V letošním roce se v reprezentativních prostorách radničního sklepení uskutečnil již 18. ročník udělení cen pojmenovaných po někdejším majiteli našeho města. Laureáty ocenění navrhují sami občané Chomutova. Vždy se jedná o významné chomutovské osobnosti, které se svou činností zasloužily o dobro města, jeho rozvoj a přispěly k bohatšímu životu obyvatel. Doposud cenu převzalo 58 osobností. Letos se rada města rozhodla udělit cenu dalším dvěma osobnostem.

„Do síně slávy jsme nově přivítali historika pana Petra Raka, který je zakladatelem historické konference Comotovia a také autorem řady odborných publikací dějin Chomutova. Druhým oceněným se stal sochař Vojtěch Návrat, mezi jehož díla patří mimo jiné kolekce dřevěných plastik živočichů v zooparku, bronzová socha tanečnice v Městském parku nebo Jezerní příšera na Kamencovém jezeře,“ uvádí Marek Hrabáč, primátor města. Laureáti mimo plaketu obdrželi i pamětní list, květinu a malý dárek.

O kulturní zpestření tohoto slavnostního aktu, kterého se mimo vedení města a rodin oceněných zúčastnili i někteří nositelé ceny z předchozích let, se postaraly žákyně Základní umělecké školy T. G. Masaryka pěveckým vystoupením.

Petr Rak, historik a archivář se narodil 21.4.1960 v Jihlavě. V letech 1978 – 1983 studoval na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, které zakončil ziskem titulu Doktor pedagogiky. Odborné vzdělání si v letech 1989 – 1997 rozšířil studiem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, oboru archivnictví a pomocných věd historických. Zde v roce 2012 získal titul Ph.D. Od roku 2003 působí jako odborný asistent na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

V roce 1983 nastoupil do Státního okresního archivu Chomutov se sídlem v Kadani. Po penzionování dosavadní ředitelky Kateřiny Mertové převzal roku 2007 jeho řízení. Časný zájem o počítače způsobil, že byl v letech 1993 – 1997 členem komise pro výpočetní techniku při Archivní správě Ministerstva vnitra ČR. Petr Rak je členem Vědecké archivní rady, což je odborný poradní orgán ministra vnitra ČR pro otázky archivnictví a spisové služby. Zasedá v redakčních radách Státního oblastního archivu v Litoměřicích a od roku 2014 též Sborníku archivních prací.

V roce 2002 založil odbornou historickou konferenci Comotovia, kterou pořádá každé dva roky v Chomutově pod záštitou a za finanční podpory města Chomutova. Z konferenčních příspěvků vychází stejnojmenný sborník, jehož je Petr Rak redaktorem. Kadaňský archivář se podílel na řešení několika grantových projektů, mj. Historických atlasů Chomutova a Kadaně a Soupisu městských knih v Čechách z let 1526–1648.

Vojtěch Návrat, umělecký sochař, který se narodil 8.12.1953 v Chomutově, studoval výtvarné zpracování keramiky na SPŠ keramické v Karlových Varech.

Pracuje i se dřevem. V klíně vytváří drsnou strukturu, u dřeva zaoblené plochy z krátkých řezů. Jeho figury a zvířata mají lapidární formu, lze je používat ke hrám a cvičení, např. jako rosomáka a medvědí rodinu v Zooparku v Chomutově. Obdobné projekty realizoval pro Kadaň, Ústí nad Labem a Plzeň. Jeho tvorba se objevuje i na fiktivním hřbitově vyhubených živočichů v Zooparku. Je autorem sochy tanečnice před Městským divadlem v Chomutově a zmenšeniny této sochy byly více než 10 let také cenou pro tanečníky v soutěži ve společenském tanci Velká cena města Chomutova, kterou pořádá statutární město Chomutov.

Je zastoupen v muzeu Mimo (Japonsko), v Agentuře českého keramického designu v Českém Krumlově, v Oblastním muzeu Chomutov a dalších. Je členem Unie výtvarných umělců České republiky i International Association of Art, Sdružení výtvarných umělců keramiků České republiky a volného uměleckého seskupení PRO ART. V roce 1989 získal Čestné uznání za keramický design na Mezinárodní výstavě MINO v Japonsku.

Marie Heřmanová - tisková mluvčí statutárního města Chomutova