Malebná obec Bořislav na Teplicku leží v kopcovitém území na rozhraní lesů, polí a sadů. V Chráněné krajinné oblasti České středohoří pod jeho nejvyšší horou Milešovkou protékají jejím katastrem dva vodní toky, Sabatzerův a Bořislavský potok.

Proměna krajiny v souladu s okolní přírodou nyní po pozemkových úpravách snižuje riziko přívalových dešťů, povodní a sucha. Významným prvkem projektu v hodnotě 25 milionů korun, který dokončila teplická pobočka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) před třemi roky, je i zadržení vody v krajině.

Nová polní cesta ulehčila život v Choťovicích na Kolínsku
VIDEO: Nová polní cesta ulehčila život v Choťovicích na Kolínsku

„V případě revitalizace bývalého Bořislavského koupaliště byl zrekonstruován i suchý poldr, který chrání níže položené území, zpomaluje a zachycuje vodu i naplaveniny. Jako první však byla v roce 2019 dokončena vodní nádrž na Sabatzerově potoce. U ní došlo v 50. letech k protržení hráze a místo opravy byla tehdy zasypána,“ upřesnila Hana Němcová z teplické pobočky SPÚ, která na veškeré zemní i následné práce dohlížela.

Úpravy nádrží iniciovali starousedlíci i radnice Bořislavi. V malebné obci žije dnes na čtyři sta stálých obyvatel a první zmínka o ní pochází již z roku 1169. Okolí nádrže na Sabatzerově potoce příjemně oživuje i nová lavička, jež vznikla z části starého dřevěného hradidla nalezeného stavbaři v nánosu bahna.

Zdroj: se svolením MMR

Revitalizovaná území lákají místní i turisty

Pozemkové úpravy tak kromě pozitivní proměny krajiny přinesly i minimalizaci rizika ohrožení obce a zahrad velkou vodou v její zadní části. Navíc projekt revitalizace území významně podpořil tamní flóru a faunu díky přírodnímu charakteru obou vodních ploch.

Podívejte se na Mapu projektů EU

Bořislavský starosta Aleš Navara doplnil, že společně s SPÚ radnice vycházela z projektu na revitalizaci údolí připraveného před dvěma desítkami let, který byl aktualizován. „Vážíme si toho, že v této kopcovité krajině vznikají nádrže zadržující vodu, která se zde jinak prohnala a byla pryč. A týká se to i obcí ležících pod námi. Když začaly práce na koupališti, kde byla velká navážka zeminy, zarostlé křoviny a stromy, spousta lidí nevěřila, že zde něco tak povedeného skutečně vznikne. Nyní jsou obě nádrže místem častých procházek po celý rok,“ rozhlíží se starosta u nádrže na Sabatzerově potoce.

Jak dodal, samotná obec by na vhodné dotační tituly nikdy nedosáhla. Pomohl ji právě Státní pozemkový úřad.

Zdroj: se svolením MMR

Na Bořislavi, na kterou byly nádrže po dokončení převedeny, nyní bude, aby udržovala obě vodní plochy s okolím a zabránila jejich opětovnému zanesení a zarůstání. „Prostor okolo koupaliště radnice využívá také ke kulturním akcím, jako je pálení čarodějnic či dětské dny a jako místo pro setkávání místních občanů. Již u původní nádrže na Sabatzerově potoce, pod níž je fotbalové hřiště, se v první polovině minulého století pořádaly odpolední čaje včetně tance,“ uvedla Hana Němcová.

Bořislavská radnice navíc doplnila areál u nádrže o nové multifunkční hřiště s workoutem s tím, že do budoucna zde podle Aleše Navary vyroste odpočinková lokalita vhodná k pořádání kulturních, společenských i sportovních akcí.

Úpravami prošlo i okolí Bořislavi

Nově vybudovaná naučná stezka propojila obě nádrže a stala se turistickým lákadlem. Do krajiny, která se po těchto úpravách změnila k nepoznání, míří turisté i místní rodiny se svými ratolestmi. Teplická pobočka SPÚ zajišťovala pozemkové úpravy také v okolních katastrech kolem Bořislavi, jako jsou vodohospodářské projekty v Žimu a ve Rtyni. Rozpracována je rovněž projektová dokumentace na podobný rybník v Bílce, vesnici nad Bořislaví, kde pramení i Bořislavský potok. Zatím je kvůli vyšším nákladům v přípravné fázi.

„Vážíme si toho, že v této kopcovité krajině vznikají nádrže zadržující vodu, která se zde jinak prohnala a byla pryč.“

„V Žimu se rovněž zvedla návštěvnost revitalizované lokality díky vybudování malé vodní nádrže v osadě Záhoří a založení vlhké květnaté louky. Všechna zmíněná území po pozemkových úpravách připravených SPÚ významně ožila. Bez evropských fondů by ale malé obce ze svých rozpočtů tuto proměnu krajiny nezvládly, nemají také k dispozici zaměstnance, kteří by to zúřadovali,“ doplnila Hana Němcová s tím, že vlastně všechna zmíněná místa prošla razantní proměnou.

Úpravy v Bořislavi a okolí se jeví jako jedna z cest, jak vrátit do přírody tolik potřebnou vodu a zároveň prostupnost krajiny pro lidi.

