V Přemyslově ulici se nacházejí vodovodní řady z oceli a z litiny, oba z roku 1920. Řady jsou dožilé, s narůstajícím počtem poruch. V Maroldově ulici jsou vodovodní řady tvořeny potrubím z litiny z roku 1975, z roku 1970, a dále pak úseky z PVC z roku 1970 a úsek z polyetylenu z roku 1975. I na těchto řadech se projevuje stáří a poruchy. Kanalizace je tvořena potrubím z kameniny a byla uvedena do provozu v roce 1974. Kamerová prohlídka prokázala, že je kanalizace popraskaná, s posunutými spoji, chybějícími částmi potrubí, místy rozlomená s celkovou destrukcí potrubí.

Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 274,3 metrů a kanalizace v délce 71,3 metrů.

V ulici Maroldova bude původní stoka nahrazena novým potrubím z kameniny v délce 8,1 metru. Rekonstrukce stoky A začíná v šachtě v křižovatce ulic Maroldova a Přemyslova, dále vede místní komunikací a je zakončena u obrubníku před domem č.p. 4353. Na stoce bude stavebně opravena jedna stávající šachta.

Při rekonstrukci stoky B v ulici Přemyslova bude původní stoka nahrazena novým potrubím z kameniny v délce 34 metrů. Rekonstrukce začíná napojením do stávající šachty poblíž domu č.p. 4370 a vede v komunikaci v blízkosti obrubníku. Rekonstrukce je zakončena nedaleko domu č.p. 4314. Na stoce budou stavebně opraveny 4 stávající šachty.

Stoka C začíná napojením do šachty v křižovatce ulic Přemyslova a Krátká. Původní stoka bude nahrazena novým potrubím z kameniny v délce 29,2 metru. Rekonstruovaná stoka vede v místní komunikaci v křižovatce, poté přechází do chodníku a zatravněné plochy v ulici Krátká kde je zakončena poblíž domu č.p. 1794. Na stoce bude osazena 1 nová šachta. Jedna stávající šachta bude stavebně opravena. Všechny kanalizační přípojky budou přepojeny na rekonstruovanou stoku. Celkem bude přepojeno 5 přípojek, z nich je domovních přípojek 3 kusy a uličních vpustí 2 kusy.

Stávající vodovodní potrubí v ulici Maroldova v délce 60,8 m bude nahrazeno novým potrubím řadu „A“ z tvárné litiny ve stejné délce. Rekonstrukce začíná napojením na stávají řad v křižovatce ulic Maroldova a Přísečnická. Na konci rekonstrukce bude řad zakončen podzemním hydrantem. Potrubí řadu bude v celé délce uloženo do samostatné pažené rýhy. Stávající řad v ulici Maroldova bude nahrazen novým potrubím řadu „B“ z tvárné litiny v délce 105,8 metru. Rekonstrukce začíná napojením na stávají řad v křižovatce ulic Maroldova a Přísečnická. Potrubí řadu bude v celé délce uloženo do samostatné pažené rýhy. Stávající potrubí v ulici Přemyslova v délce 155,7 m bude nahrazeno novým potrubím řadu „C“ v délce 107,7 m ve zbytku délky bude potrubí zaslepeno. Rekonstrukce začíná napojením na stávají řad v blízkosti křižovatky ulic Přemyslova a Krátká. Na konci rekonstrukce bude řad zakončen podzemním hydrantem. Potrubí řadu bude v délce 17,2 m uloženo do samostatné pažené rýhy. V délce 90,5 bude potrubí uloženo pomocí bezvýkopových technologie – berstlining. Na řadech je umístěno 16 přípojek zásobující pitnou vodou obyvatele ulice, všechny přípojky budou přepojeny.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 15. března. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, potřebná povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (18. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. září 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 15 staveb v celkovém objemu 108,73 mil. korun bez DPH.

Jiří Hladík - útvar komunikace a PR SVS