Zemský povrch tvoří ze 70 % voda, z toho však jen cca 2,5 % je voda sladká a 97,5 % voda slaná, pro člověka téměř nepoužitelná. Dle studie OSN bude lidstvo v roce 2025 využívat již 90 % všech vodních zdrojů a celkem 3,5 miliardy lidí na celém světě začne pociťovat jejich nedostatek.

SVS, a. s., logo.V mnoha zemích je však voda považována za samozřejmost a často se jí plýtvá, na druhé straně velká část světové populace strádá fatálním nedostatkem pitné vody.

V České republice se průměrná spotřeba vody na osobu a den pohybuje cca 100 litrů, v severních Čechách (na území působnosti SVS) je to 88 litrů, v zemích třetího světa je to však jen 10 litrů. Pro srovnání tak uveďme ještě západoevropské země se spotřebou cca 150 litrů, a USA se spotřebou až 300 litrů vody na osobu a den.

Máme štěstí, že žijeme v regionu s dostatkem vody, takže nemusíme řešit její recyklaci nebo dokonce přídělový systém. Nemusíme každodenně chodit pro vodu řadu kilometrů, jako obyvatelé zemí třetího světa. Hygienické minimum, deklarované Světovou zdravotnickou organizací WHO, představuje spotřebu 100 litrů vody na osobu a den.

Světový den vody

Světový den vody připadá každoročně na 22. březen a jeho cílem je osvěta veřejnosti týkající se významu vody a potřeby zajistit udržitelné nakládání s vodními zdroji. Tento den zároveň slouží jako připomenutí, že na světě žije více než miliarda lidí, kteří mají nedostatek nezávadné vody a jsou tak ohroženi na zdraví.

Slavit Den vody na mezinárodní úrovni bylo doporučeno v roce 1992 konferencí OSN o životním prostředí a rozvoji. První Světový den vody proběhl 22. března 1993.
Ve stejném roce vznikla Severočeská vodárenská společnost (SVS).

Zajišťuje pro obyvatele Ústeckého a převážné části Libereckého kraje zásobování pitnou vodou a odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Její vedení si trvale uvědomuje, jak zodpovědný úkol na SVS její akcionáři, 458 severočeských měst a obcí, přenesli.

Letošní motto

Pro letošní Světový den vody bylo vyhlášeno motto „Water and Jobs" (Voda a pracovní místa). Jak spolu téma vody a zaměstnanosti souvisí? Rekonstrukce a výstavba vodárenské infrastruktury nejen zlepšuje kvalitu životního prostředí, ale bezpochyby přispívá k objemu stavební výroby i k zaměstnanosti v celém oboru vodárenství a oborech navazujících.

SVS má totiž v majetku rozsáhlou historickou infrastrukturu, jejíž náležitou obnovu – v minulosti dlouhodobě podinvestovanou - musí jako vlastník trvale zabezpečovat. Rozsah obnovy majetku stanoví jak legislativou určený nástroj, Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací, tak akcionáři schválený Podnikatelský záměr SVS na pětileté období.

Vývoj investic SVS

Co se týče vývoje objemu ročních investic do vodárenské infrastruktury v letech 2004 až 2010, narostly roční objemy investic až na 1,45 miliardy korun. Jednalo se o období po vstupu ČR do EU, kdy bylo zapotřebí velmi masivně investovat do čištění odpadních vod s využitím dotací z fondů EU i ČR.

Ilustrační foto.Po roce 2011, kdy investice do čištění byly dokončeny, roční objem investic o trochu poklesl, a v posledních třech letech se ustálil na cca 1,25 miliardy korun.

V plné výši jde o vlastní prostředky SVS z ceny vody. Konkrétně v roce 2016 bude SVS investovat do majetku 1,27 miliardy korun, a to v poměru 80 % (992 mil.) na obnovu vodohospodářského majetku a 20 % (278 mil.) na strategické investice, vyvolané legislativou.

Ve struktuře ročních investic tak došlo v posledních letech k výrazné změně, kdy byl trend vůči obnově zcela opačný.