Hana Němcová: V okrese Teplice a Ústí nad Labem máme připraveno mnoho projektů

Hana Němcová z teplické pobočky Státního pozemkového úřadu (SPÚ) se významným způsobem podílela na projektu pozemkových úprav sloužících k ochraně proti velké vodě v Bořislavi na Teplicku, stejně jako k zadržení drahocenné tekutiny v této kouzelné krajině.

Hana Němcová z teplické pobočky Státního pozemkového úřaduHana Němcová z teplické pobočky Státního pozemkového úřaduZdroj: Deník/Tomáš Prchal; se svolením SPÚJak může úřad jako váš pomoci obcím, které usilují o pozemkové úpravy typu budování vodních nádrží či lesoparku jako v Bořislavi?
Komplexní pozemkové úpravy zahájené na jakémkoliv katastrálním území mají v podstatě dvě fáze – návrhovou a realizační. Nejprve se připraví návrh plánu společných zařízení. Ta se dělí na kroky sloužící ke zpřístupnění pozemků, jako je výstavba polních a lesních cest nebo třeba mostků. Patří sem i protierozní opatření pro ochranu půdního fondu. Vznikají tak například větrolamy nebo záchytné příkopy. Krajině pomáhá také ochranné zatravnění nebo zalesnění. Tato vodohospodářská opatření slouží k neškodnému odvedení povrchových vod, ochraně území před záplavami, suchem a také k zadržení vody v krajině. Poslední opatření se pak týkají ochrany a tvorby životního prostředí, podpory biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny.

Kdo rozhoduje o podobě těchto opatření v okolí obcí?
Námi navržený plán se projedná a nakonec schválí zastupitelstvem obce. Zjednodušeně řečeno, navrhne se plán obsahující výše uvedené prvky, které dané katastrální území potřebuje, a následně se tyto lokality navrhnou do vlastnictví obce nebo státu. Ostatní pozemky se funkčně a prostorově uspořádají pro všechny vlastníky. Po projednání a schválení pozemkové úpravy a jejím zapsání do katastru nemovitostí nastupuje fáze realizační. V ní SPÚ prostřednictvím jednotlivých poboček nechá zpracovat projektovou dokumentaci, stavební povolení a zajistí realizaci. Po jejím ukončení pak předá hotové, zkolaudované dílo obci.

„Právě SPÚ může obcím v tomto opravdu pomoci, jelikož zajišťuje finanční prostředky na schválená opatření i z fondů EU.“

Jaké možnosti má v této souvislosti Program rozvoje venkova?
Spolupodílí se na financování realizační části komplexní pozemkové úpravy.

Je složité pro obce typu Bořislavi získat finanční prostředky z fondů Evropské unie, případně může jim SPÚ nějak pomoci?
Tyto obce mají nízké obecní rozpočty a mnohokrát nemají možnost ani lidské zdroje na to, aby prostředky z fondů EU na taková opatření získaly. Právě SPÚ jim může v tomto opravdu pomoci, jelikož zajišťuje finanční prostředky na schválená opatření i z fondů EU.

Prodejna Ze dvora nabízí skutečně špičkové produkty z Vysočiny, jako jsou uzeniny ze Školního statku Humpolec nebo Řeznictví Stejskal Chotěboř
VIDEO: Lípa na Vysočině láká turisty k ubytování i nákupu zemědělských produktů

Dá se říct, že se v posledních letech daří realizovat projekty vedoucí ke zvýšení ekologické stability a adaptace krajiny na změnu klimatu?
Ano, můžeme například zmínit vybudování jezera ve Rtyni nad Bílinou včetně výsadby alejí nebo malou vodní nádrž v Záhoří včetně založení vlhké květnaté louky. V Ohníči jsme realizovali přehrážku a v Razicích vznikly tři tůňky a kolem polních cest byly vysázeny stromy a další. Z dřívějších projektů pak třeba protierozní pás v Hrobčicích a Mirošovicích či malá vodní nádrž v Babinách II. Zajímavým projektem v současné době je budování biocentra v Chouči a Mirošovicích na zhruba 6 hektarech. Pokračuje i péče o vysázené porosty v okolí obcí Ohníč, Bílka a Řehlovice. Z nově plánovaných prací je to pak větrolam Kladruby či několik tůní v Mirošovicích, Lochočicích, Tvrdíně a v Homoli u Panny. V okrese Teplice a Ústí nad Labem máme připraveno ještě mnoho dalších projektů.

Můžete jmenovat projekty, které nejčastěji teplická pobočka SPÚ v této souvislosti řeší?
Největší počet z nich se týká zpřístupnění pozemků formou výstavby polních cest. V minulém „předrestitučním“ období totiž byla většina polních cest zanedbána, popřípadě zarostla nebo byla úplně zrušena. Nyní je nutné znovu propojit a zpřístupnit jednotlivé pozemky nebo dokonce i jednotlivé vesnice. Dále pak jde o vodohospodářská opatření, jako je výstavba malých vodních nádrží, tůněk, přehrážek nebo poldrů. Významnou část našich plánů potom tvoří výsadby zeleně podél cest, vznik nové krajinné zeleně, dotváření biokoridorů a biocenter. Nesmíme také zapomenout na budování protierozních opatření, což spočívá ve vzniku protierozních mezí, výsadbě protierozních pásů zeleně, větrolamů a dalších podobných opatřeních. Toto všechno se již na Teplicku a Ústecku realizovalo.

Zdroj: se svolením MMR