V uvedené lokalitě se nacházejí vodovodní řady z litiny v profilech DN 125 a DN 150, které byly uvedeny do provozu v roce 1960. Řady jsou již dožilé s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizace je tvořena potrubím z kameniny DN 300 a pochází z roku 1995. Je v dobrém technickém stavu, bez závad, a rekonstrukci tak nevyžaduje.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 570,34 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu. Rekonstrukce bude provedena bezvýkopovou metodou BERSTLINING, která využívá stávající trubní vedení, do kterého je v daném pracovním úseku v délkách do cca 200 metrů zatahováno nové potrubí stejné, větší či menší dimenze.

Při samotném provádění prací je vždy potřeba zbudovat tzv. strojní a trubní jámu. Velikost strojní jámy je dána velikost použitého stroje, trubní jáma závisí na hloubce potrubí, průměru a materiálu zatahovaného potrubí. Při samotném „burstingu“ dojde nejprve k prostrkání tyčí ze strojní jámy, kde je umístěn zatahovací stroj, skrz potrubí do koncové jámy. Zde je připevněna roztlačovací / řezací hlavice se zatahovaným novým potrubím. Proces samotného zatahování spočívá v roztlačení stávajícího potrubí do okolního prostředí pod zemí, čímž se vytvoří prostor (horizontální vrt) pro nově zatahované potrubí, které je vždy o 3-6 % menší na vnějším průměru nežli roztlačovací hlavice. V místech kolen, přípojek či T-spojení je potřeba provést výkop pro napojení.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 4. března 2021, vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (11. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 4. září 2021 (aktuální harmonogram prací počítá s dokončením v červnu).

Jiří Hladík - útvar komunikace a PR Severočeské vodárenské společnosti