jde o naše děti? Tady je nejdůležitější výchova v rodině, tam se vytvářejí základní hodnoty a názory.

Odpověď na otázku 3
Myslím si, že splavnění Labe je určitě žádoucí, ovšem jedině za podmínky, že bude splavněna i část na německé straně. Samozřejmě s podmínkou zachování všech záležitostí týkajících se ochrany přírody - rostlin a živočichů. Splavnění je každopádně dobrá věc, protože podporuje lodní dopravu, která je nejlevnější.