Rekonstrukce se týká přívodního řadu pitné vody pro obce Okořín a Strupčice. Tvoří jej litinové potrubí a ocelové potrubí, které pocházejí z roku 1929. Část přívodního řadu je tvořena potrubím z polyetylenu, které bylo uvedeno do provozu v roce 1955. Řady jsou dožilé, s narůstajícím počtem poruch. Z výše uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce přívodního řadu v celkové délce 1 909,6 metrů.

Předmětem rekonstrukce přívodního řadu pro obce Okořín a Strupčice jsou ocelové řady, litinový řad a polyetylenový řad v rozsahu od obce Okořín na začátek obce Strupčice. Součástí rekonstrukce nejsou nové řady v obci Okořín. Rekonstrukce zahrnuje dvě armaturní komory – vodoměrná šachtu v obci Okořín a šachtu Strupčice.

Obec Strupčice je zásobena ze skupinového vodovodu přes vodojem Údlický vrch o objemu 1000 m3. Vodovod je veden na hranici krajnice a příkopu komunikace III/25118, kterou v první polovině obce Okořín kříží a přechází na druhou stranu komunikace. V obci Okořín je na řad napojeno 6 vodovodních přípojek a další řad, který rozvádí vodu v obci.

Rekonstrukce řadu pude provedena z vysokohustotního polyetylenu v celé délce. Ve většině délky (1 628 metrů) bude řad položen bezvýkopovou technologií horizontálního řízeného vrtání. Zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 15. května 2020. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (27. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. října 2021.

Jiří Hladík - útvar komunikace a PR SVS