Úpravna vody (ÚV) Vrutice je součástí skupinového vodovodu Litoměřice. Zásobní oblast se prolíná se zásobní oblastí s ÚV Malešov, kde aktuálně probíhá její stavebně-technologická rekonstrukce.

Zdrojem surové vody pro ÚV Vrutice jsou tři vrty, které se nacházejí nedaleko od úpravny vody. ÚV byla uvedena do provozu v roce 1985 a její kapacita je 95 litrů za sekundu.

Smyslem úpravy technologie je zejména odstranění zvýšených hodnot železa z vrtů. Technologie úpravny vody je jednostupňová, separační stupeň tvoří písková filtrace. Stavební stav a stav technologie ÚV Vrutice odpovídá době uvedení do provozu. Stavební konstrukce jsou udržované, vyžadují však sanační zásahy, problematický je stav střešních konstrukcí a plášťů. Technologické celky postupně dožívají a vyžadují obnovu.

Z uvedených technických důvodů a potřeb úpravy surové vody rozhodla SVS o provedení stavebně-technologické rekonstrukce. Investorem stavby je SVS. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 5. října 2022. Následovat bude roční zkušební provoz.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 218,7 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz