Jméno starého hradu Wildeck bylo jako u mnoha dalších názvů oblasti Krušných hor vytvořeno až v novověku. V průběhu středověku byl hrad s různými obměnami v listinách stále uváděn pod názvem Zschopau.

Důležitá ochrana obchodních cest

Na konci 12. století vystavěný hrad sloužil k ochraně velmi důležité obchodní cesty vedoucí z Halle přes Lipsko do Prahy. Historie zdejšího místa je však patrně starší a souvisí s druhou vlnou osídlení Krušných hor kolem poloviny 12. století. Zdejší opevnění chránilo brod přes řeku Zschopau. První listinná zmínka o městu pochází z roku 1286, hrad sám je poprvé uveden roku 1299.

Hrad se zpočátku pravděpodobně skládal jen z obranné věže, která má název „Tlustý Jindřich“, ovšem tehdy byla vysoká pouze 20 m. Vstup do vnitřních prostor zajišťoval malý portál situovaný ve výšce 14 metrů, jenž mohl snadno ubránit jeden muž. Původně se jednalo o nevelký strážní hrad, který byl v bezprostřední blízkosti města Zschopau.

Lovecký zámek

Na přelomu 13. a 14. století se zřejmě páni z Erdmannsdorfu stali majiteli hradu. V celé dlouhé historii se zde vystřídala celá řada majitelů, v průběhu 14. a 15. století byla vlastníky Wildecku míšeňská markrabata, která propůjčovala hrad v léno. Mezi jinými se zde objevuje Albrecht, purkrabí z Leisnigu, pak hrad přechází do majetku rodu Waldenburg. Anarg z Waldenburgu a na Wolkensteinu předal hrad v roce 1456 kurfiřtovi Bedřichovi, tak se panství nakonec stalo majetkem rodu Wettinů.

Mezi lety 1545 až 1547 byl již nevyhovující středověký hrad na základě potřeb vévody Mořice, pozdějšího saského kurfiřta, přestavěn na renesanční lovecký zámek. Přitom byly tři menší věže strženy a budovy zvýšeny o jedno poschodí. Šíjový příkop, který hradní dispozici odděloval od města, byl částečně zasypán. Z této přestavby je zachované dodnes jižní křídlo a část západního křídla. V této době vznikly nádherné barevné kazetové stropy a malby stěn, které byly odkryty teprve roku 1980 při stavebních pracech (modro-bílý pokoj).

Sídlo soudu i vězení

V okolí hradu se rozkládal rozsáhlý honební revír, a tak se stal brzy oblíbeným místem lovů a jeho význam vzrostl. Od konce 16. až do začátku 20. století tu měl sídlo panský hajný, poté zde sídlila kurfiřtská lesní správa pro celou oblast Saska. Vedoucím zdejší správy byl mezi lety 1554 až 1576 slavný lovec Cornelius von Rüxleben, původně oblíbenec kurfiřta Augusta a současně velitel četníků v Zschopau. Později však upadl v nemilost a po dlouhé době vězení zemřel roku 1590 na hradě Pleisseburg u Lipska.

V průběhu dalších let došlo k mnoha přestavbám a přístavbám, které jsou však dnes částečně odstraněny. Hrad Wildeck měl značný význam díky konání pravidelných panských honů v okolních lesích, který ztratil teprve po dokončení výstavby nedalekého zámku Augustusburg.

V roce 1754 došlo k rozsáhlému požáru západního křídla, při obnově zničeného druhého poschodí a střech dostalo křídlo novou barokní mansardovou střechu. Od roku 1821 byly vnitřní prostory upraveny pro využití jako sídlo obvodního soudu. Roku 1855 byla na východním křídle zbudována klasicistní nástavba, v níž byla situována soudní síň, jakož i zřízeno vězení v západním křídle.

„Tlustý Jindřich a „Štíhlá Markéta“

Štíhlé obytné budovy obklopují ze tří stran válcový románský bergfrit, jenž je podle tloušťky zdí písemně uváděn jako „Tlustý Jindřich“. Věž stojí téměř uprostřed nepravidelného hradního nádvoří, které je sevřené ze tří stran obytnými křídly. Obytné budovy byly přistavěny k vnitřnímu líci starší obvodové hradby. Bergfrit má průměr 10 metrů, tloušťka zdi v základně činí 3,5 m a výška po hranu cimbuří je přibližně 26,3 m. Jedná se o nejstarší část celé dispozice.

Druhou věží areálu je tzv. „Štíhlá Markéta“, jež je sevřena ze strany obytnými křídly a sloužila jako schodišťová věž. Zde bylo původní dřevěné pravotočivé schodiště roku 1844 přestavěno na kamenné levotočivé.

Obytné budovy mají základ tvořený staršími středověkými konstrukcemi. Jejich nepravidelný, několikrát lomený, půdorys o rozměrech 52 x 41 m je dán tvarem skalní ostrožny. Ve středověku byla obvodová hradba napojena na vnější opevnění města. Budovy hradního jádra s obytným charakterem jsou mladšího data, byly vystavěny v další stavební etapě až v renesanční epoše. Z té doby pocházejí i vnitřní prostory areálu, jejichž stropy jsou dřevěné záklopové konstrukce. Prkenný záklop je použit mimo jiné. u „Žluté komory“ a „Červeného sálu“ a dřevěný kazetový strop u „Modrobílé světnice“ a „Zeleného sálu“. Zrekonstruovány byly i další místnosti a dnes je možné obdivovat jejich původní nádheru.

Zpracoval Petr Šafránek