V uvedené lokalitě se nachází stávající ocelový svodný řad, který pochází z roku 1921. Rekonstrukce je nutná vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu, silně zkorodovanému potrubí, na které působí vysoký hydrostatický tlak a způsobuje tak četné poruchy. Z uvedeného důvodu rozhodla SVS o provedení rekonstrukce řadu v celkové délce 598 metrů.

Nové vodovodní potrubí bude z polyetylenu, stavba bude probíhat pokládkou v paženém výkopu v původních trasách. Na řadu bude zhotoven jeden vzdušník, přičemž poklopy objektů budou uloženy v ochranné skruži.

Začátek rekonstrukce bude na pozemku č. 171/10 u řeky Bíliny, kde se napojuje na nový řad (realizace proběhla v roce 2017) a končí na pozemku 247/4, kde se napojuje na nový řad PE 110.

Tato rekonstrukce svodného řadu Sadová navazuje na předchozí investiční akce: „Blatno, Květnov – rekonstrukce svodného řadu“ (realizace v roce 2017), „Boleboř, Orasín – rekonstrukce zásobního řadu“ (realizace v roce 2011), „Boleboř, zdroj Svahová – úpravna vody“ (realizace v roce 2017) a aktuální investiční akci „Boleboř, Orasín – rekonstrukce vodovodních řadů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 27. května 2020. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, potřebná povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Aktuálně se zřizuje náhradní zásobování (tzv. suchovod). Vlastní stavební práce začnou od července. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132,2 mil. korun bez DPH.

Jiří Hladík - útvar komunikace a PR