V roce 2010 představovala výše investic 1,45 mld. korun v poměru 65% (strategické investice) : 35% (obnova majetku), podobně tomu bylo v roce 2011.

V letech 2012 a 2013 se poměr otočil ve prospěch obnovy majetku v objemu 40% (strategické) : 60% (obnova). V roce 2014 se již stále více začala projevovat priorita v urychlené obnově stávajícího vodohospodářského majetku v objemu 1,25 mld. korun v poměru 25% : 75% ve prospěch obnovy.

Rok 2015 již představoval 1,25 mld. v poměru 20% : 80% určených na obnovu majetku. Obnova majetku je pro SVS zkrátka prioritou a bude tomu tak i v následujících letech.

Podpora zaměstnanosti v oboru a navazujících odvětvích

Realizace investic v regionu působnosti SVS, tzn. na území obou krajů na severu Čech, bezpochyby znamená podporu zaměstnanosti. V první řadě jde o všechny ty, kdo se bezprostředně podílejí na přípravě i vlastním průběhu obrovského množství každoročně realizovaných staveb, tzn. kromě zaměstnanců SVS dlouhá řada pracovníků v oboru projektovo-inženýrských činností, tj. projektantů, rozpočtářů, stavebních dozorů, koordinátorů BOZP, administrátorů a návazně i zaměstnanců stavebních firem, kteří naplánované stavby realizují.

Ilustrační foto.K tomu je nutné připočíst široké pole výrobců a dodavatelů strojů, zařízení a materiálů, jako jsou trubní materiály, šoupata, šachty, armatury, vodárenské technologie apod.

Zároveň je důležité si uvědomit počet profesí, zaměstnanců, a jejich odbornosti, kteří zajišťují ten komfort, často považovaný za samozřejmost, kdy si doma jednoduše otočíme kohoutkem, a přiteče nám dostatek kvalitní pitné vody, kterou použijeme, a o jejíž odvedení a náležité vyčištění se nemusíme starat. Surovou vodu (ať už z podzemního či povrchového zdroje) je třeba upravit na vodu pitnou, slouží nám k tomu celkem 54 úpraven vody.

Transport vody následně zajišťuje vodovodním potrubím v celkové délce 8 982 km a za pomoci 261 čerpacích stanic pitné vody. Rovnoměrnost dodávky vody na trase pomáhá zajistit 994 vodojemů. Vodu použijeme v domácnosti, v průmyslových podnicích, na úřadech, ve školách, nemocnicích, a tím vodu znečistíme.

Za pomoci kanalizační sítě v celkové délce 3 954 km pak tato odpadní voda odtéká na celkem 192 čistíren odpadních vod. Provoz takto rozsáhlého vodohospodářského majetku zajišťuje cca. 1700 zaměstnanců provozní společnosti SčVK. Aby byl výčet kompletní, je zapotřebí zmínit pracovníky státních podniků Povodí, od kterých nakupujeme surovou vodu k výrobě vody pitné.

A výčet profesí a pracovních příležitostí, navazujících a souvisejících s rekonstrukcí a výstavbou vodárenské infrastruktury, by mohl pokračovat dalším seznamem, protože ve spolupráci s našimi akcionáři, městy a obcemi a jejich potřebami, podporujeme navazující bytovou výstavbu a podnikání. Umožnujeme tím naplňování rozvojových plánů měst a obcí, a zvyšujeme tak kvalitu života obyvatel v našem regionu.

Poděkování za spolupráci

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, dodává: „Vodárenství je důležitý a složitý organismus, jehož spolehlivost musí zajišťovat erudovaní pracovníci. Většinou je nevidíte, stejně jako je vodárenská infrastruktura z větší části skryta našim zrakům. Světový den vody, a speciálně ten letošní, je díky zvolenému mottu skvělou příležitostí, jak poděkovat za spolupráci všem, kdo ke kvalitnímu fungování oboru přispívají."

Autor: SVS, a. s.