„Nyní jde vlastně o zelenou louku s poslední zbylou vzrostlou lípou podél potoka Liboc a s pozůstatky pařezů po stromech, která byly v minulosti vykáceny, vyvráceny či poničeny při vichřicích. Stromy tvořily parčík, který navazoval na obytnou zónu a podzámčí zdejšího zámku. Celý prostor teď prochází postupnou obnovou zeleně s bezbariérovým přístupem, neboť tato lokalita je za pěkného počasí vyhledávána obyvateli obce k procházkám podél vodního toku, ovšem bez možnosti využití louky pro delší relaxaci a odpočinek ve stínu bezpečných stromů a nasátí přírodní atmosféry. Proto jsme se rozhodli zažádat u Nadace ČEZ o finanční podporu a jsme rádi, že jsme s naším projektem uspěli, za což děkujeme. Samozřejmě máme s pozemkem určité plány, takže příští rok bychom chtěli zažádat o grantu Stromy znovu,“ uvedla Irena Kumprichtová, starostka obce Pětipsy.

Podle starostky by tak lokalitu dosadili dalšími lípami, aby jich ve finále bylo osmdesát. Tedy přibližně stejný počet, jako bylo topolů. Rovněž musí v obci zapřemýšlet, co s pařezy, které po nich zbyly.

„Většinu z nich bude nutné odstranit. Některé z těch v lepším stavu bychom možná zkusili využít třeba jako odpočinková sedátka či přírodní stolky pro piknik. Doplnili bychom je o klasické lavičky v okolí, veřejné ohniště a podobně. Jak to ovšem ve skutečnosti bude, je zatím ve hvězdách. Každopádně díky nové výsadbě stromů v blízkosti potoka Liboc a nedalekého dětského hřiště, rovněž vybudovaného za podpory Nadace ČEZ, vznikne v této lokalitě nové příjemné místo pro odpočinek a setkávání obyvatel, které jim v této části obce chybí.“

Grant Stromy Nadace ČEZ je od svého vzniku v roce 2011 zaměřen na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů, a to především v urbanizovaném prostředí nebo jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu či obnovu dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách a parcích, podél vodotečí a návesních nádrží a v dalších přírodně či kulturně hodnotných lokalitách. Mimo jiné jde o obnovu stávajících nebo vznik nových alejí, stromořadí, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu a podobně. Důležitou podmínkou je, že se v dané lokalitě musí jednat o historicky původní druhy a odrůdy, včetně těch geneticky a tvarově se odlišujících.

„Od roku 2011 Nadace ČEZ podpořila v rámci grantu Stromy 666 projektů v souhrnné částce 71 670 750 korun, což v přepočtu dělá 113 066 kusů vysázených dřevin. Konkrétně v Ústeckém kraji šlo zatím o 114 projektů za bezmála 14 600 000 korun. Všeobecně se také dá říct, že o grant Stromy je mezi samosprávami měst a obcí stále veliký zájem. Příjemcem nadačního příspěvku mohou ovšem být všechny právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná Podmínkami grantového řízení Stromy,“ dodává Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Ota Schnepp - mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy