1/1

Starostka Vejprt Jitka Gavdunová.

Starostka Vejprt Jitka Gavdunová.

Zdroj: Josef Kadlec