Na akci „Všehrdy - Reko Stravovacího provozu„ byla  Registrace akce vydána dne 15. prosince 2016. Smlouva o dílo byla s dodavatelem uzavřena dne 29. listopadu 2019. Předání a převzetí staveniště bylo uskutečněno dne 6. ledna 2020 a stavební práce byly zahájeny dne 7. ledna.

Akce spočívala v celkové rekonstrukci stávajícího objektu č. 13 Kuchyně odsouzených, včetně dodávky a montáže kuchyňské technologie, v rozsahu prováděcí projektové dokumentace stavby. Předmětem díla byla zejména realizace všech prací a dodávek prací hlavní stavební výroby a přidružené stavební výroby v rozsahu  projektové dokumentace, dodávka příslušných zařízení, jejich montáž, komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu. Provedení předepsaných zkoušek a revizí a všech činností souvisejících s řádným dokončením díla (zařízení a odstranění zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Součástí bylo i komplexní vyzkoušení veškeré technologie a sofistikovaného uzavřeného systému průmyslové televize. Další součásti akce byla dodávka  gastro zařízení, včetně montáží, na základě uzavřených smluv.

Vzhledem k velké náročnosti výstavby a nepředvídatelných objektivních překážek, vzniklých v důsledku vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s infekčním onemocněním COVID-19, byl prodloužen termín dokončení stavby.  Celková doba výstavby tedy činila 344 dní.

V současné době byla rekonstrukce po zdárném dokončení předána objednateli a závěrečná kontrolní prohlídka provedená Stavebním úřadem Ministerstva spravedlnosti ČR úspěšně proběhla dne 14. prosince. Na jejím základě byl vydán kolaudační souhlas k užívání stavby. Zahájení provozu kuchyně odsouzených bylo započato 22. prosince. (brv)